Огарь В. О.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313.33
С. 97-106
Мова Рос.
Бібл. 18 назв.

ХАРАКТЕРИСТИКИ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ З УРАХУВАННЯМ ЗМІНИ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАГНІТНОЇ СИСТЕМИ

М. В. Загірняк, В. О. Огарь, В. В. Ченчевой, В. П. Ляшенко, Атеф С. Аль-Машакбех
Запропоновано схеми заміщення, а також уточнені математичні моделі асинхронного двигуна з урахуванням нелінійності кривої намагнічування, явища гістерезису й вихрових струмів. Досліджено статичні, енергетичні та динамічні характеристики асинхронного двигуна з урахуванням зазначених явищ. Проведено гармонійний аналіз струмів асинхронного двигуна в режимі неробочого ходу. Показано, що врахування нелінійності кривої намагнічування в математичній моделі призводить до збігу характеристик, отриманих на математичній моделі з експериментальними кривими. Показано вплив збільшення втрат від вихрових струмів на характеристики асинхронного двигуна. Адекватність представленої математичної моделі підтверджено експериментальними дослідженнями.
Ключові слова: асинхронний двигун, математична модель, втрати в сталі, нелінійність кривої намагнічування, гістерезис, вихрові струми.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 255:29.1
С. 75-85
Мова Рос.
Бібл. 29 назв.

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ У СТАЛІ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ПРИ ГЛИБОКІЙ ЇЇ НАСИЧЕНОСТІ

Д. Й. Родькін, В. В. Ченчевой, В. О. Огарь
Показано, що існуючі методи визначення втрат у сталі асинхронної машини придатні тільки для початкової прямолінійної (ненасиченої) ділянки кривої намагнічування, що дає значну похибку в режимі насичення, або містять велику кількість невідомих елементів, що робить громіздким і складним використання результатів у практичних цілях. Запропоновано метод, який є подальшим розвитком відомого підходу до визначення втрат у сталі. При цьому враховується зміна індуктивності намагнічування, що дозволяє використовувати його в режимі сильного насичення. Вирази для визначення втрат у сталі надано у функції магнітного потоку, електрорушійної сили і струму, що робить їх придатними для практичного використання.
Ключові слова: асинхронна машина, насичення, втрати в сталі.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.3.016.34
С. 61-69
Мова Рос.
Бібл. 13 назв.

ВИЗНАЧЕННЯ МОМЕНТУ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ПРИ РУШАННІ

О. А. Хребтова, В. В. Ченчевой, В. О. Огарь
Розглянуто спосіб визначення параметрів мережі живлення для частотно-регульованого асинхронного електроприводу в умовах важкого пуску й рушання. Установлено, що застосування регресійної моделі, яка відображає поліноміальну залежність пускового моменту й струму від амплітуди та частоти напруги мережі живлення, дозволяє отримати максимально допустимий пусковий момент при мінімальному пусковому струмі з урахуванням кривої намагнічування для технологічних механізмів в умовах важкого рушання й пуску. Регресійну модель отримано методом планування експерименту, вхідні параметри якого визначалися на базі математичної моделі асинхронного двигуна в трифазній системі координат. Для апроксимації кривої намагнічування за експериментальними даними авторами запропоновано використовувати функцію Локон (Верзьера) Аньезі, яка відображає реальні процеси в області низьких частот напруги живлення.
Ключові слова: частотно-регульований електропривод, важкі умови рушання й пуску, крива намагнічування, математична модель, гіпотетичний метод, регресійна математична модель.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 255:29.1
С. 210-218
Мова Рос.
Бібл. 10 назв.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ВТРАТ У СТАЛІ ДЛЯ КОТУШКИ ЗІ СТАЛЬНИМ ОСЕРДЯМ ПРИ ЗМІНІ ЧАСТОТИ ЖИВЛЕННЯ

В. О. Огарь, А. В. Свистун
Надано результати проведених експериментальних досліджень по визначенню втрат у сталі дроселя із стальним осердям. В основу експеримента для визначення втрат був покладений метод, заснований на визначенні з часових залежностей струму і напруги та їх гармонічних складових для розрахунку приведеної електрорушійної сили. Експериментальні дослідження підтвердили лінійний характер залежності втрат у сталі у функції квадрата приведеної електрорушійної сили для різних частот напруги живлення.
Ключові слова: дросель, гармоніки кривих струму та напруги, втрати в сталі, приведена електрорушійна сила, лінійна залежність.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 255:29.1
С. 401-405
Мова Рос.
Бібл. 6 назв.

ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО СТАНУ ДРОСЕЛІВ ЗІ СТАЛЬНИМ ОСЕРДЯМ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕПЛОВІЗІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ

А. В. Свистун, В. О. Огарь
Розглядається можливість застосування тепловізійного обладнання для моніторингу та контролю стану електрообладнання на основі аналізу знімків теплової картини процесу нагріву електротехнічних пристроїв. Як приклад використання застосовано тепловізійний контроль двох дроселів зі сталевим осердям при введенні одного з них у режим насичення, а для другого – при внесенні в зазор його магнітопровода матеріалів для появи вихрових струмів. Наведено їх теплові картини з урахуванням прояву цих явищ у локальному нагріві дроселя, а також графіки, що відображають залежності втрат від температури дроселя і температури від напруги живлення.
Ключові слова: дросель, тепловізійне обладнання, втрати в сталі, теплова картина, локальний нагрів дроселя.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 621.313.333.02
С. 69-84
Мова Рос.
Бібл. 23 назв.

ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО СПОСОБУ ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ У СТАЛІ З НАСИЧЕННЯМ

В. В. Ченчевой, Д. Й. Родькін, В. О. Огарь
Отримано аналітичний вираз для визначення втрат у сталі асинхронної машини, зручне для практичного застосування, що вимагає значно менших обчислювальних витрат порівняно з уже існуючими методиками. Запропонований метод дозволяє отримати відносно прості залежності з великим ступенем точності для формування задаючих впливів і використовувати їх у системах мінімізації втрат регульованого електроприводу. Знайдені залежності придатні для опису втрат у сталі, що необхідно при проектуванні системи автономної генерації енергії та визначення максимальної навантажувальної здатності генераторної установки.
Ключові слова: асинхронний двигун, насичення, втрати у сталі.

УДК 621.313.301
ББК 31.2
В.А. Огарь, Д.И. Родькин
[Огарь В.А. Характеристики асинхронных двигателей с учетом нелинейных свойств магнитной системы: монографія / В.А. Огарь, Д.И. Родькин. – Кременчуг: ЧП Щербатых А.В., 2013. – 320 с. – Библиогр.: 116 назв. – ISBN 978-617-639-022-0. – рус.]
Монография посвящена усовершенствованию методов определения потерь в стали путем учета свойств магнитной системы при исследовании характеристик асинхронных двигателей и систем электропривода.
Книга может быть полезна для инженеров и научных работников в области энергоресурсосбережения, автоматизации и проектирования систем автоматического регулирования, а также аспирантов и студентов высших технических учебных заведений при изучении курсов «Моделирование электромеханических систем», «Энергетические процессы в электромеханических системах», «Энергоресурсосбережение в электроприводе» и т.п.