Островерхов М. Я.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.3.078
С. 40-47
Мова Рос.
Бібл. 4 назв.

КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИМИ СИСТЕМАМИ НА ОСНОВІ МІНІМІЗАЦІЇ ЛОКАЛЬНИХ ФУКНЦІОНАЛІВ МИТТЄВИХ ЗНАЧЕНЬ ЕНЕРГІЙ

М. Я. Островерхов, М. П. Бурик
Надано метод керування електромеханічними системами, що забезпечує слабку чутливість до зміни параметрів об’єкту керування та його динамічну декомпозицію. Пошук керуючої дії здійснюється при мінімізації локальних функціоналів, що є функціями Ляпунова для замкнутих систем і якими виступають миттєві значення енергій та їх похідні. Закони керування надають замкнутій системі властивості стійкості в цілому, що дозволяє вирішувати задачі керування взаємозв’язаними, нелінійними об’єктами як для лінійних одновимірних систем за математичними моделями локальних контурів. Характерною особливістю оптимізації є досягнення не абсолютного мінімуму функціоналу, як у традиційних системах, а деякого мінімального значення, яке забезпечує допустиму за технічними вимогами динамічну похибку системи. Для побудови структури регуляторів не потрібна детальна математична модель об’єкту керування. Закон керування визначається на основі диференціального рівняння, за допомогою якого задається бажана якість керування координатою електромеханічної системи. Отримані регулятори мають нетрадиційну структуру й не містять параметрів об’єкту керування, що характерно для традиційних регуляторів. Результати експериментальних досліджень підтвердили ефективність запропонованих законів керування та показали їх переваги порівняно з традиційним законами.
Ключові слова: електромеханічна система, закони керування, дослідження.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 255:29.1
С. 80-85
Мова Укр.
Бібл. 6 назв.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕКТОРНО КЕРОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА З ЛІНІЙНИМ АСИНХРОННИМ ДВИГУНОМ ПРИ ВРАХУВАННІ КРАЙОВИХ ЕФЕКТІВ

О. І. Яремов, М. Я. Островерхов
Розкрито основні положення отримання динамічної моделі лінійного асинхронного двигуна, розробки законів полеорієнтованого керування координатами лінійного асинхронного електропривода. Приведено аналіз доцільності використання моделі лінійного двигуна на основі схеми заміщення фази обмотки індуктора зі змінними параметрами в колі намагнічування. Запропоновано методи синтезу робастних законів керування й рівняння спостерігача потокозчеплення первинного кола намагнічування пониженого порядку. Виконано моделювання системи керування швидкістю лінійного асинхронного електроприводу й проведено порівняльний аналіз його результатів для традиційної та модифікованої моделі лінійного двигуна.
Ключові слова: лінійний електропривод, математична модель, крайовий ефект, векторне керування.