Перекрест А. Л.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.675.052.003.13
С. 8-17
Мова Рос.
Бібл. 6 назв.

ТУРБІННЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ НАСОСНИХ СТАНЦІЙ

А. Л. Перекрест, О. О. Карпенко
Обґрунтовано, що для підвищення ефективності роботи насосних станцій необхідно вдосконалення існуючих та вивчення нових методів і засобів регулювання їх технологічних параметрів. Проведений аналіз показав, що перспективним способом регулювання параметрів насосних станцій є використання турбінного режиму одного з паралельно працюючих насосів станції, який дозволяє змінювати продуктивність у необхідних межах з одночасною рекуперацією електроенергії. Розглянуто роботу насосної станції міського водопостачання при відпрацюванні типового графіка водопостачання шляхом використання турбінного режиму одного з паралельно працюючих насосів. Для здійснення турбінного регулювання продуктивності розроблено алгоритми розрахунку режимів і роботи насосної станції, які враховують умови переходу регульованого насосу з режиму в режим і особливості паралельної роботи агрегатів. Отримані розрахункові дані показують, що при турбінному регулюванні продуктивності можна домогтися зниження споживаної електроенергії на 19 % на добу порівняно з частотним.
Ключові слова: насосна станція, турбінний режим, турбінне регулювання, енергоефективність.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.675.03:628.1.033 (1-21)
С. 233-238
Мова Укр.
Бібл. 10 назв.

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ТУРБІННОГО РЕЖИМУ НАСОСІВ СТАНЦІЙ МІСЬКОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

А. Л. Перекрест, О. В. Щербина, О. А. Карпенко, Д. С. Васильєв
Підвищення ефективності функціонування насосних станцій вимагає вдосконалення існуючих та обґрунтування нових методів та засобів регулювання їх технологічних параметрів. Перспективним є використання систем активного регулювання, здатних виконувати основні технологічні закони з рекуперацією енергії в електромережу. Для одного з варіантів побудови активних регулювальних пристроїв – активного турбінного регулювання – необхідно, використовуючи турбінний режим насосу як стаціонарний, прогнозувати його показники для подальшого використання в системах автоматичного регулювання продуктивності насосних станцій. У роботі розроблено спосіб визначення характеристик турбінного режиму насосів на базі діаграм Сьютера, який використовує залежність їх ширини від коефіцієнта швидкохідності. З використанням регресійного аналізу обґрунтовано та отримано модель для прогнозування напірно-витратних та енергетичних характеристик турбінних режимів насосів, що використовуються в насосних станціях міського водопостачання. Отримані результати можуть бути використані при розробці методу активного регулювання продуктивності насосних станцій.
Ключові слова: насосна станція, активне регулювання, турбінний режим насосу, характеристики турбінного режиму.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 004.4236:621.65.052
С. 376-381
Мова Рос.
Бібл. 5 назв.

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ НАСОСНИХ СТАНЦІЙ

О. А. Рєзнік, А. Л. Перекрест
Проведено аналіз існуючих програмних забезпечень для дослідження й аналізу режимів роботи насосної установки, основними недоліками яких є відсутність можливості виконати аналіз режимів роботи двох і більше насосних агрегатів при паралельному й послідовному їх включенні з різними способами регулювання або вони є закритими програмними продуктами, що реалізують конкретні завдання. На підставі математичних виразів розроблено алгоритм реалізації програмного продукту в середовищі візуального об’єктно-орієнтованого програмування C + + Builder 6, який сконфігурований з бібліотеками Matlab для вирішення складних математичних завдань (апроксимація кривих, знаходження коефіцієнта детермінації). Розроблений програмний продукт є візуалізованою системою, яка на інтуїтивному рівні дозволяє провести розрахунок енергетичних параметрів при різних способах регулювання насосного комплексу.
Ключові слова: програмний продукт, насосний комплекс, програмування, алгоритм, споживана потужність, способи регулювання.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 658.012.011.56:697.978:378.162.15
С. 27-41
Мова Рос.
Бібл. 15 назв.

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ВЕНТИЛЯЦІЇ З ПІДІГРІВОМ НАВЧАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

А. Л. Перекрест, І. С. Молодика
Проаналізовано проблему забезпечення та контролю необхідного мікроклімату для навчальних аудиторій. Розглянуто питання комплексної автоматизації та диспетчеризації будівель. Розроблено комп’ютеризовану систему для віддаленого контролю та управління режимами роботи вентиляційного обладнання аудиторії 2105 кафедри «Системи автоматичного управління та електропривод» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Запропоновано алгоритм створення програми диспетчерського управління, інтерфейс користувача в Labview.
Ключові слова: мікроклімат, локальна система вентиляції, віддалена будівля, дистанційне керування.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 658.26.003.13:621.31.004.18:061.1
С. 42-54
Мова Рос.
Бібл. 4 назв.

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГОГОСПОДАРСТВА БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ 

М. М. Волжан, А. Л. Перекрест
Надано принципову схему реконструкції теплових пунктів та систем вентиляції будівель бюджетної сфери шляхом використання регульованого електроприводу, систем автоматизації процесів та застосування альтернативних джерел енергії (сонячної енергії та джерел низькопотенційного тепла). Розроблено алгоритм взаємодії та роботи окремих блоків у рамках єдиної системи. Відзначено, що запропонована схема є універсальною й може бути використана для будь-якої будівлі з урахуванням особливостей та умов упровадження розробки.
Ключові слова: альтернативні джерела енергії, система опалення.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 621.313
С. 29-40
Мова Укр.
Бібл. 15 назв.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВІДДАЛЕНОГО МОНІТОРИНГУ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

Є. Н. Кніжнік, А. Л. Перекрест, А. В. Маслівець
Розглянуто існуючі системи контролю параметрів теплоенергетичних об’єктів. Висунуто вимоги щодо систем віддаленої диспетчеризації. Спроектовано систему віддаленої диспетчеризації на базі кафедри «Системи автоматичного управління та електропривод» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Розглянуто питання щодо обміну інформації між об’єктами системи. Розроблено комп’ютерну програму для локального збору та передачі інформації про стан теплоенергетичних об’єктів з Web інтерфейсом для віддаленого доступу.
Ключові слова: системи теплопостачання, диспетчеризація, web-контроль та керування.

УДК 621.313;004.358:62-83-523:378.162.33
№ держреєстрації 0113U001194

РОЗРОБКА ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ВІДДАЛЕНОГО КЕРУВАНННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИМ ОБЛАДНАННЯМ ДЛЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ

О.П. Чорний, А.Л. Перекрест, І.С. Конох, В.В. Найда, С.С. Романенко, Т.В. Карайбіда
Звіт з НДР: 58 с., 36 рис., 1 табл., 23 джерела.
Мета дослідження: розробка програмного забезпечення для віддаленого керування електромеханічними системами з електроприводом.
Об’єкт досліджень: Процеси в електромеханічних системах з віддаленим керуванням їх режимами роботи.
Предмет дослідження. Програмне забезпечення комп’ютерних систем для віддаленого керування електромеханічним обладнанням.
Методи дослідження – розробка теоретичних положень і аналіз режимів роботи електромеханічних систем з електроприводом шляхом віддаленого керування їх режимами роботи. Для розробки комп’ютерних систем віддаленого керування електромеханічним обладнанням використовувався ієрархічний підхід.
Теоретично обґрунтована можливість використання віртуальних лабораторних комплексів для дослідження режимів роботи електромеханічних систем з електроприводом. Виконано аналіз особливості побудови електромеханічних комплексів з електроприводом. Обґрунтовано принцип побудови віртуального лабораторного комплексу. Розроблено прикладне програмне забезпечення комп’ютерних систем для віддаленого керування електромеханічними системами з електроприводом різних об’єктів: для теплоенергетики та навчального процесу. Впровадження роботи виконано в Кременчуцькому національному університеті для віддаленого керування системою теплопостачання та в начальний процес.
Результати роботи можуть бути використані в навчальному процесі при проведенні лабораторних, практичних занять і самостійній роботі, в науково-дослідних лабораторіях, на промислових підприємствах.
Ефективність полягає у зниженні затрат на створення дослідницьких навчальних стендів за рахунок використання одиничних варіантів обладнання з віддаленим керуванням їх режимами через мережу Internet, які забезпечують виконання основних завдань дослідження режимів роботи електромеханічних систем. Соціальний ефект полягає у підвищенні якості отриманих знань і підготовки фахівців.
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНА СИСТЕМА, ЕЛЕКТРОПРИВОД, ВІРТУАЛЬНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ КОМПЛЕКС, ВІДДАЛЕНЕ КЕРУВАННЯ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.