Пересада С. М.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 681.5:62-83
С. 10-19
Мова Рос.
Бібл. 14 назв.

ІНВАРІАНТНИЙ ДО ВАРІАЦІЙ АКТИВНОГО ОПОРУ РОТОРА АЛГОРИТМ ПРЯМОГО ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ АСИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ ПРИ ЖИВЛЕННІ ВІД ДЖЕРЕЛА СТРУМУ

Пересада С. М., Ковбаса С. М., Трандафілов В. М.
Надано рішення задачі інваріантного до варіацій активного опору ротора векторного керування асинхронними двигунами, яке отримано для струмового керування при використанні інформації про кутову швидкість та струми статора машини. Синтезований алгоритм гарантує локальне асимптотичне відпрацьовування заданих траєкторій кутової швидкості та потоку при асимптотичній прямій орієнтації за вектором потокозчеплення ротора з асимптотичною розв’язкою підсистем керування кутовою швидкістю та потоком. Підсистема керування потоком завдяки використанню інваріантного спостерігача з ковзним режимом уперше має властивість інваріантності до обмежених варіацій активного опору роторного кола. Працездатність запропонованого рішення підтверджена експериментальними дослідженнями та математичним моделюванням, у результаті яких були продемонстровані не залежні від швидкості обертання ротора сильні властивості робастності до розглянутого збурення.
Ключові слова: асинхронний двигун, пряме полеорієнтування, струмове керування, інваріантний спостерігач, варіації активного опору ротора.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 681.5:62-83
С. 10-17
Мова Рос.
Бібл. 10 назв.

РОБАСТНЕ НЕПРЯМЕ ВЕКТОРНЕ КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З ОРІЄНТАЦІЄЮ ЗА ВЕКТОРОМ ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯ СТАТОРА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ І РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ТЕСТУВАННЯ

Пересада С. М., Ковбаса С. М., Онанко А. Ю., Воронко А. Б.
Надано загальнотеоретичне рішення задачі синтезу алгоритму векторного керування швидкістю–потокозчепленням асинхронного двигуна з орієнтацією за вектором потокозчеплення статора. Алгоритм гарантує асимптотичне відпрацювання кутової швидкості та потокозчеплення статора, асимптотичне непряме орієнтування за вектором потокозчеплення статора, декомпозицію вихідної структури асинхронного двигуна на дві пов’язані підсистеми – електричну та механічну. Структура алгоритму керування надає додатковий ступінь свободи для формування динамічних характеристик і властивостей робастності до параметричних збурень. Це досягається за рахунок введення в алгоритм коректуючих зворотних зв’язків, у результаті чого рівняння динаміки електричної підсистеми дають ті ж властивості, що й при використанні спостерігачів потокозчеплення повного порядку. Результати порівняльного експериментального тестування підтверджують ефективність запропонованого метода синтезу для підвищення властивостей робастності високодинамічних систем векторного керування асинхронними двигунами.
Ключові слова: асинхронний двигун, векторне керування, статорне полеорієнтування.