Р. В. Власенко

УДК 621.316.761.2
С. 118-125
Мова Укр.
Бібл. 12 назв.

ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТРИФАЗНОГО СИЛОВОГО АКТИВНОГО ФІЛЬТРА З АДАПТИВНИМ РЕГУЛЯТОРОМ ПРИ КОМПЕНСАЦІЇ НЕАКТИВНИХ СКЛАДОВИХ ПОТУЖНОСТІ

Р. В. Власенко, О. В. Бялобржеський, В. Ю. Качалка
Релейне регулювання струму трифазного силового активного фільтру забезпечує перемикання силових ключів, коли похибка струму перевищує фіксовану величину (зону гістерезису), при цьому частота регульованого параметру – змінна. Запропоновано адаптивний релейний регулятор струму, що забезпечує постійність частоти комутації та змінну зону гістерезису, при цьому розглянуто формування заданого струму трифазного силового активного фільтру двома методами: відповідно до p-q теорії та теорії С. Фрізе. Проведено дослідження з імітацією роботи трифазного силового активного фільтру для споживача з нелінійним навантаженням. Отримано часові діаграми, аналіз яких дозволив сформулювати рекомендації щодо використання методів формування заданого струму силового активного фільтру та використанню адаптивного регулювання струму залежно від зміни навантаження.
Ключові слова: силовий активний фільтр, широтно-імпульсна модуляція, релейне регулювання струму, зона гістерезису.

УДК 621.316.761.2

АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ РЕЖИМУ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ОДНОФАЗНОГО АКТИВНОГО ФІЛЬТРО-КОМПЕНСУЮЧОГО ПРИСТРОЮ

О. В. Бялобржеський, Р. В. Власенко

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: seemAl@kdu.edu.ua

Розглянуто процеси формування й розподілу струмів і напруг у колах однофазного активного фільтро-компенсуючого пристрою. Формування струму пристрою забезпечується релейною схемою імпульсного управління. Використовуючи методи теорії електротехніки й перетворювальної техніки, виконано аналіз електричних процесів у схемі, зокрема модуляції струму й напруги на мережевій стороні пристрою та на стороні накопичувального конденсатору. Аналітично обґрунтовано вирази для визначення струмів та напруг, за якими слід обирати напівпровідникові елементи пристрою.

Ключові слова: силовий активний фільтро-компенсуючий пристрій, випрямляч, інвертор, модуляція.

УДК 621.316.761.2

ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТРИФАЗНОГО СИЛОВОГО АКТИВНОГО ФІЛЬТРУ З АДАПТИВНИМ РЕГУЛЯТОРОМ ПРИ КОМПЕНСАЦІЇ НЕАКТИВНИХ СКЛАДОВИХ ПОТУЖНОСТІ

Р. В. Власенко

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: laplandec267@gmail.com

Ефективними технічними рішеннями в області компенсації неактивних складових потужностей навантажень є силові активні фільтри. Серед методів формування імпульсів управління ключами силового активного фільтру виділяють релейне регулювання струму трифазного силового активного фільтру, що забезпечує перемикання силових ключів, коли похибка струму перевищує фіксовану величину (зону гістерезису), при цьому частота регульованого параметру – змінна. Змінна частота комутації силових ключів перетворювача призводить до генерування пристроєм, додаткових гармонік та викликає труднощі, пов’язані з налаштуванням фільтруючих елементів. У роботі запропоновано адаптивний регулятор, що забезпечує постійність частоти комутації, зменшує ширину спектру частот струму, призводить до зниження втрат при перемиканні ключів перетворювача силового активного фільтру та покращує показник коефіцієнту спотворення струму мережі, що доведено ланкою експериментів.

Ключові слова: силовий активний фільтр, широтно-імпульсна модуляція, релейне регулювання струму.

С. С. Бондаренко, Р. В. Власенко

Дослідження характеристик силового активного фільтру при компенсації струму керованого випрямляча

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 63–64.

В роботі було проведено дослідження характеристик трифазного силового активного фільтру з широтно-імпульсною модуляцією при компенсації струму керованого випрямляча. В середовищі візуального моделювання була створена математична модель трифазного силового активного фільтру з широтно-імпульсною модуляцією та керованого випрямляча. Для кількісної оцінки роботи силового активного фільтру у якості показників обрані: активна і реактивна потужність та коефіцієнт спотворення струму.

М. Д. Кобеляцький, Р. В. Власенко

Обгрунтування використання мікроконтролера Arduino для реалізації ШІМ-управління силовим активним фільтром

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 100–101.

В роботі був проведений аналіз систем формування імпульсів управління силовим активним фільтром. Метод широтно-імпульсної модуляції був обраний для формування імпульсів управління перетворювачем силового активного фільтру. Так, як до переваг силового активного фільтру входять швидкодія та надійність, то виникло питання в засобі реалізації системи керування. Це можливо за допомогою сучасного мікроконтролера, виконаного на платформі Arduino mega2560.

Р. В. Власенко

Адаптивне управління релейним регулятором струму трифазного силового активного фільтру

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 162–163.

В роботі пропонується застосування адаптивного регулятору з визначеною зоною гістерезису і сталою частотою комутації вентилів перетворювача для трифазного силового активного фільтру. В середовищі візуального моделювання була створена математична модель трифазного силового активного фільтру з адаптивним регулятором та без нього. В ході роботи було проведено порівняння роботи моделі з двома різними системами формування імпульсів управління ключами перетворювача, та порівняння методів визначення струму компенсатору. Так як пропонується зробити частоту комутації сталою, то був розрахований фільтр вищих гармонік на визначену частоту.