Ращепкін А. П.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313.84:621.313.333.821
С. 42-45
Мова Укр.
Бібл. 4 назв.

ПОКАЗНИКИ ЛІНІЙНОГО ГЕНЕРАТОРА ДЛЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ МОРСЬКИХ ХВИЛЬ

І. П. Кондратенко, А. П. Ращепкін, Д. Д. Ващишин
Представлено пристрій для перетворення енергії морських хвиль на базі плоского двостороннього лінійного генератора. Приведено закон динамічної рівноваги електромеханічної системи пристрою для перетворення енергії морських хвиль. Проведено дослідження динамічного режиму роботи лінійного генератора на активне навантаження для випадку жорсткого з’єднання індуктора генератора та бую. Досліджено вплив маси коливальної системи на потужність лінійного генератора при різних значеннях коефіцієнту жорсткості пружини та коефіцієнту тертя. Встановлено вплив сил інерції на закон коливання індуктора лінійного генератора, що полягає в підвищенні амплітуди коливань індуктора. Проведено аналіз доцільності використання пружинного блоку, який призначений для підвищення швидкості повертання індуктора в нижнє положення, та встановлено неефективність використання пружини при жорсткому з’єднанні бую та індуктора лінійного генератора.
Ключові слова: лінійний генератор, енергія морських хвиль.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.365
С. 63-67
Мова Рос.
Бібл. 6 назв.

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ І ТЕПЛОВІ ПРОЦЕСИ В ЦИЛІНДРИЧНОМУ ІНДУКТОРІ ДЛЯ НАГРІВУ СИПКИХ СЕРЕДОВИЩ

А. О. Березюк, І. П. Кондратенко, А. П. Ращепкін
Розроблено комбінований метод розрахунку теплових і електромагнітних полів циліндричного індуктора із завантаженням у вигляді пучка феромагнітних стержнів. В основу методу покладено аналітичне рішення електромагнітних характеристик і 2–D (FEM) моделювання розподілу температурних полів методом кінцевих елементів.
Ключові слова: індуктор, індукційний нагрів, температурне поле, електромагнітні характеристики.