Родькін Д. Й.

УДК 621.316.9
ISBN 978-966-8931-93-2
ББК 31.2
С. 228
Мова Укр.
Бібл. 111 назв.

КОРЕКЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИГНАЛІВ СИЛОВИХ КІЛ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ У КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ МОНІТОРИНГУ

В. М. Сидоренко , О. П. Чорний, Д. Й. Родькін, Ю. Г. Осадчук
Монографія присвячена розробці методів підвищення ефективності процесу моніторингу. Досліджені сигнали силових кіл систем електроприводу постійного і змінного струму з тиристорними і транзисторними перетворювачами енергії. Обґрунтована необхідність і можливість покращення показників моніторингу систем електроприводу шляхом урахування особливостей форми інформативних сигналів напруги і струму в процесі діагностики. Розроблено методи корекції параметрів електричних сигналів силових кіл.
Книга може бути корисною для інженерних і наукових працівників в галузі енергоресурсозбереження, автоматизації і експлуатації промислових електроприводів, які цікавляться питаннями підвищення ресурсу експлуатації електроприводів, а також аспірантів і студентів вищих технічних навчальних закладів при вивченні курсів «Розробка метрологічного забезпечення комп’ютеризованих систем контролю», «Моделювання електромеханічних систем», «Системи енергозбереження» та інш.
[Сидоренко В. М. Корекція електричних сигналів силових кіл електроприводів у комп’ютеризованих системах моніторингу: Монографія / В. М. Сидоренко, О. П. Чорний, Д. Й. Родькін, Ю. Г. Осадчук. –- Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2011. – 228 с. – Бібліогр.: С. 213–226. – 
ISBN 978-966-8931-93-2. – укр.]

УДК 621.65-53
ISBN 978-617-639-004-6
ББК 31.2
С. 180
Мова Рос.
Бібл. 136 назв.

СИСТЕМЫ АКТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ

НАСОСНЫХ КОМПЛЕКСОВ

А. Л. Перекрест, Т. В. Коренькова, Д. И. Родькин
Монография посвящена повышению эффективности работы насосных комплексов путем использования систем активного регулирования, которые обеспечивают выполнение необходимых технологических режимов работы потребителя
с одновременной рекуперацией энергии в электрическую сеть.
Материалы монографии могут быть полезны для инженерных и научных работников в области энергоресурсосбережения, автоматизации и проектирования систем автоматического регулирования параметров насосных комплексов с улучшенными показателями энергетической эффективности, а также аспирантов и студентов высших технических учебных заведений при разработке технических, алгоритмических и программных решений гидротранспортных комплексов с активным регулированием параметров.
[Перекрест А. Л. Системы активного регулирования параметров насосных комплексов: Монография / А. Л. Перекрест, Т. В. Коренькова, Д. И. Родькин. – Кременчуг: ЧП Щербатых А.В., 2011. – 180 с. – Бібліогр.: С. 167–177. – ISBN 978-617-639-004-6. – рос.]

УДК 621.316.9
ISBN 978-966-8931-71-0
ББК 31.2
С. 200
Мова Укр.
Бібл. 109 назв.

ЗАХИСТ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ
ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ

Ю. В. Лашко, О. П. Чорний, Д. Й. Родькін
Монографія присвячена підвищенню ефективності систем захисту асинхронних двигунів електроприводів шляхом розробки нових методів і алгоритмів, що реалізують функції захисту на основі застосування показників якості перетворення енергії і забезпечують роботу системи за принципом запобігання. Запропоновані апаратно-програмні рішення. Коректність і працездатність розроблених методів і алгоритмів підтверджена лабораторними експериментами.
Книга може бути корисною для інженерних і наукових працівників в галузі енергоресурсозбереження, автоматизації, експлуатації і захисту промислових електроприводів, які цікавляться питаннями підвищення ресурсу асинхронних двигунів, а також аспірантів і студентів вищих технічних навчальних закладів при вивченні курсів «Автоматизований електропривод промислових механізмів», «Автоматизація типових технологічних процесів і установок», «Системи енергозбереження» та інш.
[Лашко Ю. В. / Захист асинхронних двигунів за показниками якості перетворення енергії: монографія / Ю. В. Лашко, О. П. Чорний, Д. Й. Родькін. – Кременчук: ЧП Щербатих А.В., 2010. – 200 с. – Бібліогр.: С. 186–196. – ISBN 978-966-8931-71-0. – укp.]

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 681.511.4.001.3:621.3.052:005.001.76
С. 10-16
Мова Рос.
Бібл. 15 назв.

РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕТОДУ В ЗАДАЧАХ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НЕЛІНІЙНОСТЕЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

Д. Й. Родькін, Д. А. Мосюндз, О. П. Чорний, Т. В. Коренькова
Надано обґрунтування необхідності та важливості аналізу систем та пристроїв з нелінійнимихарактеристиками. Запропоновано математичний апарат для розрахунку параметрів нелінійних електромеханічних систем на основі енергетичного балансу миттєвої потужності за кожною гармонікою. Показано, що даний підхід дозволяє отримати достатню кількість ідентифікаційних рівнянь для визначення електромагнітних параметрів систем з урахуванням нелінійностей. Розраховано параметри насичення та індуктивності, а також опір електричного контуру.
Ключові слова: метод миттєвої потужності, енергодіагностика, ідентифікація, нелінійна індуктивність.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313.3
С. 27-34
Мова Рос.
Бібл. 7 назв.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЧИСЕЛЬНИХ МЕТОДІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ СИСТЕМ НЕЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ БАЛАНСУ СКЛАДОВИХ МИТТЄВОЇ ПОТУЖНОСТІ

Ю. В. Ромашихін, Д. А. Мосюндз, М. А. Руденко, Д. Й. Родькін
Розглянуто енергетичний метод ідентифікації електромагнітних параметрів асинхронних двигунів, що базується на системі рівнянь балансу складових миттєвої потужності. Проаналізовано чисельні методи розв’язання системи нелінійних рівнянь енергетичного методу, обґрунтовано вибір початкових наближень і припустимих обмежень при вирішенні рівнянь. Розглянуто ефективність енергетичного методу при ідентифікації електромагнітних параметрів асинхронних двигунів.
Ключові слова: енергетичний метод, рівняння балансу потужностей, складові миттєвої потужності, електромагнітні параметри асинхронних двигунів.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.65:004.183
С. 30-36
Мова Рос.
Бібл. 10 назв.

АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОМУ КОМПЛЕКСІ

М. В. Загірняк, Д. Й. Родькін, Т. В. Коренькова
Виконано аналіз процесів перетворення енергії у всіх елементах силової структури електромеханічного комплексу з використанням складових миттєвої потужності. Встановлено, що мірою якості енергетичних процесів у системі є ефективна потужність. Запропоновано коефіцієнт пропускної здатності енергетичного каналу електромеханічного комплексу. Доведено, що змінна складова потужності, що відображає процеси обміну енергії в системі, призводить до зниження пропускної здатності енергетичного каналу об’єкта.
Ключові слова: миттєва потужність, ефективна потужність, енергетичний канал, пропускна здатність, електромеханічний комплекс.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 681.511.4.001:621.3.052
С. 70-71
Мова Англ.
Бібл. 4 назв.

ПРО ЗАДАЧІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НЕЛІНІЙНОСТЕЙ В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМАХ

Д. Й. Родькін, Д. А. Мосюндз
Представлено обґрунтування необхідності та важливості аналізу систем та пристроїв з нелінійними характеристиками. Показано можливості застосування енергетичного методу в задачах ідентифікації параметрів електромеханічних систем, енергодіагностики, оцінки якості перетворення енергії в системах з нелінійними характеристиками.
Ключові слова: метод миттєвої потужності, энергодіагностика, ідентифікація, нелінійна індуктивність.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.313

С.    316-319

Мова  Рос.

Бібл.9 назв.

КОМПЛЕКСНА ЗАДАЧА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИМИ СИСТЕМАМИ

   О. П. Чорний, Д. Й. Родькін, Бердай Абдельмажід

Сформульовано комплексну задачу управління якістю перетворення енергії електромеханічними системами. Надано дослідження по застосуванню розроблених принципів управління якістю перетворення енергії в регульованих електроприводах змінного струму. Показано можливість компенсації вищих гармонік споживаної потужності й електромагнітного моменту електродвигуна за рахунок управління перетворювачем енергії. Запропоновані принципи поширено на системи з тиристорними регуляторами напруги на статорі, перетворювачами частоти з автономними інверторами з широтно-імпульсною модуляцією вихідної напруги електроприводів з асинхронними двигунами, системи з тиристорним збудженням синхронних двигунів, а також пошукові оптимізаційні системи.

Ключові слова: якість перетворення енергії, управління перетворенням енергії, електропривод змінного струму, перетворювач енергії.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.313.333.02

С.    556-561

Мова  Рос.

Бібл.12 назв.

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ПРИ РІЗНОЧАСТОТНІЙ ТЕСТОВІЙ НАПРУЗІ

Д. В. Рєзнік, Д. Й. Родькін, О. П. Чорний

Розглянуто особливості визначення електромагнітних параметрів асинхронних двигунів за Т-подібною схемою заміщення при живленні від джерела низькочастотної напруги. Введено поняття функції чутливості, та зазначено діапазон частот напруги живлення, на яких можливо визначити електромагнітні параметри асинхронного двигуна.

Ключові слова: асинхронний двигун, електромагнітні параметри, низькочастотна напруга живлення, функція відгуку.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК  621.3.002.5:621.311.61:621.313.001.5

С.   36-42

МоваРос.

Бібл.7 назв.

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ КОМПЛЕКСИ З НАКОПИЧУВАЧАМИ ЕНЕРГІЇ

ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН

А. І. Ломонос, Д. Й. Родькін, Д. А. Мосюндз

Проведено аналітичну оцінку напрямів досліджень і розробок, які дозволили б під час комплексного підходу створити умови для підвищення ресурсу працездатності машин постійного струму з використанням можливостей випробувальних комплексів і систем випробування електроремонтних підприємств. Розглянутий енергетичний метод є доступним засобом вирішення складних електротехнічних задач з визначення параметрів навантажувальних режимів.

Ключові слова: електротехнічний комплекс, накопичувач енергії, машина постійного струму, енергетичний метод.