Романенко С. С.

УДК 681.3:658.56

№ держреєстрації 0111U001901

Інв. № 0213U000553

 

РОЗРОБКА І СТВОРЕННЯ ВІРТУАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ І СИСТЕМ

ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ І ПОТОЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ

ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЕНЕРГІЇ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ

О. П. Чорний, Д. Й. Родькін, Т. В. Коренькова, Ю. В. Лашко, В. О. Огарь, В. М. Сидоренко, О. М. Кравець, С. С. Романенко, Є. В. Носач, Ю. А. Смірнова, Е. В. Кореньков

Звіт з НДР: 185 с., 171 рис., 29 табл., 102 джерел.

Об’єкт досліджень: процеси перетворення енергії в електромеханічних системах. Предмет дослідження: віртуальний електротехнічний комплекс для ідентифікації і поточної діагностики стану перетворювачів енергії в системах електроприводу.

Мета дослідження: створення дослідницького обладнання – віртуальних комплексів і систем для проведення ідентифікації і поточної діагностики перетворювачів енергії в системах електроприводу з урахуванням особливостей, притаманних реальним системам.

Метод дослідження – розробка теоретичних положень і аналіз процесів перетворення енергії, експериментальні дослідження та моделювання на основі математичних моделей у вигляді систем диференційних рівнянь.

У зв’язку із зростанням складності і різноманітності технічних об’єктів підвищуються вимоги до ефективності їх функціонування. Це приводить до ускладнення систем керування, започаткування нових алгоритмів оцінки змінних стану електромеханічних систем, застосування нечіткої логіки, нейромережевих, робастних систем тощо. Але в усіх випадках важливе місце займають питання отримання адекватних моделей об’єктів керування, формування яких у загальному випадку здійснюється на основі теорії ідентифікації.

Розвиток цих питань призвів до вирішення актуальної проблеми, що передбачає створення концепції й практичних розробок устаткування нового покоління – віртуальних електротехнічних комплексів і систем для ідентифікації і поточної діагностики стану перетворювачів енергії в системах електроприводу.

Результати роботи можуть бути використані на підприємствах гірничодобувної, металургійної промисловостей, транспорту та інш, з насиченим парком електромеханічних систем, у науково-дослідних лабораторіях, вищих навчальних закладах та організаціях, що проводять підготовку та перепідготовку фахівців з технічних спеціальностей.

Економічна ефективність полягає в тому, що застосування комплексів на об’єктах промисловості і комунального господарства забезпечить ефективне керування процесами перетворення енергії, вирішення задач енерго- та ресурсозбереження із значним економічним ефектом; розроблені віртуальні комплекси електромеханічного обладнання будуть використовуватися в навчальному процесі, а також для проведення наукових досліджень, що забезпечить підвищення якості практичної підготовки майбутніх фахівців по технічних спеціальностях, а також якості експериментальних наукових досліджень.

Ключові слова: віртуальні комплекси, ідентифікація, діагностика, перетворювачі енергії, системи електроприводу

Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ імені Михайла Остроградського, тел.: (03566) 31147.

УДК 681.3:658.56

№ держреєстрації 0111U009288

Інв. № 0213U003323

 

РОЗРОБКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ

ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

О. П. Чорний, Д. Й. Родькін, Ю. В. Лашко, С. С. Романенко, Т. П. Коваль, О. А. Чорна, В. М. Сидоренко, В. Ю. Бельська.

Звіт з НДР: 53 с., 23 рис., 7 табл., 56джерел.

Об’єкт досліджень: Процеси підготовки фахівців інженерних спеціальностей. Предмет дослідження. Організаційно-методологічні засади на основі інформаційних технологій.

Мета дослідження: розробка організаційно-методологічних засад організації навчального процесу у підготовці фахівців інженерних спеціальностей.

Метод дослідження – розробка теоретичних положень і аналіз процесу підготовки фахівців інженерних спеціальностей. Експериментальні дослідження процесу навчання та його моделювання на основі математичних моделей у вигляді систем диференційних рівнянь.

Розвинені підходи до оцінювання ефективності засвоєння інформації, що дозволяє спрямовано формувати не тільки самостійну, а й індивідуальну роботу студента. Обгрунтовано застосування кібернетичних моделей для кількісного оцінювання якості процесу навчання. Такий підхід може бути покладений в основу оптимізації розкладу занять, проведення самостійної та індивідуальної роботи зі студентами. Підхід до організації навчання з використанням КНМК з інтегрованим ВЛК дозволяє реалізувати інформаційну діяльність студента при навчанні, що сприяє самоорганізації процесу навчання і, тим самим, дозволяє підвищити якість навчання студентів технічних спеціальностей. Для оцінки ступеня навченості групи або окремого студента, для оцінки складності тестових завдань та динаміки правильних відповідей у реальному часі запропоновані критерії, що базуються як на ймовірностних оцінках, так і на оцінках об’єму отриманої інформації.

Результати роботи можуть бути використані в навчальному процесі при проведенні лабораторних, практичних занять і самостійній роботі, в науково-дослідних лабораторіях, на промислових підприємствах.

Соціальний ефект полягає у підвищенні якості отриманих знань і підготовки фахівців.

Ключові слова: організація навчального процесу, моделювання процесу навчання, підготовка фахівців, компютеризовані навчально-методичні комплекси.

Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ імені Михайла Остроградського, тел.: (03566) 31147.