Романенко Св. С.

УДК 37.046:378.147:378.22
С. 203
Мова Укр.
Бібл. 30 назв.

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА: ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, ПІДГОТОВКА Й ОФОРМЛЕННЯ

Родькін Д. Й., Огарь В. О. , Романенко Св. С.
Методичний посібник структурно складається зі вступу, 9 розділів, переліку посилань, 12 додатків. У посібнику розглянуто загальні принципи проведення наукових досліджень та надання їх результатів; дано характеристику загальних методів наукової творчості; описано методику та критерії пошуку та відбору науково-технічної літератури із зазначенням сучасник баз даних науково-технічної інформації; наведені приклади надання й оформлення результатів наукових досліджень.
Методичний посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 8.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»; 8.05070207 – «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв», а також для організації та проведення наукових досліджень аспірантів і молодих учених.
[Родькін Д. Й. Магістерська робота: проведення наукового дослідження, підготовка й оформлення : метод. посіб. / Д. Й. Родькін, В. О. Огарь, С. С. Романенко. − Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2014. – 203 с. – Бібліогр. : 30 назв. – укр.]

УДК 681.3:658.56
№ держреєстрації 0112U002173

НАУКОВІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ВІРТУАЛЬНИХ ТРЕНАЖЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ АНАЛОГІВ ПРОМИСЛОВИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ, КЕРУВАННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ, ПІДГОТОВКИ КАДРІВ 

Загірняк М. В., Чорний О. П., Родькін Д. Й., Коренькова Т. В., Перекрест А. Л., Солошич І. О., Огарь В. О., Кравець О. М., Романенко Св. С., Носач Є. В., Юдіна Г. Г., Романенко Се. С.
Звіт з НДР: 229 с., 213 рис., 45 табл., 42 джерел.
Об’єкт досліджень: процеси перетворення енергії в електромеханічних системах. Предмет дослідження: віртуальні тренажерні комплекси – аналоги промислових електромеханічних систем.
Мета дослідження: розробка науково-обґрунтованих принципів побудови віртуальних тренажерних комплексів аналогів промислових електромеханічних систем для їх дослідження, керування, проектування, а також у структурі професійної освіти для підготовки фахівців інженерних спеціальностей, виробничого персоналу при приведенні перепідготовки або підвищенні кваліфікації.
Метод дослідження – розробка теоретичних положень і аналіз процесів підготовки фахівців інженерних спеціальностей, виробничого персоналу при приведенні перепідготовки або підвищенні кваліфікації, експериментальні дослідження та моделювання на основі математичних моделей у вигляді систем диференційних рівнянь із застосуванням розроблений віртуальних комплексів в тому числі аналогів промислових електромеханічних систем.
Розвиток сучасного суспільства, його глобальна інформатизація і трансформація, впровадження сучасних інтенсивних методів виробництва потребують розробки принципово нових і адекватних часу підходів до дослідження, керування, проектування промислових електромеханічних систем (ЕМС). Для вирішення задач дослідження ЕМС розроблена технологія створення віртуальних лабораторних комплексів та віртуальних тренажерних комплексів – аналогів промислових об’єктів. Об’єкти віртуального тренажерного комплексу поводяться аналогічно фізичним об’єктам в штатних та аварійних режимах роботи. Такий підхід дозволяє також змінити якість і організацію навчального процесу, суттєво підвищить якість професійної підготовки не тільки студентів, а й виробничого персоналу при приведенні перепідготовки або підвищенні кваліфікації, забезпечить легкий перехід на нові форми сучасного обладнання, досконалого володіння ним.

Основні наукові та практичні результати, їх значення. Економічна ефективність полягає в тому, що застосування комплексів на об’єктах промисловості і комунального господарства забезпечить ефективне керування процесами перетворення енергії, вирішення задач енерго- та ресурсозбереження із значним економічним ефектом; основними споживачами отриманих практичних та теоретичних результатів є підприємства гірничодобувної, металургійної промисловості, транспорту та інші з насиченим парком складних технічних об’єктів (сто), вищі навчальні заклади та організації, що проводять підготовку та перепідготовку фахівців з технічних спеціальностей, науково-дослідні лабораторії.
Ключові слова: ВІРТУАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ, ІДЕНТИФІКАЦІЯ, ДІАГНОСТИКА, ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЕНЕРГІЇ, СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ.
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.

Інженерні та освітні технології

УДК 378.147.34 : 004
С. 17-29
Мова Укр.
Бібл. 3 назв.

ПРАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СЕМІНАРУ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ»

Романенко Св. С., Чорний О. П.
Надано аналіз результатів проведення науково-методичного семінару «Інформаційні технології в освіті» за 2012–2013 рр. Наведено перелік доповідей, які обговорювались на семінарі, й дана їх коротка характеристика. Висвітлено результати співпраці середньої та вищої школи на рівні м. Кременчука, яка сприяє підвищенню якості підготовки учнів, і зокрема тих, хто планує вступати на технічні спеціальності. Визначено перспективні шляхи розвитку семінару.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології в освіті, науковий семінар, підвищення якості навчання, співпраця середньої та вищої школи.

Інженерні та освітні технології

УДК 655.4/5:621.3
С. 8-17
Мова Укр.
Бібл. 12 назв.

ВИКОРИСТАННЯ РЕФЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛУ ЯК ЗАСОБУ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАУКОВОЇ РОБОТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Романенко Св. С., Чорний О. П.
У роботі автори розглядають актуальність заснування електронного реферативного науково-технічного журналу, який виступає засобом упорядкування та зосередження в одному виданні відомостей про наукові публікації Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління. Традиційні методи представлення та розповсюдження наукової інформації не в повному обсязі виконують свої функції та задовольняють інформаційні потреби дослідників. Із бурхливим розвитком Інтернету все більше видавництв стали надавати електронні версії своїх видань у різних формах, які можна переглянути он-лайн або на веб-сайті. Електронні версії видань кардинально відрізняються від друкованих своєю специфікою представлення інформації, швидкістю розповсюдження матеріалів, економічною вигідністю, можливістю інтерактивного спілкування з авторами публікації, і головне доступністю з будь-якої точки світу. Наведено структуру видання та обґрунтування вибору програмних засобів реалізації електронного реферативного журналу. Використання усіх функцій даного видання дозволяє: істотно змінити характер роботи з реферативної інформацією та прискорити опрацювання інформаційних джерел при проведенні наукових та пошукових досліджень, не лише співробітників інституту, а й усіх фахівців в галузі електромеханіки та енергоресурсозбереження; слугує засобом ефективного та оперативного ознайомлення із науково-технічною інформацією в галузі електромеханіки та електротехніки, що для наукової комунікації є визначним критерієм для визнання новизни та пріоритету досліджень.
Ключові слова: науково-технічна інформація, реферативне видання, реферативний журнал, засоби наукової комунікації.