Романенко В. І.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.313.332

С.    331-335

Мова  Укр.

Бібл.4 назв.

МАШИННО-ВЕНТИЛЬНЕ ДЖЕРЕЛО ПОСТІЙНОЇ НАПРУГИ ДЛЯ АВТОНОМНИХ ЕНЕРГОСИСТЕМ

Л. І. Мазуренко, О. В. Джура, В. І. Романенко, Л. М. Диннік, О. А. Білик

Запропоновано схемне рішення машинно-вентильного джерела електричної енергії для автономних енергосистем малої потужності постійної напруги. До складу джерела входить нерегульована турбіна змінної частоти обертання, асинхронний генератор з короткозамкненим ротором і вентильним збудженням, баластне навантаження, а також регулятор струму, споживаного системою від генератора. Розроблено блок-схему алгоритму керування джерелом, яка містить блоки керування вентильним перетворювачем, регулювання струму баластного навантаження та регулювання струму, споживаного системою від генератора. Алгоритм дозволяє відбирати від генератора задану системою потужність і утримувати частоту обертання турбіни близькою до оптимальної за критерієм максимуму аеродинамічного ККД. Наведено результати чисельних розрахунків.

Ключові слова: асинхронний генератор, вентильне збудження, турбіна.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.313.332

С.    412-415

Мова  Укр.

Бібл.4 назв.

ПЕРЕДАТОЧНА ФУНКЦІЯ АВТОНОМНОГО АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА З ВЕНТИЛЬНИМ ЗБУДЖЕННЯМ

Л. І. Мазуренко, В. І. Романенко, О. В. Джура

Асинхронний генератор з вентильним збудженням можна використовувати для зварювання постійним струмом. Для налаштування контурів стабілізації напруги й струму, які забезпечують формування зовнішньої характеристики, необхідна передаточна функція генератора. Розглянуто нелінійну систему диференціальних рівнянь, що описує асинхронний генератор з вентильним збудженням з навантаженням у колі постійного струму в ортогональній системі координат, орієнтованій за вектором напруги статора. Показано, що передаточну функцію генератора можна отримати при лінеаризації цих рівнянь шляхом розкладання в ряд Тейлора біля робочої точки і введенні нової змінної. Наведено вирази для обчислення коефіцієнтів передаточної функції. Показано, що отримані результати дозволяють налаштувати ПІД-регулятори струму й напруги, із застосуванням яких генератор можна використовувати для зварювання.

Ключові слова: асинхронний генератор, вентильне збудження, передаточна функція