Ромашихін Ю. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313.333
С. 58-68
Мова Рос.
Бібл. 15 назв.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПСЕВДОПОЛІГАРМОНІЧНИХ СИГНАЛІВ РІЗНОЇ ФОРМИ 

Ю. В. Ромашихін
На сьогоднішні спостерігається високий відсоток виходу з ладу асинхронних двигунів як найбільш масового виду електричних машин. Це обумовлено недоліками експлуатації, низькою якістю ремонту, природними процесами старіння, порушеннями технології виробництва, у зв’язку з чим значна увага приділяється питанням визначення електромагнітних параметрів асинхронних двигунів, які можуть змінюватися при довготривалій експлуатації або проведенні ремонтних операцій. Аналіз існуючих методів визначення електромагнітних параметрів асинхронних двигунів дозволив виявити їх основні недоліки та обґрунтувати можливість використання складових миттєвої потужності в задачах ідентифікації. Для спрощення процедури визначення електромагнітних параметрів асинхронних двигунів запропоновано використовувати так звані «псевдополігармонічні» сигнали, які можна отримати із синусоїдних шляхом їх перетворення. Тому метою роботи є питання розвитку методу визначення електромагнітних параметрів асинхронних двигунів із використанням складових миттєвої потужності при живленні від джерел синусоїдної напруги. Для ідентифікації електромагнітних параметрів асинхронних двигунів використовується енергетичний метод, який базується на рівняннях балансу складових миттєвої потужності. Отримання необхідного гармонічного складу забезпечується обмеженням періоду розкладу виміряних синусоїдних сигналів напруги та струму на заданий кут. Аналіз результатів із використанням зазначеного підходу показує, що похибка ідентифікації електромагнітних параметрів асинхронних двигунів не перевищує 15 %. Це пов’язано з тим, що обмеження періодів сигналів напруги та струму призводить до порушення рівності в рівняннях балансу складових миттєвої потужності на джерелі живлення й на елементах схеми заміщення. Тому для усунення цієї похибки запропоновано обмежувати період розкладу не сигналів напруги й струму, а сигналів миттєвої потужності на джерелі й на елементах схеми заміщення. При цьому похибка ідентифікації електромагнітних параметрів асинхронних двигунів не перевищує 5 %. Таким чином, показано ефективність використання енергетичного методу ідентифікації електромагнітних параметрів асинхронних двигунів із використанням псевдополігармонічних сигналів різної форми.
Ключові слова: миттєва потужність, електромагнітні параметри.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313.333
С. 18-26
Мова Рос.
Бібл. 18 назв.

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ  ПСЕВДОСИГНАЛІВ НАПРУГИ ТА СТРУМУ

А. Л. Потапов, Ю. В. Ромашихін, Д. А. Мосюндз
Електромагнітні параметри асинхронних двигунів необхідні для визначення втрат у сталі та міді, перевантажувальної здатності двигуна, а також розрахунку й побудови робочих характеристик. Зміна електромагнітних параметрів асинхронного двигуна може бути викликана виробничим браком, інтенсивною експлуатацією або проведенням ремонтних робіт. Таким чином, виникає необхідність визначення параметрів із заданою точністю. Однак не існує універсального методу, придатного для двигунів різних потужностей, особливо без відриву від виробництва. Одним із сучасних методів є метод, в основі якого лежить баланс складових миттєвої потужності для кожного з елементів Т-подібної схеми заміщення. У свою чергу, різноманіття компонентів миттєвої потужності дозволяє скласти достатню кількість ідентифікаційних рівнянь. Істотним недоліком методу є необхідність використовувати додаткове джерело полігармонічної напруги, що тягне за собою збільшення собівартості комплексу. Таким чином, для вирішення цієї проблеми розглянуто можливість і показано ефективність використання псевдосигналів струму і напруги, які прийнято називати «псевдополігармонічними». Показано різні способи формування псевдосигналів, а також принципи, на основі яких проводиться побудова сигналу. Як альтернативний варіант псевдополігармонічним сигналам запропоновано метод із використанням фіктивного джерела живлення низької частоти. Показано ефективність визначення електромагнітних параметрів асинхронних двигунів із використанням псевдоджерел для різних частот напруги живлення.
Ключові слова: асинхронний двигун, енергетичний метод, фіктивне джерело, миттєва потужність.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 613.313
С. 34-50
Мова Рос.
Бібл. 24 назв.

ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПСЕВДОПОЛІГАРМОНІЧНИХ СИГНАЛІВ У ЗАДАЧАХ ГАРМОНІЧНОГО АНАЛІЗУ 

М. А. Руденко, Ю. В. Ромашихін
Розглянуто особливості формування осьових симетрій частини гармонічного сигналу для отримання періодичного сигналу та його подальшого розкладання в ряд Фур’є. Показано універсальність гармонічної апроксимації для визначення косинусних і синусних складових, а також значення постійної складової періодичного сигналу любого типу. Доведено, що довільна частина любого періодичного сигналу може бути надана у вигляді суми гармонічних коливань з частотами, кратними фундаментальній частоті коливань.
Ключові слова: ряд Фур’є, періодичний сигнал, гармонічний сигнал, гармонічна апроксимація, осьова симетрія.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 621.313.333
С. 80-93
Мова Рос.
Бібл. 16 назв.

МИТТЄВА ПОТУЖНІСТЬ ТРИФАЗНОЇ МЕРЕЖІ ЗМІННОГО СТРУМУ

Д. Й. Родькін, Ю. В. Ромашихін
Розглянуто особливості формування складових миттєвої потужності трифазної мережі. Доведено, що в симетричній трифазній системі в сигналі миттєвої потужності окрім постійної складової присутні гармоніки потужності, що кратні шести. Показано ефективність використання складових миттєвої потужності при аналізі енергопроцесів у трифазній мережі.
Ключові слова: миттєва потужність, трифазний електричний двигун.

УДК 621.313.3
ББК 31.2
М. В. Загирняк, Д. И. Родькин, Ю. В. Ромашихин, А. П. Черный
[Загирняк М. В. Энергетический метод идентификации параметров асинхронных двигателей: монографія / М. В. Загирняк, Д. И. Родькин, Ю. В. Ромашихин, А. П. Черный. – Кременчуг: ЧП Щербатых А. В., 2013. – 164 с. – Библиогр.: 165 назв. – ISBN 978-617-639-040-4. – рус.]
Рассмотрены методы определения электромагнитных параметров электромеханических систем. Показана возможность использования составляющих мгновенной мощности при определении электромагнитных параметров асинхронных двигателей. Приведены результаты идентификации параметров электромеханических систем с учетом нелинейностей.
Рекомендовано для специалистов в отрасли разработки систем диагностики электромеханических систем и студентов дневной и заочной форм обучения по направлению «Электромеханика».