Ромашихін Ю. В.

УДК 004.358:371.693:681.518.54:629.331.5
№ держреєстрації 0113U000435

СТВОРЕННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ТРЕНАЖЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ І СИСТЕМ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ І ПОТОЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ЕЛЕКТРОМОБІЛЯ

Родькін Д. Й., Чорний О. П., Зачепа Ю. В., Ромашихін Ю. В., Мосюндз Д. А., Зачепа Н. В.
Звіт з НДР: 156 с., 74 рис., 16 табл., 48 джерел, 1 додат.
Об’єкт досліджень: процеси перетворення та передачі енергії в автономних енергосилових установках електромобілів.
Предмет дослідження: динамічні та статичні характеристики автономної енергосилової установки.
Мета дослідження: розробка теоретичних положень щодо створення віртуальних тренажерних комплексів для дослідження автономних енергосилових установок.
Методи дослідження: фундаментальні положення фізики, теорії автоматичного керування та електротехніки при створенні математичних моделей дизельного двигуна внутрішнього згоряння, асинхронного генераторного генератора, випрямно-перетворювальних пристроїв, типових споживачів електричної енергії; енергетичні методи діагностики поточного стану електрообладнання та ідентифікації параметрів основних вузлів електромеханічної системи з використанням апарату миттєвої потужності; математичне моделювання та експериментальні дослідження для перевірки теоретичних положень і наукових результатів.
Основні наукові та практичні результати, їх значення. Інтерес до проблеми перетворення енергії помітно виріс у середині 90-х років минулого століття, коли в основному у зв’язку з досягненнями в освоєнні перетворювальних пристроїв, цифрових систем вимірювання та управління, з’явилася можливість аналізу потужності в тимчасовій області, так само, як і сигналів напруги та струму. Зазначені сигнали у зв’язку з тим, що вони формуються з використанням нелінійних елементів – пристроїв силової електроніки – навіть у першому наближенні неприпустимо уявляти як сигнали без спотворень, тобто синусоїдальними. Яка б теорія не створювалася, вона повинна бути працездатною з несинусоїдними сигналами, з тим чи іншим спектром гармонік. Додатково згадане правило вказує на необхідність аналізу процесів перетворення енергії у всіх ланках ланцюга, що визначає структуру мережі живлення, електромеханічної системи і виробничого механізму. Зазначені ланки можуть мати різну фізичну природу, що визначає відповідну картину перетворення в кожній з ланок комплексу; водночас об’єктивні закони природи і, перш за все, закон збереження енергії визначають єдність, наступність і послідовність протікання процесів перетворення енергії. Це вказує на необхідність створення загальної теоретичної бази, показників і характеристик енергопроцесів незалежно від того, в якому з ланок вони протікають. Такий підхід дозволяє значною мірою вирішувати різні технічні та технологічні завдання з дотриманням правила трьох «Е» або наближення в тій чи іншій мірі до нього.
Результати роботи можуть бути використані при створенні тренажерних комплексів для дослідження автономних систем генерації енергії та діагностики й ідентифікації поточного стану систем електроприводу.
Соціальний ефект полягає у підвищенні ефективності діагностики та ідентифікації поточного стану систем електроприводу.

Ключові слова: АВТОНОМНА ЕНЕГЕТИЧНА СИСТЕМА, СИЛОВА ГІБРИДНА УСТАНОВКА, ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН, ДІАГНОСТИКА ПОТОЧНОГО СТАНУ.
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 681.5.015
С. 42-52
Мова Рос.
Бібл. 22 назв.

БАЛАНС ПОТУЖНОСТЕЙ У ЗАДАЧАХ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ДВОКЛІТКОВИХ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ 

Руденко М. А., Ромашихін Ю. В.
На сьогодні серед численних асинхронних двигунів окремої уваги заслуговують двокліткові двигуни завдяки своєму широкому використанню в промисловості, а також особливостям конструкції і процесам роботи. Обладнання, в якому використовуються зазначені двигуни, призначено для роботи у важких умовах, тому вони часто виходять із ладу й надходять у ремонт. У результаті проведення ремонтних операцій відбувається зміна електромагнітних параметрів, які необхідні для оцінки втрат енергії, робочих і пускових характеристик, визначення післяремонтного паспорта електричної машини. Одним із сучасних і найбільш ефективних методів визначення електромагнітних параметрів асинхронних двигунів є енергетичний метод, який заснований на рівняннях балансу складових гармонік миттєвої потужності джерела й елементів схеми заміщення. У роботі запропоновано розрахункову схему заміщення, яка описує процеси в робочому й пусковому колах ротора двокліткового двигуна. Запропоновано залежності для активних опорів клітин ротора з урахуванням їх зміни в процесі пуску двигуна й з урахуванням ефекту витіснення струму. Отримано систему рівнянь балансу складових миттєвої потужності для ідентифікації електромагнітних параметрів двокліткових асинхронних двигунів і показано, що використання енергетичного методу дозволяє отримати для цього необхідну кількість рівнянь.
Ключові слова: двоклітковий асинхронний двигун, витіснення струму, енергетичний метод.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 517.982.43:621.3.016.2
С. 120-126
Мова Укр.
Бібл. 20 назв.

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАДАЧАХ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ АСИНХРОНИХ ДВИГУНІВ ЕНЕРГЕТИЧНИМ МЕТОДОМ

Базишин М. Ю., Ромашихін Ю. В.
Процес ідентифікації асинхронних двигунів енергетичним методом пов’язаний із низкою проблем. Однією з них є значна частка ручної праці при формуванні системи ідентифікаційних рівнянь енергетичного балансу. Для усунення цієї проблеми пропонується створити програмний засіб, який об’єднував би декілька інформаційних технологій. Проаналізувавши послідовність дій при ідентифікації параметрів асинхронних двигунів, висунуто низку вимог до програмного засобу. Основним елементом інформаційної технології є символьне ядро, яке необхідно розробити з урахуванням потреб і особливостей математичного апарату енергетичного методу. Конструктор схем заміщення потрібен для вибору готової або формування власної схеми заміщення з можливістю доповнення нових елементів відповідним новим математичним описом. Розглянуто послідовність операцій, які будуть виконуватись у програмному засобі в процесі ідентифікації електромагнітних параметрів асинхронного двигуна.
Ключові слова: інформаційні технології, енергетичний метод, автоматизація.