Сидоренко В. М.

УДК 621.316.9
ISBN 978-966-8931-93-2
ББК 31.2
С. 228
Мова Укр.
Бібл. 111 назв.

КОРЕКЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИГНАЛІВ СИЛОВИХ КІЛ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ У КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ МОНІТОРИНГУ

В. М. Сидоренко , О. П. Чорний, Д. Й. Родькін, Ю. Г. Осадчук
Монографія присвячена розробці методів підвищення ефективності процесу моніторингу. Досліджені сигнали силових кіл систем електроприводу постійного і змінного струму з тиристорними і транзисторними перетворювачами енергії. Обґрунтована необхідність і можливість покращення показників моніторингу систем електроприводу шляхом урахування особливостей форми інформативних сигналів напруги і струму в процесі діагностики. Розроблено методи корекції параметрів електричних сигналів силових кіл.
Книга може бути корисною для інженерних і наукових працівників в галузі енергоресурсозбереження, автоматизації і експлуатації промислових електроприводів, які цікавляться питаннями підвищення ресурсу експлуатації електроприводів, а також аспірантів і студентів вищих технічних навчальних закладів при вивченні курсів «Розробка метрологічного забезпечення комп’ютеризованих систем контролю», «Моделювання електромеханічних систем», «Системи енергозбереження» та інш.
[Сидоренко В. М. Корекція електричних сигналів силових кіл електроприводів у комп’ютеризованих системах моніторингу: Монографія / В. М. Сидоренко, О. П. Чорний, Д. Й. Родькін, Ю. Г. Осадчук. –- Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2011. – 228 с. – Бібліогр.: С. 213–226. – 
ISBN 978-966-8931-93-2. – укр.]

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 255:29.1, 621.3.016.2+621.317.38
С. 39-45
Мова Рос.
Бібл. 15 назв.

АНАЛІЗ І СИНТЕЗ СПЕКТРІВ СИГНАЛІВ МИТТЄВОЇ ПОТУЖНОСТІ І НАПРУГИ В НЕСИНУСОЇДАЛЬНИХ ЛАНЦЮГАХ ПРИ ВИРІШЕНІ ЗАДАЧ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ

В. М. Сидоренко
Розглянуто єдиний підхід щодо аналізу і синтезу сигналів миттєвої потужності й напруги для несинусоїдальних кіл, який дозволяє, на відміну від раніше відомих, поряд з кількісною оцінкою виконати якісний аналіз механізму формування їх спектрів. Підхід є актуальним, зокрема, при розв’язанні рівнянь енергетичного балансу в задачах ідентифікації параметрів електричних машин з урахуванням їх нелінійного характеру. Отримані математичні співвідношення наведено у загальноприйнятих термінах теорії сигналів і матричної алгебри. На практиці це дає можливість синтезу швидкодіючих обчислювальних процедур і є важливим при проектуванні систем реального часу, що актуально в задачах управління якістю перетворення енергії.
Ключові слова: миттєва потужність, гармонічний аналіз, згортка, зворотна згортка.

УДК 681.3:658.56

№ держреєстрації 0111U001901

Інв. № 0213U000553

 

РОЗРОБКА І СТВОРЕННЯ ВІРТУАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ І СИСТЕМ

ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ І ПОТОЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ

ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЕНЕРГІЇ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ

О. П. Чорний, Д. Й. Родькін, Т. В. Коренькова, Ю. В. Лашко, В. О. Огарь, В. М. Сидоренко, О. М. Кравець, С. С. Романенко, Є. В. Носач, Ю. А. Смірнова, Е. В. Кореньков

Звіт з НДР: 185 с., 171 рис., 29 табл., 102 джерел.

Об’єкт досліджень: процеси перетворення енергії в електромеханічних системах. Предмет дослідження: віртуальний електротехнічний комплекс для ідентифікації і поточної діагностики стану перетворювачів енергії в системах електроприводу.

Мета дослідження: створення дослідницького обладнання – віртуальних комплексів і систем для проведення ідентифікації і поточної діагностики перетворювачів енергії в системах електроприводу з урахуванням особливостей, притаманних реальним системам.

Метод дослідження – розробка теоретичних положень і аналіз процесів перетворення енергії, експериментальні дослідження та моделювання на основі математичних моделей у вигляді систем диференційних рівнянь.

У зв’язку із зростанням складності і різноманітності технічних об’єктів підвищуються вимоги до ефективності їх функціонування. Це приводить до ускладнення систем керування, започаткування нових алгоритмів оцінки змінних стану електромеханічних систем, застосування нечіткої логіки, нейромережевих, робастних систем тощо. Але в усіх випадках важливе місце займають питання отримання адекватних моделей об’єктів керування, формування яких у загальному випадку здійснюється на основі теорії ідентифікації.

Розвиток цих питань призвів до вирішення актуальної проблеми, що передбачає створення концепції й практичних розробок устаткування нового покоління – віртуальних електротехнічних комплексів і систем для ідентифікації і поточної діагностики стану перетворювачів енергії в системах електроприводу.

Результати роботи можуть бути використані на підприємствах гірничодобувної, металургійної промисловостей, транспорту та інш, з насиченим парком електромеханічних систем, у науково-дослідних лабораторіях, вищих навчальних закладах та організаціях, що проводять підготовку та перепідготовку фахівців з технічних спеціальностей.

Економічна ефективність полягає в тому, що застосування комплексів на об’єктах промисловості і комунального господарства забезпечить ефективне керування процесами перетворення енергії, вирішення задач енерго- та ресурсозбереження із значним економічним ефектом; розроблені віртуальні комплекси електромеханічного обладнання будуть використовуватися в навчальному процесі, а також для проведення наукових досліджень, що забезпечить підвищення якості практичної підготовки майбутніх фахівців по технічних спеціальностях, а також якості експериментальних наукових досліджень.

Ключові слова: віртуальні комплекси, ідентифікація, діагностика, перетворювачі енергії, системи електроприводу

Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ імені Михайла Остроградського, тел.: (03566) 31147.

УДК 621.313

№ держреєстрації 0111U009287

Інв. № 0213U993322

 

РОЗРОБКА ТЕОРЕТИЧНИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАСАД

МОНІТОРИНГУ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

НА ОСНОВІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ

О. П. Чорний, В. М. Сидоренко

Звіт з НДР: 41 с., 4 рис., 0 табл., 42 джерел.

Об’єкт досліджень: Процес моніторингу електромеханічного обладнання. Предмет дослідження: Теоретичні і практичні засади моніторингу на основі вимірювання інтегральних показників миттєвої потужності силових кіл.

Мета дослідження: розробка теоретичних і практичних підходів до створення систем моніторингу потужних електроприводів і перетворювачів енергії.

Метод дослідження – аналіз і синтез структури процесу моніторингу електричних двигунів великої потужності; аналіз джерел інформативних даних і синтез структури

інформативних інтегральних показників для інтелектуального аналізу; аналіз і синтез теоретичних співвідношень для практичної оцінки параметрів інформативних сигналів на основі теорії сигналів та теорії ймовірностей та математичної статистики.

Запропоновано концепцію системи моніторингу електричних двигунів великої потужності промислових підприємств на основі застосування технології DataMining. Обґрунтована

структура інформативних даних на основі апріорно-апостеріорної концепції, в межах якої дані щодо об’єкту моніторингу поділяються на ті, що описують сам об’єкт (апріорні) і його поведінку в процесі експлуатації (апостеріорні). Показано, що найбільш інформативними щодо моніторингу поведінки електромеханічного перетворювача є показники перетворення енергії в процесі його експлуатації, котрі обчислюються на основі гармонічних складових сигналів струму, напруги і миттєвої потужності. Розроблено математичний апарат щодо оцінки параметрів сигналів струму, напруги і миттєвої потужності силових несинусоїдальних кіл електромеханічних систем.

Результати роботи можуть бути використані при розробці інформаційної технології моніторингу електричних двигунів великої потужності промислових підприємств на основі інтелектуального аналізу даних та при синтезі математичного та програмного забезпечення вищезазначених систем моніторингу.

Ефективність полягає у покращенні показників моніторингу двигунів за рахунок застосування механізмів видобутку прихованих нетривіальних практично корисних знань щодо можливості подовження терміну їх служби, які містяться у великих масивах вимірювальних даних, отриманих в процесі довготривалого моніторингу. Соціальний ефект полягає у можливості підвищенні якості умов роботи фахівців, які обслуговують промислове електромеханічне обладнання.

Ключові слова: ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ АНАЛІЗ ДАНИХ, datamining, МОНІТОРИНГ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ, ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ СИГНАЛІВ.

Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ імені Михайла Остроградського, тел.: (03566) 31147.

 

УДК 681.3:658.56

№ держреєстрації 0111U009288

Інв. № 0213U003323

 

РОЗРОБКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ

ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

О. П. Чорний, Д. Й. Родькін, Ю. В. Лашко, С. С. Романенко, Т. П. Коваль, О. А. Чорна, В. М. Сидоренко, В. Ю. Бельська.

Звіт з НДР: 53 с., 23 рис., 7 табл., 56джерел.

Об’єкт досліджень: Процеси підготовки фахівців інженерних спеціальностей. Предмет дослідження. Організаційно-методологічні засади на основі інформаційних технологій.

Мета дослідження: розробка організаційно-методологічних засад організації навчального процесу у підготовці фахівців інженерних спеціальностей.

Метод дослідження – розробка теоретичних положень і аналіз процесу підготовки фахівців інженерних спеціальностей. Експериментальні дослідження процесу навчання та його моделювання на основі математичних моделей у вигляді систем диференційних рівнянь.

Розвинені підходи до оцінювання ефективності засвоєння інформації, що дозволяє спрямовано формувати не тільки самостійну, а й індивідуальну роботу студента. Обгрунтовано застосування кібернетичних моделей для кількісного оцінювання якості процесу навчання. Такий підхід може бути покладений в основу оптимізації розкладу занять, проведення самостійної та індивідуальної роботи зі студентами. Підхід до організації навчання з використанням КНМК з інтегрованим ВЛК дозволяє реалізувати інформаційну діяльність студента при навчанні, що сприяє самоорганізації процесу навчання і, тим самим, дозволяє підвищити якість навчання студентів технічних спеціальностей. Для оцінки ступеня навченості групи або окремого студента, для оцінки складності тестових завдань та динаміки правильних відповідей у реальному часі запропоновані критерії, що базуються як на ймовірностних оцінках, так і на оцінках об’єму отриманої інформації.

Результати роботи можуть бути використані в навчальному процесі при проведенні лабораторних, практичних занять і самостійній роботі, в науково-дослідних лабораторіях, на промислових підприємствах.

Соціальний ефект полягає у підвищенні якості отриманих знань і підготовки фахівців.

Ключові слова: організація навчального процесу, моделювання процесу навчання, підготовка фахівців, компютеризовані навчально-методичні комплекси.

Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ імені Михайла Остроградського, тел.: (03566) 31147.