Т. І. Красікова

Інженерні та освітні технології

УДК 37.012.3
С. 39-44
Мова Укр.
Бібл. 3 назв.

ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО»

Т. І. Красікова
У Проекті концепції розвитку освіти України на період 2015–2025 років, який був розроблений стратегічною дорадчою групою «Освіта» (СДГ «Освіта»), визначено, що в освітньому секторі країни за останні десятиріччя накопичилися численні проблеми системного характеру. Серед них головними названо зниження якості освіти, падіння рівня знань і вмінь учнів, повільне і безсистемне оновлення змісту освіти, брак ефективної системи моніторингу і контролю якості освіти, моральне старіння методів і методик навчання та інше. В умовах соціально-економічної нестабільності в країні чимало молодих людей обирають спеціальності економічного напряму діяльності або кар′єру підприємця. Однак досягти успіху у професійній кар’єрі фахівцю з економічною освітою можливо лише за умов, що така освіта буде гарантувати конкурентоспроможність випускника вищого навчального закладу на ринку праці. Щоб підготувати студентів до успішної економічної діяльності у майбутньому, вищий навчальний заклад має не лише надати своїм випускникам спеціальну підготовку, а і створити в процесі навчання особливе освітнє інноваційне середовище, у якому студенти будуть мотивовані до навчання, отримають навички і вміння самостійно оволодівати необхідними професійними знаннями протягом життя та застосовувати ці знання в практичній діяльності.
Ключові слова: математична підготовка, економічна освіта, прикладні можливості математики, зміст навчання.