Т. М. Плаксій

Інженерні та освітні технології

УДК 378. 018 (477)
С. 119-122
Мова Укр.
Бібл. 6 назв.

ОСОБЛИВОСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ПРИ ВИКЛАДАННІ ФІЛОСОФІЇ СТУДЕНТАМ-БАКАЛАВРАМ ІНЖЕНЕРНИХ НАПРЯМІВ 

Т. М. Плаксій
Робота присвячена актуальній проблемі – формуванню компетентності майбутнього фахівця інженерного профілю підготовки як показника його конкурентоздатності за допомогою навчальної дисципліни «Філософія». Презентоване авторське бачення феномену «компетентність майбутнього фахівця», яке розглядається як інтегральне особистісне утворення, що формується комплексом засобів навчального процесу під час вивчення навчальних дисциплін на протязі усіх років навчання; передбачає необхідність включення до процесу підготовки навчальних дисциплін гуманітарного циклу, зокрема філософії; при розробці навчально-методичного комплексу з дисципліни «Філософія» у системі підготовки «Бакалавр» формулюються мета викладання, структура курсу, головні вимоги до знань та умінь студентів, їх компетенція як майбутніх фахівців. Автор доходить висновку, що глибоке усвідомлення ролі і місця навчальної дисципліни «Філософія» під час підготовки майбутнього фахівця-інженера дозволяє застосувати компетентісний підхід та сприяє формуванню цілісної компетентної особистості, здатної відповідати на виклики суспільно-економічної дійсності.
Ключові слова: компетентність, формування компетентності майбутнього фахівця, цілісна особистість, філософія.