Трандафілов В. М.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 681.5:62-83
С. 10-19
Мова Рос.
Бібл. 14 назв.

ІНВАРІАНТНИЙ ДО ВАРІАЦІЙ АКТИВНОГО ОПОРУ РОТОРА АЛГОРИТМ ПРЯМОГО ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ АСИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ ПРИ ЖИВЛЕННІ ВІД ДЖЕРЕЛА СТРУМУ

Пересада С. М., Ковбаса С. М., Трандафілов В. М.
Надано рішення задачі інваріантного до варіацій активного опору ротора векторного керування асинхронними двигунами, яке отримано для струмового керування при використанні інформації про кутову швидкість та струми статора машини. Синтезований алгоритм гарантує локальне асимптотичне відпрацьовування заданих траєкторій кутової швидкості та потоку при асимптотичній прямій орієнтації за вектором потокозчеплення ротора з асимптотичною розв’язкою підсистем керування кутовою швидкістю та потоком. Підсистема керування потоком завдяки використанню інваріантного спостерігача з ковзним режимом уперше має властивість інваріантності до обмежених варіацій активного опору роторного кола. Працездатність запропонованого рішення підтверджена експериментальними дослідженнями та математичним моделюванням, у результаті яких були продемонстровані не залежні від швидкості обертання ротора сильні властивості робастності до розглянутого збурення.
Ключові слова: асинхронний двигун, пряме полеорієнтування, струмове керування, інваріантний спостерігач, варіації активного опору ротора.