В. Г. Ягуп

УДК 621.311
С. 103-109
Мова Рос.
Бібл. 10 назв.

МОДЕЛЬ АКТИВНОГО ФІЛЬТРА ДЛЯ ТРИФАЗНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ СИСТЕМИ З НЕСИМЕТРИЧНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ І КЕРУВАННЯМ ЗА ОПТИМІЗАЦІЙНИМ АЛГОРИТМОМ

В. Г. Ягуп, K. В. Ягуп
Розглядається силовий активний фільтр у трифазній системі електропостачання несиметричного навантаження, що надано активно-індуктивною зіркою із суттєво різними комплексними опорами окремих фаз. Активний фільтр підключається паралельно навантаженню й є трифазним інвертором на повністю керованих напів-провідникових вентилях, що шунтовані зворотними діодами. Система управління силовим активним фільтром побудована за гістерезисним принципом керування мостовим інвертором із широтно-імпульсною модуляцією. Її завданням є формування таких керуючих сигналів, що подаються на керовані силові прилади інвертора,
які забезпечують мінімізацію різниці активних потужностей джерел живлення й навантаження. Для вимірювань сумарних активних потужностей джерел і навантаження використовуються віртуальні вимірювачі активної
й реактивної потужностей. При управлінні силовими приладами активного фільтра необхідно забезпечувати синусоїдальний характер струмів, що віддаються джерелами електричної енергії, а також збіг цих струмів
по фазі з напругою джерел. Модель такого фільтра реалізована в системі SimPowerSystem на основі оптимізаційного алгоритму Нелдера–Міда, підпрограма якого міститься в математичному пакеті візуального
моделювання. Результати роботи моделі надано у вигляді часових діаграм електромагнітних процесів і числових даних, що підтверджують працездатність запропонованого алгоритму управління силовим активним
фільтром.
Ключові слова: активний фільтр, несиметричне навантаження, алгоритм оптимізації, візуальна модель.

УДК 621.311

АКТИВНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ТРЕХФАЗНОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
С НЕСИММЕТРИЧНОЙ НАГРУЗКОЙ С УПРАВЛЕНИЕМ
ПО ОПТИМИЗАЦИОННОМУ АЛГОРИТМУ

В. Г. Ягуп

Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова

ул. Революции, 12, г. Харьков, 61002, Украина. Е-mail: yagup_walery@mail.ru

Е. В. Ягуп

Украинская государственная академия железнодорожного транспорта

пл. Фейербаха, 7, г. Харьков, 61050, Украина. Е-mail: kate.yag@rambler.ru

Рассматривается силовой активный фильтр в трехфазной системе электроснабжения несимметричной нагрузки. Активный фильтр подключается параллельно нагрузке и представляет собой трехфазный инвертор на полностью управляемых полупроводниковых вентилях, шунтированных обратными диодами. Система управления построена по гистерезисному принципу широтно-импульсной модуляции. Её задачей является формирование таких управляющих сигналов на силовые приборы инвертора, которые обеспечивают минимизацию разности активных мощностей источников питания и нагрузки. При этом обеспечивается синусоидальный характер токов, отдаваемых источниками, а также совпадение этих токов по фазе с напряжениями источников. Модель такого фильтра реализована в системе SimPowerSystem на основе оптимизационного алгоритма Нелдера–Мида.

Ключевые слова: активный фильтр, несимметричная нагрузка, алгоритм оптимизации, визуальная модель.