В. К. Титюк

УДК 621.314.222.6-5:621.313.2.001.4
С. 67-73
Мова Англ.
Бібл. 15 назв.

РОБОТА РОЗПОДІЛЬЧИХ МЕРЕЖ 6–10 кВ З ІЗОЛЬОВАНОЮ НЕЙТРАЛЛЮ ПРИ ЗАМИКАННІ ФАЗИ НА ЗЕМЛЮ

М. Л. Барановська, В. К. Титюк, Б. І. Невзлін, В. Є. Загірняк
У розподільчих мережах 6–10 кВ з ізольованою нейтраллю однофазні замикання на землю є переважним видом ушкоджень. Перенапруги, які виникають при однофазних замиканнях на землю, негативно впливають на роботу електрообладнання, призводять до додаткових витрат. Для оцінки характеру перехідних процесів розроблено математичні моделі, що найбільш повно враховують зміни параметрів розподільчих мереж. Розглянуто математичну модель з урахуванням активних опорів поздовжніх гілок розподільчої мережі та встановлено, що при оцінці перехідних процесів під час горіння дуги цими опорами можна знехтувати. Проведено дослідження на математичній моделі, в якій враховані провідності ізоляції фаз розподільчої мережі. Чисельна оцінка показує, що дані параметри суттєво не впливають на рівень перенапруг. Розглянуто приклади розрахунку рівнів напруг у фазах мережі при горінні дуги та в процесі відновлення напруги за різними параметрами мережі та значеннями опору кола замикання на землю. Встановлено, що рівні перенапруг залежать від величини опору кола замикання на землю, моменту гасіння дуги й величини напруг повторних запалень. Значення опору кола замикання на землю визначає кількість високочастотних переходів струму однофазного замикання на землю через нульове значення й тим самим визначає характер розвитку перехідних процесів. Найбільші рівні перенапруг у розподільних мережах можуть перевищувати чотирикратні значення.
Ключові слова: однофазні замикання на землю, схема заміщення, математичне моделювання, рівень пере-напруг.

В. К. Титюк, С. Л. Бондаревський, С. В. Кіковка

Розрахунок магніторушійної сили багатофазного асинхронного двигуна

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 242–243.

В роботі проведено дослідження зміни кривої розподілу магніторушійної сили вздовж повітряного проміжку в залежності від схеми та числа фаз статорної обмотки. Проведене дослідження дозволяє оцінити зміну амплітуд вищих гармонік магніторушійної сили для стандартного та багатофазного асинхронного двигуна.

Інженерні та освітні технології

УДК 004.358:371.388:621.3
С. 181-183
Мова Укр.
Бібл. 2 назв.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Й РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ КІБЕРНЕТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ

О. П. Чорний, В. К. Титюк, А. Бердай
Розвинуто метод оцінювання якості знань студентів на основі кібернетичної моделі. Визначення параметрів моделі виконано шляхом рішення оберненої задачі знаходження коефіцієнтів диференційного рівняння кібернетичної моделі за коефіцієнтами рівняння його рішення. Рівняння рішення знайдено у вигляді регресійної моделі вигляд якого співпадає з аналітичним розв’язком рівняння кібернетичної моделі. Коефіцієнти регресійної моделі розраховані на основі експериментальних досліджень у студентських групах під час семестру шляхом їх тестувань і оцінювання рівня засвоєння і накопичення інформації на протязі семестру. Використання отриманих моделей дозволяє оцінювати рівень знань студента, наприклад, на момент підсумкового чи модульного контролю, а також використовувати їх для реалізації індивідуалізації процесу навчання студента, маючи можливість прогнозувати, за який відрізок часу студент може досягти бажаного рівня навченості.
Ключові слова: параметри кібернетичної моделі, експериментальні дослідження тестування студентів, оцінювання знань