В. М. Шамардіна

Інженерні та освітні технології

УДК 37.378.1
С. 24-26
Мова Укр.
Бібл. 4 назв.

МОБІЛЬНІСТЬ – ШЛЯХ ІНТЕГРАЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

В. М. Шамардіна
За останні 10–15 років питання академічної мобільності встають все гостріше, оскільки практично у всіх вишах України з кожним роком зростає відсоток студентів, бажаючих до цього підключитися. Однак цей процес відпустити напризволяще не можна, потрібна цілеспрямована робота з організації документального супроводження, починаючи з укладання двосторонніх договорів з іноземними партнерами, конкурсного відбору студентів, узгодження навчальних планів та програм за різними напрямами підготовки фахівців, юридично правильного перезарахування оцінок успішності, отриманих за кордоном і таке інше. У цих умовах актуальним є можливість обміну досвідом між учасниками процесу мобільності, пошук ефективних форм співробітництва, аналіз досягнутих результатів і визначення подальших завдань. Німецькі технічні факультети, що створені в деяких університетах України, на цей час є хорошою базою для апробації окремих ініціатив співпраці з закордонними партнерами в освіти і в сфері науки за різними напрямами, а також можливостей поліпшення матеріально-технічного оснащення навчального процесу, залучення до нього в Україні провідних німецьких вчених. Для абітурієнтів навчання на таких факультетах є привабливим, а після їх закінчення випускники мають кращі шанси вдалого працьовлаштування.
Ключові слова: Болонський процес, академічна мобільність, навчальні плани, програми.

Інженерні та освітні технології

УДК 621.313.33
С. 167-170
Мова Укр.
Бібл. 8 назв.

СУЧАСНІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РОЗРОБКИ ЯК ОСНОВА ЛЕКЦІЙНИХ КУРСІВ З ТЕХНІЧНИХ ДИСЦІПЛИН 

Б. М. Горкунов, В. М. Шамардіна, С. Г. Буряковський, А. С. Маслій
Якісна підготовка фахівців потребує поєднувати реалії життя з вимогами часу, а саме – давати практичні знання по діючих системах і показувати тенденції розвитку галузі з поданням інформації по перспективних системах і способах регулювання. Прикладом розвитку систем автоматизації на залізниці може бути застосування закордонними фірмами сучасних типів електродвигунів, систем редукторів, напівпровідникових та мікропроцесорних пристроїв, енергозаощаджуючих технологій. Розробки вітчизняних фахівців цього напряму показують високий рівень їх конкурентоспроможності. Сучасні інформаційні технології дозволяють при викладанні матеріалу гармонійно доповнити існуючі застарілі схеми та системи керування новими розробками та їх закордонними аналогами. При цьому забезпечується наглядність викладаємого матеріалу, варіативність розрахунків з використанням різних типів двигунів, систем керування, кінематичних ланцюгів та прив’язка навчальних проектів до реальних умов експлуатації.
Ключові слова: поєднання освіти з науковими розробками, технічні приклади, електропривод стрілочного переводу, електромеханічна система, перспективні системи управління.