В. В. Никифоров

Інженерні та освітні технології

УДК 57.043+575.167+534.29+613.648.2
С. 46-54
Мова Укр.
Бібл. 6 назв.

ЗМІНА АКТИВНОСТІ ТЕСТ-ОБ’ЄКТІВ ПІД КОРОТКОТРИВАЛОЮ ОДНОЧАСНОЮ ДІЄЮ ШУМУ ТА МАГНІТНОГО ПОЛЯ ВІД СИМЕТРИЧНОГО ТА АСИМЕТРИЧНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГУНІВ

В. В. Никифоров, О. П. Чорний, О. А. Сакун
Розглянуті особливості дії електромагнітного поля на живі організми. Описані етапи вивчення впливу шуму та електромагнітного випромінювання на біоту. Охарактеризована методика дослідження, наведені дані точкових замірів. Установленазалежністьактивностітест-об’єктів (DrosophilamelanogasterL., DaphniamagnaStraus) від тривалості таінтенсивності шкідливихчинників.Проаналізованівідмінностіреакціїбіологічнихсистемпіддієюсиметричногоінесиметричногорежимівдвигунівпромисловоїпотужності.Визначені критичнірівні індукціїмагнітногополя, яківикликаютьвиснаження і загибельтест-об’єктів.
Ключові слова: активність, електромагнітневипромінювання, тест-об’єкти, симетричнийрежим, несиметричнийрежим.

Інженерні та освітні технології

УДК 001.891.009.12:378.4
С. 20-23
Мова Укр.
Бібл. 6 назв.

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СУЧАСНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

М. В. Загірняк, В. В. Никифоров, С. А. Сергієнко
Проведений аналіз існуючих методик оцінювання якості наукових досліджень з метою підвищення їх конкурентоздатності. Досліджено методологію, правила наповнення й умови індексації наукових періодичних видань і публікацій у міжнародних наукометричних базах даних Web of Science і SciVerce Scopus. На прикладі фахового періодичного видання «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» показано етапи поступового входження спочатку до національних, а згодом і до міжнародних наукометричних баз даних.
Ключові слова: наукометрія, база даних, імпакт-фактор, цитування, стаття, наукове видання.