В. В. Прошкін

Інженерні та освітні технології

УДК 37.013:001.891
С. 29-31
Мова Укр.

ПЕДАГОГІЧНІ СИСТЕМИ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

В. В. Прошкін, І. О. Прошкіна
У роботі висвітлено поняття: „система”, „системний підхід”, „загальна теорія систем”, здійснено історичний екскурс становлення системного підходу в наукових дослідженнях. Указано особливості педагогічних систем, а також основні вимоги до їх опису. Зазначено, що структуру системи становлять виділені за певними критеріями елементи (компоненти), а також зв’язки між ними. Подано типову структуру педагогічної системи: цільовий компонент (мета, завдання, результат); суб’єкт-об’єктний компонент (викладачі та студенти, їх взаємодія в контексті об’єкту дослідження); змістовий компонент (форми та методи педагогічного процесу);технологічний компонент (педагогічна технологія реалізації різних форм і методів педагогічного процесу). Виділено принципи, особливості побудови та реалізації педагогічної системи.
Ключові слова: педагогічна система, наукове дослідження, системний підхід, структура педагогічної системи.