В. В. Василевський

УДК 648.3.048.1
С. 110-116
Мова Рос.
Бібл. 12 назв.

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОЦІНКИ РЕСУРСУ ПАПЕРОВОЇ ІЗОЛЯЦІЇ ПОТУЖНИХ ОЛИВОНАПОВНЕНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

В. В. Василевський, М. О. Поляков
Актуальність автоматизації розрахунку прогнозованих ресурсних характеристик паперово-масляної ізоляції обумовлена необхідністю обґрунтування прийняття проектних та експлуатаційних рішень на різних стадіях життєвого циклу трансформатора. Проведено аналіз відомих засобів автоматизації оцінки ресурсу паперово-оливної ізоляції потужних трансформаторів. Запропоновано програму для автоматизації розрахунків прогнозованих ресурсних характеристик паперово-оливної ізоляції, яка за прогнозованими даними об умовах експлуатації одиничного потужного трансформатора та його номінальним параметрам формує тренди температури охолоджуючої середи, навантаження, змінення вологовмісту целюлози й лужності масла. За цими трендами виконується розрахунок температури верхніх шарів трансформаторного масла, найбільш нагрітої точки й витраченого ресурсу паперово-масляної ізоляції. Реалізовано можливість формування теплових параметрів трансформатора за результатами теплових випробувань. Виконано моделювання динаміки технічного стану системи охолодження. Результати моделювання надано у вигляді графіків, що ілюструють динаміку змінення основних параметрів трансформатора упродовж періоду моделювання. Описано алгоритм роботи з програмою, приведено приклад моделювання. Розроблена програма дозволяє автоматизувати оцінку залишкового ресурсу паперово-масляної ізоляції в умовах зміни зовнішніх факторів експлуатації.
Ключові слова: паперово-масляна ізоляція, потужний трансформатор, комп’ютерна модель.

УДК 648.3.048.1

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ РЕСУРСА БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СИЛОВЫХ МАСЛОНАПОЛНЕННЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

В. В. Василевский, М. А. Поляков

Запорожский национальный технический университет

ул. Жуковского, 64, г. Запорожье, 69002, Украина, E-mail: Lisses@ukr.net

Проведен анализ известных средств автоматизации оценки ресурса бумажно-масляной изоляции силовых трансформаторов. Предложена программа для автоматизации расчетов прогнозируемых ресурсных характеристик бумажно-масляной изоляции силовых трансформаторов, которая по прогнозируемым данным об условиях эксплуатации единичного силового трансформатора и его номинальным параметрам формирует тренды температуры охлаждающей среды, нагрузки, изменения влагосодержания бумаги и кислотности масла. По этим трендам производится расчет температуры наиболее нагретой точки и израсходованного ресурса бумажно-масляной изоляции. Описан алгоритм работы с программой, приведен пример моделирования. Программа позволяет повысить достоверность оценки ресурсных характеристик бумажно-масляной изоляции в сравнении с ручным расчетом и программами- аналогами.

Ключевые слова: бумажно-масляная изоляция, силовой трансформатор, компьютерная модель.