Василець С. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 622.012.2:621.311.1
С. 117-123
Мова Укр.
Бібл. 9 назв.

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДІЛЬНИЧНОЇ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ ШАХТИ ЗА НАЯВНОСТІ ВИТОКУ СТРУМУ НА ЗЕМЛЮ ЧЕРЕЗ ОПІР ТІЛА ЛЮДИНИ

С. В. Василець
Підвищення рівня напруги живлення електромережі дільниці шахти до 3,3 кВ вимагає вдосконалення апаратів автоматичного захисту робітників від ураження електричним струмом. Відомі залежності для оцінки стану кола витоку струму на землю через опір тіла людини не враховують низку факторів, значимість яких з підвищенням рівня напруги живлення збільшується, що не дозволяє використовувати їх для мереж напругою 3,3 кВ. У роботі вдосконалено математичну модель електромережі дільниці вугільної шахти шляхом урахування зниження частоти електрорушійної сили вибігу асинхронних двигунів після захисного відключення напруги живлення мережі; зміни активно-ємнісних опорів ізоляції кабельної мережі, що визначають величину струму витоку при відключенні комутаційних апаратів відгалужень; залежності індуктивності автокомпенсатора ємнісної складової струму витоку від сукупної ємності ізоляції трьох фаз мережі відносно землі. Математичну модель подано у вигляді матричного диференційного рівняння, для формування якого використано матрично-топологічний метод аналізу електричних кіл. Отримані результати можуть бути використані при проектуванні нових та удосконаленні існуючих апаратів захисту від витоків струму на землю в умовах дільничної мережі.
Ключові слова: шахта, дільниця, електромережа, виток струму, електроураження.