Випуск 1/2012 (17)

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313
С. 12-15
Мова Укр.
Бібл. 2 назв.

РОЗРОБКА СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ТРИФАЗНО-ОДНОФАЗНИХ АСИНХРОННИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ ПРИ ВИПАДКОВИХ НАВАНТАЖЕННЯХ

Ю. В. Шуруб

Запропоновано систему керування трифазно-однофазного асинхронного електроприводу з триелементним фазозміщуючим модулем, що дозволяє отримати симетричний режим у широкому діапазоні зміни навантаження, що має випадковий характер. Розроблена методика моделювання навантажень, що мають стохастичний характер. Визначено передаточну функцію оптимального фільтру керуючого мікропроцесорного пристрою при навантаженнях з різним спектром.
Ключові слова: асинхронний електропривод, фазозміщуючий модуль, випадкове навантаження.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621. 313: 621. 318. 123
С. 16-18
Мова Рос
Бібл. 6 назв.

ВИЗНАЧЕННЯ ЗОН ВПЛИВУ МЕХАНІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА МАГНІТНІ ТА ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛОГО ФЕРРОМАГНІТНОГО РОТОРА

М. М. Заблодський, В. І. Рубіжанський, Н. В. Лук’янов
Надано підхід до розрахунку внутрішніх напруг та визначення характерних зон впливу цих напруг на параметри і характеристики шнекового поліфункціонального електромеханічного перетворювача. Зазначено причини виникнення різних видів механічної напруги в динамічних і квазіусталених режимах роботи поліфункціональних електромеханічних перетворювачів.
Ключові слова: характерні зони впливу механічних напружень, порожнистий феромагнітний ротор, температурне поле, магнітні характеристики.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621. 313: 621. 318. 122
С. 19-21
Мова Рос.
Бібл. 7 назв.

ХАРАКТЕР ПРОТІКАННЯ РОБОЧОЇ ПРОВІДНОЇ РІДИНИ У ЗАЗОРІ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА

М. М. Заблодський, В. Ю. Грицюк
Визначено характер протікання провідної рідини в тонкому немагнітному зазорі поліфункціонального електромеханічного перетворювача під впливом обертового магнітного поля. Встановлено залежність зміни профілю швидкостей течій, градієнта швидкості біля стінки нерухомого циліндра з урахуванням нерівномірно розподілених об’ємних сил. Рух потоку робочої рідини в зазорі розглядалося на класичній моделі течії між співвісними циліндрами.
Ключові слова: немагнітний зазор, провідна рідина, обертове магнітне поле.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313.33
С. 22-24
Мова Рос.
Бібл. 4 назв.

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ МАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ В ПОВІТРЯНОМУ ЗАЗОРІ КОАКСІАЛЬНО-ЛІНІЙНОГО СИНХРОННОГО ДВИГУНА З АКСІАЛЬНИМ І РАДІАЛЬНИМ РОЗТАШУВАННЯМ ПОСТІЙНИХ МАГНІТІВ НА ЯКОРІ

Г. М. Голенков, М. Аббасіан
Надано результати експериментальних досліджень розподілу електромагнітної індукції у повітряному зазорі коаксіально-лінійного синхронного двигуна зворотно-поступального руху в межах половини полюсного поділу з аксіальним та радіальним розташуванням постійних магнітів на якорі. Визначено середні значення магнітної індукції в повітряному зазорі між індуктором і якорем цих двигунів, а також дані їх порівняльні характеристики.
Ключові слова: коаксіально-лінійний синхронний двигун, електромагнітна індукція, магнітопровід, віброзанурювач.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313
С. 25-30
Мова Рос.
Бібл. 8 назв.

ГЕНЕТИЧНА ПРОГРАМА КЕРОВАНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ ГЕНЕРАТОРІВ ЗВОРОТНО-ПОСТУПАЛЬНОГО РУХУ

В. Ф. Шинкаренко, Ю. В. Гайдаєнко, С. А. Маляренко, А. Т. Мошняга
Наведено результати розшифровки геному функціонального класу електричних генераторів зворотно-поступального руху. Вперше представлено генетичні програми структуроутворення досліджуваного класу генераторів, що визначають стратегію переходу від еволюції, що спостерігається, до керованої еволюції. Із застосуванням генетичних програм здійснено структурне передбачення й визначено перспективні види генераторів для технічної реалізації в інноваційних проектах.
Ключові слова: породжувальна періодична система, генетичний код, генетична програма, видова різноманітність, електричний генератор зворотно-поступального руху.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 517.958:537.812
С. 31-36
Мова Рос.
Бібл. 12 назв.

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПОЛІГРАДІЄНТНОЇ МАГНІТНОЇ СЕПАРАЦІЇ

С. Т. Толмачов, С. Л. Бондаревський
Розглянуто питання аналізу силових полів магнітних сепараторів. Проаналізовано основні фактори, що визначають формування структури силового поля фільтр-матриць поліградієнтних сепараторів. Виконано аналіз впливу характерних розмірів елементів фільтра і часток, що сепаруються, на вилучальну здатність сепаратора. Обговорюються також деякі питання підвищення точності розрахунку силових характеристик поля.
Ключові слова: поліградієнтна сепарація, силове поле, матриця.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.928.8
С. 37-39
Мова Рос.
Бібл. 11 назв.

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЧОТИРИПОЛЮСНОГО СЕПАРАТОРА ДЛЯ РОЗДІЛЕННЯ НАНОЧАСТИНОК

О. М. Андрусенко, А. П. Оксаніч, В. Р. Петренко, Є. Є. Волканін

Описано переваги й області застосування магнітної сепарації. Вказано основні недоліки високоградієнтної сепарації, яких позбавлені чотириполюсні сепаратори. Дослідження магнітної системи проводилося з використанням кінцево-елементних методів математичного моделювання диференціальних рівнянь у приватних похідних. Створено двомірну плоскопаралельну модель чотириполюсного сепаратора. Методами моделювання показано можливість розділення фракцій нанометрового діапазону.
Ключові слова: магнітний сепаратор, наночастинки, високоградієнтне поле.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313 : 621.314
С. 40-45
Мова Рос.
Бібл. 10 назв.

ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЧАСТОТИ IЗ ШТУЧНОЮ КОМУТАЦІЄЮ В СИСТЕМІ ЗБУДЖЕННЯ АСИНХРОНІЗОВАНОЇ МАШИНИ

О. О. Ленська
Наведено результати досліджень роботи тиристорно-транзисторного безпосереднього перетворювача частоти в системі збудження безконтактної асинхронізованої машини. Дослідження проведені при різних законах керування тиристорами, при низькій та інфранизькій частоті навантаження перетворювача. Співставлено результати досліджень безпосередніх перетворювачів частоти із штучною та природною комутацією.
Ключові слова: асинхронізована, перетворювач, комутація, штучна, природна.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 62-521:62-868:62-531.7
С. 46-50
Мова Укр.
Бібл. 15 назв.

АДАПТИВНА ВІБРАЦІЙНА МАШИНА З ТОРОЇДАЛЬНИМ РОБОЧИМ КОНТЕЙНЕРОМ

Р. В. Чубик, Г. Б. Карпець
Розроблено електромеханічну модель енергозберігаючої адаптивної вібраційної машини з тороїдальним робочим контейнером, яка здатна автоматично забезпечити стабільність технологічно оптимальних параметрів вібраційного поля тороїдальної камери при заданому часі (циклі) віброобробки при постійному резонансному режимі роботи віброприводу і довільній масі загрузки робочої камери оброблюваними деталями і середовищем.
Ключові слова: адаптивна вібраційна машина, тороїдальний робочий контейнер, вібраційна обробка.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313.333
С. 51-56
Мова Рос.
Бібл. 15 назв.

БЕЗКОНТАКТНИЙ АСИНХРОНІЗОВАНИЙ ГЕНЕРАТОР ПРИ КОМБІНОВАНОМУ КЕРУВАННІ ЗБУДЖЕННЯМ

О. М. Галіновський, В. А. Бобер
Наведено результати досліджень математичної моделі безконтактного асинхронізованого генератора з каскадним багатофазним електромашинним збудником і безпосереднім перетворювачем частоти з природною комутацією та модульованою вхідною напругою при роботі генератора з інфранизькою частотою збудження та управлінні збудженням по ланцюгу збудження збудника й куту керування тиристорами.
Ключові слова: асинхронізований, генератор, збудник, перетворювач, комбінований.