Випуск 1/2013 (1)

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 621.65.052
С. 14-20
Мова Рос.
Бібл. 7 назв.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ НАСОСНИХ КОМПЛЕКСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕНЕРГЕТИЧНОГО КРИТЕРІЮ

Т. В. Коренькова, В. Г. Ковальчук
Доведено можливість визначення параметрів насосних комплексів на базі рівнянь енергетичного балансу складових миттєвої потужності. Отримано систему ідентифікаційних рівнянь для ідеалізованого насосного агрегату, який працює на трубопровідну мережу з протитиском. Відмічено, що запропонований енергетичний підхід може бути використаним для вирішення задач ідентифікації технологічних нелінійностей.
Ключові слова: миттєва потужність, рівняння енергобалансу, енергетичний критерій, ідентифікація параметрів, еквівалентна схема заміщення, насосный комплекс.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 621.313.13.014
С. 21-31
Мова Укр.
Бібл. 13 назв.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОМУТАЦІЇ НА СТАТИСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЬНО-ІНДУКТОРНОГО ДВИГУНА

Н. М. Істоміна
Досліджено вплив типу комутації на механічні та енергетичні характеристики вентильно-індукторного двигуна середньої потужності, конфігурації 6/4. Доведено, що використання несиметричної комутації дозволяє підвищити коефіцієнт корисної дії на 17 %. Отримано аналітичну залежність коефіцієнта корисної дії від коефіцієнта використання фази та струму навантаження. Доведено, що несиметричну комутацію доцільно використовувати при пуску та роботі з перевантаженням.
Ключові слова: вентильно-індукторний двигун, несиметрична комутація, коефіцієнт використання фаз, коефіцієнт корисної дії електроприводу.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 613.313
С. 34-50
Мова Рос.
Бібл. 24 назв.

ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПСЕВДОПОЛІГАРМОНІЧНИХ СИГНАЛІВ У ЗАДАЧАХ ГАРМОНІЧНОГО АНАЛІЗУ 

М. А. Руденко, Ю. В. Ромашихін
Розглянуто особливості формування осьових симетрій частини гармонічного сигналу для отримання періодичного сигналу та його подальшого розкладання в ряд Фур’є. Показано універсальність гармонічної апроксимації для визначення косинусних і синусних складових, а також значення постійної складової періодичного сигналу любого типу. Доведено, що довільна частина любого періодичного сигналу може бути надана у вигляді суми гармонічних коливань з частотами, кратними фундаментальній частоті коливань.
Ключові слова: ряд Фур’є, періодичний сигнал, гармонічний сигнал, гармонічна апроксимація, осьова симетрія.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 621.313.332
С. 51-60
Мова Рос.
Бібл. 12 назв.

АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ АВТОНОМНОГО АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА З ЄМНІСНИМ САМОЗБУДЖЕННЯМ

Ю. В. Зачепа
Приведено уточнений метод розрахунку статичних характеристик асинхронного генератора під час роботи на динамічне активно-індуктивне навантаження з урахуванням зміни частоти генерованої напруги. Встановлено, що неврахування зміни частоти напруги у функції навантаження для генераторів малої потужності призводить до значних похибок при визначенні меж стійкої роботи. На основі експериментальних досліджень доведено адекватність запропонованого методу.
Ключові слова: автономний асинхронний генератор, конденсаторна батарея, двигунне навантаження, зовнішня характеристика.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 621.313.333.02
С. 61-68
Мова Рос.
Бібл. 11 назв.

ДІАГНОСТИКА ДЕФЕКТІВ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЧАСТОТОЮ ЖИВЛЕННЯ Й ОБОРОТНОЮ ЧАСТОТОЮ 

О. В. Браташ, А. П. Калінов
Розглянуто проблему поділу діагностичних ознак дефектів, які викликають вібрацію на оборотній частоті й подвійній частоті мережі. Показано, що комплексна методика аналізу вібросигналу з використанням різних режимів роботи дозволяє підвищити вірогідність діагностування дефектів асинхронного двигуна, які мають схожі діагностичні ознаки.
Ключові слова: асинхронний двигун, діагностика, віброприскорення, спектральний аналіз.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 621.313.333.02
С. 69-84
Мова Рос.
Бібл. 23 назв.

ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО СПОСОБУ ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ У СТАЛІ З НАСИЧЕННЯМ

В. В. Ченчевой, Д. Й. Родькін, В. О. Огарь
Отримано аналітичний вираз для визначення втрат у сталі асинхронної машини, зручне для практичного застосування, що вимагає значно менших обчислювальних витрат порівняно з уже існуючими методиками. Запропонований метод дозволяє отримати відносно прості залежності з великим ступенем точності для формування задаючих впливів і використовувати їх у системах мінімізації втрат регульованого електроприводу. Знайдені залежності придатні для опису втрат у сталі, що необхідно при проектуванні системи автономної генерації енергії та визначення максимальної навантажувальної здатності генераторної установки.
Ключові слова: асинхронний двигун, насичення, втрати у сталі.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 621.797
С. 85-96
Мова Рос.
Бібл. 7 назв.

УЗАГАЛЬНЕНІ МОДЕЛІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ НАПРУГИ В КОЛІ СТАТОРА

М. Ю. Юхименко
Розглянуто питання дослідження енергоефективності асинхронного двигуна при багатофакторних варіаціях поєднань режимних і конструктивних параметрів, видів навантаження, методів модуляції напруги й параметрів перетворювача. Розроблено методику розрахунку зміни втрат в асинхронних двигунах, які працюють від перетворювачів напруги, що відрізняється врахуванням способу широтно-імпульсної модуляції напруги, частоти і шпаруватості імпульсів. Було виконано дослідження й прогнозування зміни енергоефективності роботи асинхронного двигуна під час зміни параметрів імпульсної напруги і зміни навантаження. Запропоновано методи підвищення енергоефективності роботи асинхронного двигуна шляхом цілеспрямованої зміни поєднання режимних параметрів.
Ключові слова: асинхронний двигун, енергетична ефективність, перетворювач змінної напруги, математична модель, широтно-імпульсна модуляція.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 621.313.333.02
С. 88-118
Мова Рос.
Бібл. 10 назв.

ВИКОРИСТАННЯ НИЗЬКОЧАСТОТНОЇ НАПРУГИ ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ РІЗНИХ ТИПІВ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ

Д. В. Рєзнік
Виконано аналіз та показано можливість застосування методу, що базується на використанні низькочастотної напруги живлення для визначення електромагнітних параметрів різних типів асинхронних двигунів. В області низьких частот напруги живлення спостерігається значна зміна величин опорів електричних машин, що дозволить використати дані властивості при визначенні електромагнітних параметрів двигунів.
Ключові слова: асинхронний двигун, схема заміщення, електромагнітні параметри двигуна.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 621.313.333.02
С. 119-124
Мова Укр.
Бібл. 5 назв.

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЛАБОРАТОРНОЇ БАЗИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ НА ПРИКЛАДІ ФІЗИЧНОЇ МОДЕЛІ ВЕНТИЛЯЦІЙНОЇ УСТАНОВКИ 

М. А. Кобилянський, О. О. Сердюк, О. Л. Величко
Сформульовано вимоги до сучасної лабораторної бази з дисциплін «Автоматизований електропривод типових промислових механізмів» та «Автоматизація типових технологічних процесів». Наведено приклад модернізації фізичної моделі системи вентиляції та розглянуто можливості такого комплексу.
Ключові слова: лабораторна база, інноваційний підхід, фізична модель, система вентиляції.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 371. 133
С. 125-130
Мова Укр.
Бібл. 10 назв.

ПСИХОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ – НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

Н. І. Мачинська
Розкриваються теоретичні аспекти понять «компетентність», «професіоналізм», «професійна компетентність», «психологічна компетентність». Автор обґрунтовує необхідність формування психологічної компетентності як вагомої складової професійної компетентності майбутнього фахівця.
Ключові слова: професіоналізм, компетентність, професійна компетентність, психологічна компетентність.