Випуск 1/2015 (9)

Інженерні та освітні технології

УДК 37.032
С. 8-13
Мова Укр.
Бібл. 2 назв.

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ АГРАРНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ШЛЯХОМ САМООСВІТИ

О. Ф. Євсюков
У роботі розглянута структура самоосвіти майбутнього викладача вищого аграрного навчального закладу, що, на наш погляд. є необхідною умовою для якісного розгляду ефективних шляхів її розвитку. Вимоги сьогодення все частіше ставлять питання перед науково-педагогічними працівниками: за допомогою яких технологій стане ефективніше процес підготовки висококваліфікованого фахівця? Зміна гасла «Освіта на все життя» на «Освіта впродовж життя» вказує, що застосування традиційних технологій організації самостійної роботи не дає можливість особистості майбутнього викладача вищого аграрного закладу запустити механізм саморозвитку, а викладачеві звужує діапазон розвитку організаторських здібностей і професійних вмінь. У роботі структуровані основні дидактичні цілі, зміст, методи, джерела і функції педагогічної самоосвіти майбутніх викладачів аграрних вищих навчальних закладів, що унаочнює зазначені елементи.
Ключові слова: компетентність, майбутній викладач, самоосвіта, система, структура.

Інженерні та освітні технології

УДК 378. 062
С. 14-19
Мова Укр.
Бібл. 6 назв.

ГУМАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ

І. А. Кузнецова
У роботі розкривається значення гуманізму, його розуміння в аспекті освітньої концепції та запровадження у навчальному процесі. Акцентується увага на потребі застосування викладачами у своїй професійній діяльності принципів демократичної педагогіки на відміну від педагогіки авторитарної. Надаються поради щодо втілення гуманістичних основ у процес взаємодії зі студентами.
Ключові слова: гуманізм, гуманізація, освіта, особистість, педагогічна взаємодія, толерантність, авторитарна педагогіка, співпраця.

Інженерні та освітні технології

УДК 004.383.3
С. 21-27
Мова Укр.
Бібл. 4 назв.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ»

І. О. Солошич, В. С. Бахарєв
Для поліпшення вивчення студентами модуля дисципліни «Основи наукових досліджень в галузі екологічної безпеки», необхідно розробити логічну схему зв’язків між темами через провідні завдання дисципліни, розвиток понять, взаємозв’язок наукових знань з прикладним змістом предметної області, розвиток науково-дослідної компетентності, міжпредметні зв’язки. У структурі теми доцільно передбачати наявність таких компонентів: введення в проблему (мотивація), основний текст теми, висновки, зв’язок попереднього матеріалу з майбутнім, питання і завдання для самоконтролю. Текст основного змісту теми повинен бути коротким, доступним для сприйняття, з великою часткою ілюстрації. Методичний апарат посібника дозволить організувати ефективну роботу на практичних заняттях і самостійну роботу студента. Розроблені питання різної складності для майбутніх фахівців-екологів повинні бути орієнтовані на розвиток у них професійних умінь. Обґрунтовано доцільність побудови посібника саме за модульним принципом, що передбачає вдосконалення структури, передбачаючи оптимальне поєднання структурних компонентів навчального посібника для розвитку студента засобами навчання, різноманітного сучасного ілюстративного матеріалу.
Ключові слова: посібник, науково-дослідна компетентність, фахівці-екологи, дисципліна, змістовий модуль.

Інженерні та освітні технології

УДК 37.032
С. 28-33
Мова Укр.
Бібл. 3 назв.

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТУ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Л. С. Швачка
У роботі представлені результати констатувального і формувального етапів педагогічного експерименту розвитку професійної самоосвітньої компетентності майбутніх викладачів вищої школи. У матеріалах дослідження виконано кількісний і якісний аналізи результатів педагогічного експерименту, узагальнено отримані дані. Визначено, що саме цілеспрямоване, системне залучення майбутніх викладачів до самостійної пізнавальної діяльності спрямоване на ґрунтовне оволодіння ними знаннями, уміннями і навичками, розвиток ключових компетентностей викладача, їх здатностей до самоосвітньої діяльності.
Ключові слова: самоосвіта, розвиток, компетентність, майбутній викладач.

Інженерні та освітні технології

УДК 378.322.014:330-057.875
С. 34-38
Мова Укр.
Бібл. 4 назв.

СТРУКТУРА КУЛЬТУРИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНЬОГО ЕКОНОМІСТА

М. Ю. Мартиненко
У роботі розглянуто завдання визначення структури культури самостійної роботи майбутніх економістів. На основі культурологічного, системного, діяльнісного, особистісно-орієнтованого та акмеологічного методологічних підходів визначено та описано основні компоненти культури самостійної роботи: мотиваційний, професійно-особистісний, когнітивний, акмеологічний. Дослідження структури культури самостійної роботи та обґрунтування її компонентів є основою проектування технології формування культури самостійної роботи майбутніх економістів засобами дистанційного навчання в умовах вищого навчального закладу.
Ключові слова: самостійна робота, культура самостійної роботи,професійна підготовка економіста.

Інженерні та освітні технології

УДК 37.012.3
С. 39-44
Мова Укр.
Бібл. 3 назв.

ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО»

Т. І. Красікова
У Проекті концепції розвитку освіти України на період 2015–2025 років, який був розроблений стратегічною дорадчою групою «Освіта» (СДГ «Освіта»), визначено, що в освітньому секторі країни за останні десятиріччя накопичилися численні проблеми системного характеру. Серед них головними названо зниження якості освіти, падіння рівня знань і вмінь учнів, повільне і безсистемне оновлення змісту освіти, брак ефективної системи моніторингу і контролю якості освіти, моральне старіння методів і методик навчання та інше. В умовах соціально-економічної нестабільності в країні чимало молодих людей обирають спеціальності економічного напряму діяльності або кар′єру підприємця. Однак досягти успіху у професійній кар’єрі фахівцю з економічною освітою можливо лише за умов, що така освіта буде гарантувати конкурентоспроможність випускника вищого навчального закладу на ринку праці. Щоб підготувати студентів до успішної економічної діяльності у майбутньому, вищий навчальний заклад має не лише надати своїм випускникам спеціальну підготовку, а і створити в процесі навчання особливе освітнє інноваційне середовище, у якому студенти будуть мотивовані до навчання, отримають навички і вміння самостійно оволодівати необхідними професійними знаннями протягом життя та застосовувати ці знання в практичній діяльності.
Ключові слова: математична підготовка, економічна освіта, прикладні можливості математики, зміст навчання.

Інженерні та освітні технології

УДК 57.043+575.167+534.29+613.648.2
С. 46-54
Мова Укр.
Бібл. 6 назв.

ЗМІНА АКТИВНОСТІ ТЕСТ-ОБ’ЄКТІВ ПІД КОРОТКОТРИВАЛОЮ ОДНОЧАСНОЮ ДІЄЮ ШУМУ ТА МАГНІТНОГО ПОЛЯ ВІД СИМЕТРИЧНОГО ТА АСИМЕТРИЧНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГУНІВ

В. В. Никифоров, О. П. Чорний, О. А. Сакун
Розглянуті особливості дії електромагнітного поля на живі організми. Описані етапи вивчення впливу шуму та електромагнітного випромінювання на біоту. Охарактеризована методика дослідження, наведені дані точкових замірів. Установленазалежністьактивностітест-об’єктів (DrosophilamelanogasterL., DaphniamagnaStraus) від тривалості таінтенсивності шкідливихчинників.Проаналізованівідмінностіреакціїбіологічнихсистемпіддієюсиметричногоінесиметричногорежимівдвигунівпромисловоїпотужності.Визначені критичнірівні індукціїмагнітногополя, яківикликаютьвиснаження і загибельтест-об’єктів.
Ключові слова: активність, електромагнітневипромінювання, тест-об’єкти, симетричнийрежим, несиметричнийрежим.