Випуск 1/2016 (13)

УДК 37.01
С. 8-13
Мова Укр.
Бібл. 5 назв.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Олексенко О. О.
У статті здійснено аналіз експериментальної частини дослідження щодо перевірки ефективності педагогічних умов підготовки майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності до міжкультурної комунікації. Розкрито хід педагогічного експерименту на констатувальному, формувальному й контрольному етапах. Експеримент здійснено за компонентами: ціннісно-мотиваційним, концептуально-гносеологічним, комунікативно-поведінковим. Рівень підготовленості майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності визначено за когнітивним, суб’єктним, діяльнісним критеріями в експериментальній і контрольній групах. Висвітлено результати підготовленості майбутніх фахівців на рівні кожного компонента підготовки до міжкультурної комунікації.
Ключові слова: міжкультурна комунікація, майбутні менеджери, зовнішньоекономічна діяльність, експериментальна перевірка, педагогічні умови.

Інженерні та освітні технології

УДК 378.1+371.315:37.01/09
С. 14-27
Мова Укр.
Бібл. 8 назв.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ І АНАЛІЗ ТЕСТУВАННЯ СТУДЕНТІВ

Чорний О. П., Сидоренко В. М., Романенко С. С., Коваль Т. П., Білик О. В.
В роботі приведені результати експериментальних досліджень з оцінювання знань студентів за допомогою тестових завдань при різних формах проведення тестування і розвинуті підходи до контролю знань студентів за допомогою тестових завдань: нормативно орієнтований і критеріально орієнтований. Тестування проведені в 4 навчальних групах 3 курсу з напряму «Електромеханіка» з предмету «Моделювання електромеханічних систем» за трьома етапами. Було поставлено за мету оцінити одержані теоретичні знання, ступінь розвитку творчого мислення, придбання навичок самостійної роботи, уміння синтезувати одержані знання і застосовувати їх до рішення практичних задач. Доведено, що тестування є ефективним і об’єктивним способом оцінки знань та вмінь студентів даного напряму. Експериментально встановлено, що інформаційний критерій, який характеризує якість навчання від тестування до тестування постійно збільшувався.
Ключові слова: оцінювання знань студентів, тестові завдання, якість навчання.

Інженерні та освітні технології

УДК 338.48:161.2
С. 28-33
Мова Укр.
Бібл. 6 назв.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНОЇ ОСВІТИ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Василишина Н. М.
У представленому науково-педагогічному дослідженні висвітлено один з аспектів туристичної освіти в Україні на сучасному етапі. Зокрема, актуальність наукового пошуку полягає в тому, що сучасні світові тенденції щодо попиту в сфері туризму формують нові туристичні послуги і ставлять перед вищою освітою завдання з підготовки конкурентоспроможних фахівців з туризму. Був проведений аналіз наукових джерел, який дав змогу стверджувати, що питання розробки змісту професійної освіти фахівців туристичної сфери, так і української постійно знаходяться в центрі уваги вчених. Відповідно метою дослідження були напрями професійно-кваліфікаційної підготовки майбутніх фахівців сфери туризму в Україні шляхом аналізу державних документів, зокрема постанов Кабінету Міністрів України, а також виокремлення суттєвих фахових туристичних компетентностей (знань, вмінь, навичок та комунікацій) у майбутніх бакалаврів вищезазначеної галузі знань.
Зроблено висновок, що, незважаючи на посилену увагу вчених до проблеми фахової підготовки майбутніх професійних бакалаврів галузі туризму у вищих навчальних закладах України та Туреччини, важливі її аспекти залишаються недостатньо дослідженими.
Ключові слова: сфера обслуговування, туризм, постанова, фахові компетентності, освітньо-кваліфікаційним рівень, бакалавр, освітньо-кваліфікаційна характеристика, майбутні фахівці.

Інженерні та освітні технології

УДК 697.34.003.13:658.514
С. 35-43
Мова Укр.
Бібл. 4 назв.

АДАПТАЦІЯ ПАРАМЕРІВ ПОГОДНИХ РЕГУЛЯТОРІВ ТЕМПЕРАТУРИ DANFOSS ECL І SIEMENS RVD ДЛЯ ПОТРЕБ БУДІВЕЛЬ

Перекрест А. Л., Чеботарьова Є. О., Романча Д. В.
Відчутного ефекту економії тепла в системах теплопостачання можна досягти за рахунок автоматизації систем теплоспоживання. Разом з цим автоматизація дозволяє істотно поліпшити якість теплопостачання шляхом автоматичного регулювання теплового навантаження при зміні зовнішньої температури повітря. Для реалізації такої автоматизованої системи використовують погодні регулятори, які разом з додатковим обладнанням встановлюються в теплових пунктах окремих будівель. Погодний регулятор, за допомогою налаштувань споживача, автоматично адаптують криву нагрівання до умов конкретного будинку для підтримки постійної температури в приміщенні. Відповідно виникає потреба адаптації налаштувань контролера під певні умови.
Ключові слова: системи опалення, погодний регулятор, температурний графік.