Випуск 2/2012 (18)

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 681.511.4.001.3:621.3.052:005.001.76
С. 10-16
Мова Рос.
Бібл. 15 назв.

РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕТОДУ В ЗАДАЧАХ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НЕЛІНІЙНОСТЕЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

Д. Й. Родькін, Д. А. Мосюндз, О. П. Чорний, Т. В. Коренькова
Надано обґрунтування необхідності та важливості аналізу систем та пристроїв з нелінійнимихарактеристиками. Запропоновано математичний апарат для розрахунку параметрів нелінійних електромеханічних систем на основі енергетичного балансу миттєвої потужності за кожною гармонікою. Показано, що даний підхід дозволяє отримати достатню кількість ідентифікаційних рівнянь для визначення електромагнітних параметрів систем з урахуванням нелінійностей. Розраховано параметри насичення та індуктивності, а також опір електричного контуру.
Ключові слова: метод миттєвої потужності, енергодіагностика, ідентифікація, нелінійна індуктивність.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.65.052
С. 17-21
Мова Рос.
Бібл. 5 назв.

ОЦІНКА ДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ГІДРОТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕНЕРГЕТИЧНОГО КРИТЕРІЮ

В. Г. Ковальчук, Т. В. Коренькова, О. О. Сердюк
Розроблено енергетичну модель насосного комплексу, яка враховує кавітаційні коливання в трубопровідній мережі. Показано, що формування гармонічного тестового впливу на вхід енергетичної моделі дозволяє визначити частоту кавітаційних пульсацій шляхом аналізу сигналу гідравлічної потужності. Отримано, що при співпадінні частоти тестового впливу й частоти кавітаційних пульсацій форма сигналу гідравлічної потужності наближається до сигналу потужності без урахування кавітації.
Ключові слова: насосний комплекс, гідравлічна потужність, кавітаційні автоколивання, тестовий сигнал.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 62–83: 681.513.5
С. 22-26
Мова Рос.
Бібл. 5 назв.

СИНТЕЗ ФУНКЦІОНАЛІВ ЯКОСТІ ДЛЯ ДРОБНОВИМІРНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ

С. А. Сергієнко, Р. С. Волянський
Показано можливість синтезу алгоритмів оптимального керування для систем розривного керування з дробновимірними похідними та наведено спосіб визначення функціоналів якості, мінімізація яких здійснюється розривними керуваннями в ковзному режимі й гарантує граничні динамічні характеристики систем, що синтезуються. Доведено необхідність урахування передісторії системи при розрахунку коефіцієнтів функціоналу якості (функції Ляпунова) на кожному кроці керування. Виконано аналіз значення обсягу вибірки та показника ступеня похідної на швидкодію та стійкість системи.
Ключові слова: система оптимального керування, розривне керування, дробновимірні похідні, функціонал якості, гіперплощина перемикань, функція Ляпунова.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313.3
С. 27-34
Мова Рос.
Бібл. 7 назв.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЧИСЕЛЬНИХ МЕТОДІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ СИСТЕМ НЕЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ БАЛАНСУ СКЛАДОВИХ МИТТЄВОЇ ПОТУЖНОСТІ

Ю. В. Ромашихін, Д. А. Мосюндз, М. А. Руденко, Д. Й. Родькін
Розглянуто енергетичний метод ідентифікації електромагнітних параметрів асинхронних двигунів, що базується на системі рівнянь балансу складових миттєвої потужності. Проаналізовано чисельні методи розв’язання системи нелінійних рівнянь енергетичного методу, обґрунтовано вибір початкових наближень і припустимих обмежень при вирішенні рівнянь. Розглянуто ефективність енергетичного методу при ідентифікації електромагнітних параметрів асинхронних двигунів.
Ключові слова: енергетичний метод, рівняння балансу потужностей, складові миттєвої потужності, електромагнітні параметри асинхронних двигунів.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 681.5.033.2.012
С. 35-39
Мова Рос.
Бібл. 10 назв.

АНАЛІЗ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ У НАСОСНОМУ КОМПЛЕКСІ З ВИТОКОМ У ТРУБОПРОВІДНІЙ МЕРЕЖІ

О. В. Шутька
Виконано аналіз перехідних процесів тиску та гідравлічної потужності при раптовій появі витоку в трубопровідній мережі. Запропоновано застосування енергетичного критерію з метою визначення характеру нештатної ситуації. Приведено вирази для визначення місцезнаходження витоку в гідросистемі. Показано, що виникнення витоку в трубопровідній системі супроводжується спотворенням сигналів тиску та гідравлічної потужності, появою в них гармонік вищого порядку.
Ключові слова: насосний комплекс, перехідні процеси, витік, математична модель, енергетичний критерій.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 255:29.1, 621.3.016.2+621.317.38
С. 39-45
Мова Рос.
Бібл. 15 назв.

АНАЛІЗ І СИНТЕЗ СПЕКТРІВ СИГНАЛІВ МИТТЄВОЇ ПОТУЖНОСТІ І НАПРУГИ В НЕСИНУСОЇДАЛЬНИХ ЛАНЦЮГАХ ПРИ ВИРІШЕНІ ЗАДАЧ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ

В. М. Сидоренко
Розглянуто єдиний підхід щодо аналізу і синтезу сигналів миттєвої потужності й напруги для несинусоїдальних кіл, який дозволяє, на відміну від раніше відомих, поряд з кількісною оцінкою виконати якісний аналіз механізму формування їх спектрів. Підхід є актуальним, зокрема, при розв’язанні рівнянь енергетичного балансу в задачах ідентифікації параметрів електричних машин з урахуванням їх нелінійного характеру. Отримані математичні співвідношення наведено у загальноприйнятих термінах теорії сигналів і матричної алгебри. На практиці це дає можливість синтезу швидкодіючих обчислювальних процедур і є важливим при проектуванні систем реального часу, що актуально в задачах управління якістю перетворення енергії.
Ключові слова: миттєва потужність, гармонічний аналіз, згортка, зворотна згортка.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК УДК 621.313
С. 46-50
Мова Укр.
Бібл. 8 назв.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА ДОСТОВІРНОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З НЕСИМЕТРІЄЮ ОБМОТОК СТАТОРА

В. О. Мельников, А. П. Калінов, Д. Г. Мамчур, В. О. Огарь
Наведено математичну модель асинхронного двигуна у фазних координатах для досліджень режимів роботи електродвигунів з несиметрією обмоток статора. За порівнянням результатів моделювання з експериментально виміряними сигналами проведено оцінку точності відтворення електромагнітних та електромеханічних процесів, що протікають у двигуні. Для отримання більш достовірної інформації розрахунки в математичній моделі проводилися для реальних виміряних сигналів фазних напруг статора двигуна. Результати проведених досліджень показали, що зі збільшенням ступеня несиметрії коефіцієнт детермінації дещо зменшується, але у рамках реально існуючих рівнів несиметрії (до 10 %) розроблена математична модель є адекватною.
Ключові слова: несиметрія, обмотки статора, електромагнітні параметри.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК УДК 255:29.1
С. 51-55
Мова Укр.
Бібл. 4 назв.

ЧАСТОТНО-РЕГУЛЬОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД МЕХАНІЗМУ ПІДЙОМУ ЗАТВОРА ЗЛИВНОЇ ГРЕБЛІ

А. І. Гладир, О. А. Хребтова, Є. О. Шаповал, К. В. Калін
Розглянуто питання модернізації кранового обладнання на прикладі механізму підйому затвора зливної греблі з урахуванням особливостей роботи трансмісії. Запропоновано технічні рішення і алгоритми функціонування дводвигунного приводу при проведенні передстартової підготовки в умовах важкого пуску та забезпечення синфазного руху барабанів лебідок при виникненні нерівномірного розподілу моментів опору підіймального механізму.
Ключові слова: дводвигунний електропривод, передстартова підготовка, зливна гребля, синфазний рух.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313.333
С. 56-61
Мова Рос.
Бібл. 12 назв.

РЕЖИМИ РОБОТИ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЧАСТОТИ В БЕЗКОНТАКТНИХ АСИНХРОНІЗОВАНИХ МАШИНАХ З ІНФРАНИЗЬКИМИ ЧАСТОТАМИ ЗБУДЖЕННЯ

О. М. Галіновський, В. А. Бобер, Є. М. Дубчак
Проведено аналіз роботи обертових перетворювачів частоти в безконтактних асинхронізованих машинах при роботі з інфранизькими частотами збудження та швидкості обертання валу вищої та нижчої за синхронну. Встановлено, що перетворювачі частоти асинхронізованих двигунів і генераторів працюють у режимах видачі активних і реактивних потужностей, а перетворювачі частоти компенсаторів можуть працювати в режимах видачі та споживання реактивної потужності. Приведено почасові діаграми напруг і струмів роторів асинхронізованого генератора та компенсатора, одержаних за результатами розрахунків математичної моделі асинхронізованої машини при роботі з позитивним і негативним ковзанням.
Ключові слова: асинхронізований, генератор, двигун, компенсатор, перетворювач.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313
С. 63-65
Мова Рос.
Бібл. 2 назв.

РОЗРОБКА ПРИНЦИПІВ КЕРУВАННЯ ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ ЧАСТОТИ ПРИ ФОРМУВАННІ НАВАНТАЖУВАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АСИНХРОННОЇ МАШИНИ

Н. А. Реуцкий, В. Ф. Шинкаренко, А. В. Торопов
Розглянуто способи формування статичних і динамічних навантажувальних характеристик на валу асинхронного двигуна за допомогою навантажувальної асинхронної машини, що живиться від перетворювача частоти. Розроблено принципи управління роботою перетворювача частоти, що живить асинхронну машину. Аналізуються особливості формування законів частотного керування навантажувальної машини в гальмівних і робочих режимах вентилятора, відцентрового насоса і компресора. Розглянуто особливості керування асинхронної машини під навантаженням, що змінюється в функції часу, зокрема, в тривалому, короткочасному і повторно-короткочасному режимах.
Ключові слова: асинхронна машина, динамічне навантаження, перетворювач частоти, закони керування, SCADA-система, MoviconX, лабораторна установка.