Випуск 2/2013 (2)

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 681.3
С. 9-19
Мова Укр
Бібл. 12 назв. 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

О. П. Чорний, Ю. В. Лашко,Т. П. Коваль
Розглянуто особливості процесу підготовки фахівців інженерних спеціальностей у сучасних економічних умовах, умовах стрімкого розвитку комп’ютерної техніки, її елементної бази, інформаційних та комунікаційних технологій. Як основний фактор для формування професійних вмінь та навичок визначено лабораторний практикум. Показано, що застосування програмно-апаратних і віртуальних комплексів у лабораторному практикумі дозволяє підготувати й перепідготувати фахівців, що відповідають сучасним вимогам і здатних професіонально брати участь у проектуванні, налагодженні та експлуатації сучасних систем електропривода та управління. Запропоновані комплекси розглядаються як самодостатній комп’ютеризований засіб навчання та можуть бути використаними для різних форм навчання: очної, заочної, дистанційної, екстернатної.
Ключові слова: підготовка фахівців, інженерні спеціальності, лабораторний практикум, віртуальні комплекси.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 621.313
С. 20-26
Мова Укр.
Бібл. 3 назв.

КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ДВОДВИГУННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ЖОРСТКИМ З’ЄДНАННЯМ ВАЛІВ

А. М. Артеменко
Сформовано основні можливості лабораторного стенду при використанні комп’ютеризованого вимірювального комплексу та наведено статичні й динамічні характеристики дводвигунного електропривода постійного струму з жорстким з’єднанням валів. Доведено, що використання комп’ютеризованого лабораторного стенду при експериментальному дослідженні систем електропривода є перспективним.
Ключові слова: система електропривода, двигун постійного струму незалежного збудження, жорстке з’єднання валів, лабораторний стенд.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 658.012.011.56:697.978:378.162.15
С. 27-41
Мова Рос.
Бібл. 15 назв.

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ВЕНТИЛЯЦІЇ З ПІДІГРІВОМ НАВЧАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

А. Л. Перекрест, І. С. Молодика
Проаналізовано проблему забезпечення та контролю необхідного мікроклімату для навчальних аудиторій. Розглянуто питання комплексної автоматизації та диспетчеризації будівель. Розроблено комп’ютеризовану систему для віддаленого контролю та управління режимами роботи вентиляційного обладнання аудиторії 2105 кафедри «Системи автоматичного управління та електропривод» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Запропоновано алгоритм створення програми диспетчерського управління, інтерфейс користувача в Labview.
Ключові слова: мікроклімат, локальна система вентиляції, віддалена будівля, дистанційне керування.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 658.26.003.13:621.31.004.18:061.1
С. 42-54
Мова Рос.
Бібл. 4 назв.

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГОГОСПОДАРСТВА БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ 

М. М. Волжан, А. Л. Перекрест
Надано принципову схему реконструкції теплових пунктів та систем вентиляції будівель бюджетної сфери шляхом використання регульованого електроприводу, систем автоматизації процесів та застосування альтернативних джерел енергії (сонячної енергії та джерел низькопотенційного тепла). Розроблено алгоритм взаємодії та роботи окремих блоків у рамках єдиної системи. Відзначено, що запропонована схема є універсальною й може бути використана для будь-якої будівлі з урахуванням особливостей та умов упровадження розробки.
Ключові слова: альтернативні джерела енергії, система опалення.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 621.313.333
С. 55-89
Мова Рос.
Бібл. 37 назв.

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ МАТЕМАТИЧНОГО АПАРАТУ ТА ПОБУДОВИ ПРИСТРОЇВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЧАСТОТНИХ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Д. Й. Родькін, Д. А. Мосюндз
Клас ідентифікаційних завдань безперервно розширюється, в основному, у зв’язку із дедалі вищими потребами через зростання особливостей і класу розв’язуваних технічних і технологічних завдань. Завдання ідентифікації – визначення параметрів електрообладнання найрізноманітніших електромеханічних систем. Стосовно електромеханічних пристроїв – визначення електромеханічних і електромагнітних параметрів електричних машин. Щорічно з’являється більше двохсот робіт, присвячених згаданій науково-технічній задачі. Спектр методів ідентифікації параметрів електрообладнання надзвичайно широкий – від найпростіших, що базуються на елементарних уявленнях про фізичні процеси і схемах заміщення, до складних, що базуються на складних математичних моделях пристроїв і систем.
Аналіз показує, що найбільший інтерес дослідників викликають різні варіанти частотних методів, особливо таких, де уявлення про процеси підтверджуються енергетичними моделями процесів, переважно в частотній області, чому присвячено досить великий перелік результатів досліджень, виконаних у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського. Особливість цих робіт у тому, що при достатньо широкому спектрі використання частотних підходів при вирішенні конкретних завдань (різночастотного живлення обмоток двигуна, полігармонічної напруги, псевдополігармонічного живлення, використання псевдоджерел змінної напруги та ін.) використовується оригінальний, багатообіцяючий енергетичний метод, який базується на рівняннях енергетичного балансу складових миттєвої потужності, споживаної джерелом живлення, і елементів схеми заміщення електричної машини, що враховує ті чи інші фізичні явища. Метод енергетичного балансу можна застосовувати для наскільки завгодно складних схем заміщення машин змінного та постійного струму. Важливість і перспектива розглянутого методу в тому, що його можливо застосовувати для ідентифікації не тільки електричних ланцюгів, але й механізмів і машин з іншими принципами перетворення енергії з лінійними та нелінійними характеристиками.
Ключові слова: метод миттєвої потужності, енергетичний баланс, ідентифікаційні рівняння та системи.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 62-503.55
С. 90-102
Мова Укр.
Бібл. 6 назв.

БАГАТОКОНТРОЛЕРНИЙ ПРИСТРІЙ КЕРУВАННЯ РОБОТОМ-МАНІПУЛЯТОРОМ З ЕЛЕКТРИЧНИМИ СЕРВОПРИВОДАМИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ТА ІНКРЕМЕНТАЛЬНИМИ ЕНКОДЕРАМИ

І. С. Конох, М. Ю. Базишин
Робота належить до позиційних систем керування промисловими роботами й може бути використана для модернізації або створення адаптивної системи керування робота-маніпулятора PUMA–560 з покращеними перехідними процесами й підвищеною точністю позиціонування сумісно із силовими модулями AWD–10–36 і промисловим комп’ютером.
Пристрій виконує читання сигналів сенсорів положення та струму, розрахунок керуючих впливів і формування напруги живлення приводів ланок робота-маніпулятора. Підвищення точності в динамічному режимі досягається шляхом зміни коефіцієнтів
ПІД-регулятора положення при переході з однієї до іншої частини траєкторії.
Система спостерігає за своїм станом у цілому, керує й контролює рух робота-маніпулятора, забезпечує незалежне регулювання за швидкістю й положенням кожного приводу окремо, формує керуючий вплив на силові перетворювачі з урахуванням обмежень положення маніпулятора в просторі, забезпечує двосторонній зв’язок із промисловим комп’ютером.
Ключові слова: робот-маніпулятор, регулятор положення.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 635.914:614.778:378.006.25
С. 103-111
Мова Рос.
Бібл. 10 назв.

ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КІМНАТНИ РОСЛИН У НАВЧАЛЬНИХ І ПОБУТОВИХ ЛАБОРАТОРІЯХ

В. Ю. Ноженко, Л. Г. Бойко, Г. Г. Юдіна
Описано склад повітря в закритому приміщенні та його негативний вплив на здоров’я людини. Визначено властивості кімнатних рослин, що приносять користь здоров’ю та життєдіяльності людини. Запропоновано перелік рослин, які найбільш доцільно вирощувати в навчальних та наукових лабораторіях. Приведено дані рослин, які знижують загальний вміст мікробних клітин у повітрі приміщень і поглинають ядовиті речовини.
Ключові слова: кімнатні рослини, склад повітря, фітонцидні властивості рослин, мікроклімат закритих приміщень.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 537.868:612.014.42
С. 112-124
Мова Рос.
Бібл. 35 назв.

СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

О. П. Чорний, В. В. Никифоров, Д. Й. Родькін, В. Ю. Ноженко
Розглянуто основні джерела електромагнітних випромінювань природного та антропогенного походження. Описано можливі зміни в організмі людини під впливом високочастотних і низькочастотних випромінювань, наведено основні прилади для вимірювання, а також способи та засоби захисту від них. Охарактеризовано найбільш поширені джерела електромагнітного поля, під впливом якого знаходиться кожна людина. Обговорюються перспективи досліджень, спрямованих на уніфікацію та оптимізацію міжнародних та національних нормативів гранично допустимих рівнів впливу електромагнітних випромінювань на людину і біоту.
Ключові слова: електромагнітне поле, джерела електромагнітного випромінювання, вплив на людину і біоту, гранично допустимий рівень.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 061.3(100):62-83-52
С. 125-134
Мова Укр.
Бібл. 2 назв.

ЧОТИРНАДЦЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ. НАУКА, ОСВІТА І ПРАКТИКА» 

Н. О. Гордієнко
Надано матеріал стосовно проведення Інститутом електромеханіки, енергозбереження і систем управління Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського ХIV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика», де знайшли відображення найважливіші етапи проведення великого міжнародного форуму: пленарне засідання,
VIІ спеціалізована виставка «Сучасні технології в освіті та виробництві», доповіді за закінченими дисертаційними роботами, виступи молодих учених. Відзначено високий рівень організації даного заходу та висловлено сподівання, що конференція буде розвиватись і далі та будуть знаходитися нові, ефективні форми її проведення.
Ключові слова: науково-практична конференція, пленарне засідання, спеціалізована виставка.