Випуск 2/2014 (6)

Інженерні та освітні технології

УДК 004.383.3
С. 8-19
Мова Укр.
Бібл. 9 назв.

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІРТУАЛЬНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ЛАБОРАТОРНИХ СТЕНДІВ

Перекрест А. Л., Гаврилець Г. О., Снігур В. В.
Для підвищення ефективності вивчення складних питань з цифрової обробки сигналів у системах керування технічними об’єктами можливе використання віртуальних та фізичних стендів. У роботі розглянуто завдання вивчення особливостей реалізації процедур цифрової обробки сигналів з використанням комп’ютеризованого стенду на базі цифрового сигнального процесу та спеціалізованого програмного забезпечення. У якості базових елементів використано демонстраційну плату з процесором TMS320C6713, цифрові генератор сигналів і осцилограф та програмне забезпечення Matlab, Labview. Приведено етапи використання стенду для вивчення методів цифрової обробки, фільтрації та спектрального аналізу сигналів. Розроблено пакет лабораторних робіт для практичної підготовки студентів із напряму «Системна інженерія». Приведене технічне, інформаційне та методичне забезпечення дозволяє вивчати прикладні завдання цифрової обробки сигналів у сучасних програмних пакетах з використанням сучасного мікропроцесорного обладнання.
Ключові слова: цифрова обробка сигналів, цифровий сигнальний процесор, системна інженерія, Matlab, Labview.

Інженерні та освітні технології

УДК 004.942
С. 21-28
Мова Рос.
Бібл. 12 назв.

МОДЕЛЮВАННЯ НАВМИСНИХ АТАК НА ПЕРСОНАЛЬНІ АКАУНТИ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ

Залюбовська Т. С., Сидоренко В. M., Гайдуков Д. О., Островська А. М.
У роботі пропонується концепція захисту персональних акаунтів спільнот соціальних мереж, яка, на відміну від існуючих, базується на попередньому імітаційному моделюванні цілеспрямованих атак конкретної спільноти з метою визначення провідних та найбільш уразливих нод спільноти, що вимагають підвищеного захисту, видалення яких приводить до різкого розпаду (перколяції) співтовариства. У роботі проведена серія імітаційних експериментів по цілеспрямованим атакам на соціальні спільноти соціальної мережі «ВКонтакте» та встановлено, що ефект перколяції має місце як для графа всієї мережі, так і для окремих спільнот, знайдених з використанням різних відомих методів кластеризації. При цьому оцінка порогу перколяції коливається в межах 30-50 % цілеспрямовано видалених вершин.
Ключові слова: соціальні мережі, безмасштабні графи, цілеспрямовані атаки, перколяція графу.

Інженерні та освітні технології

УДК 621.221.21.4 : 621.311.243
С. 30-36
Мова Рос.
Бібл. 7 назв.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИВЛЕННЯ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ МОЙНАКСЬКОЇ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ СОНЯЧНИМИ БАТАРЕЯМИ

Садирбаєв Ш. А., Бекбаєв А. Б.
Аналіз показав, що Мойнакська гідроелектростанція є важливою складовою енергетики Казахстану. Власні потреби гідроелектростанції забезпечуються із загального обсягу вироблюваної електричної енергії. Показано, що переведення забезпечення власних потреб Мойнакської гідроелектростанції на альтернативні джерела енергії дозволить скоротити витрату коштів, необхідних для обслуговування роботи гідроелектростанції. У результаті аналізу різних альтернативних джерел енергії, як найбільш перспективні, визначені сонячні батареї. Визначено необхідну потужність трансформаторів власних потреб Мойнакської гідроелектростанції. На базі електричних схем заміщення ідеального й реального фотоперетворювача отримані рівняння для визначення струму короткого замикання й напруги холостого ходу реального кремнієвого фотоперетворювача. Як базовий фотоперетворювач обраний Astana-60P, виробництва Астана Solar, Казахстан. При використанні його вольт-амперної характеристики розрахована потужність елементарного фотоперетворювача. Обчислено необхідну площу розміщення сонячних батарей для забезпечення живлення трансформатора власних потреб Мойнакської гідроелектростанції.
Ключові слова: енергозбереження, зелена енергетика, кремнієві сонячні батареї, Астана Solar.

Інженерні та освітні технології

УДК 621.313.333.02
С. 37-55
Мова Рос.
Бібл. 18 назв.

ОСОБЛИВОСТІ САМОЗБУДЖЕННЯ АВТОНОМНИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА БАЗІ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА

Ченчевой В. В., Родькін Д. Й., Чорний О. П., Юдіна Г. Г.
При практичній реалізації технічних систем з асинхронним генератором вельми важливо, зокрема, забезпечити самозбудження асинхронної машини за заданий відрізок часу і певні параметри усталеного в результаті самозбудження режиму. Проблема належного вибору параметрів і правильного проектування асинхронного генератора обумовлює актуальність розробки методу сукупного розгляду якості гами можливих перехідних процесів самозбудження асинхронного генератора з метою оцінки впливу варіації електричних параметрів генератора на якість процесу самозбудження. У зв’язку з цим ставиться завдання узагальненого розгляду якості перехідних процесів самозбудження для цілої гами значень будь-якого параметра асинхронної машини з конденсаторним збудженням з метою його оптимального вибору при проектуванні. Проведені теоретичні дослідження ємнісного самозбудження машин змінного струму створили хорошу основу для успішного вирішення питань, пов’язаних з практичним використанням цього явища, зокрема, в асинхронному генераторі. Один з них – всебічний аналіз перехідних процесів самозбудження асинхронного генератора.
Ключові слова: асинхронний генератор, процес самозбудження, планування експерименту.

Інженерні та освітні технології

УДК 621.313.13.014
С. 56-66
Мова Укр.
Бібл. 18 назв.

ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФАЗНУ ІНДУКТИВНІСТЬ ВЕНТИЛЬНО-ІНДУКТОРНОГО ДВИГУНА

Істоміна Н. М.
В результаті аналізу виявлено, що принципи організації робочого режиму вентильно-індукторного двигуна ґрунтуються на залежності індуктивності фази від кута повороту ротора. Сформульовані ключові правила комутації фаз вентильно-індукторного двигуна в залежності від індуктивності. Проаналізовані форми математичного опису фазної індуктивності. Відповідно до математичного опису визначені дві групи параметрів, які впливають на форму цієї залежності: рівневі і кутові. Визначений зв’язок між максимальним і мінімальним рівнями фазної індуктивності та електромагнітними параметрами двигуна. Також, при використанні чорної скриньки, складено перелік факторів впливу на форму фазної індуктивності. Серед отриманого переліку параметрів та факторів визначені варіативні, за умови забезпечення необхідного тягового зусилля. Доведено, що зовнішнім варіативним фактором є амплітуда напруги живлення, внутрішнім (конструктивним) варіативним фактором – полюсна дуга ротора.
Ключові слова: вентильно-індукторний двигун, фазна індуктивність, варіативні фактори впливу.