Випуск 2/2015 (10)

Інженерні та освітні технології

УДК 004.358:371.388:621.3
С. 8-26
Мова Укр.
Бібл. 11 назв.

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ З ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ НА УРОКАХ ФІЗИКИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ І СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Черный А. П., Огарь В. А., Романенко Св. С., Кравец А. М., Коваль Т. П., Усенко М. А., Билык А. В.
Для підвищення ефективності проведення занять з природничих дисциплін створено лабораторний практикум з вивчення основ електротехніки на уроках фізики у загальноосвітніх і спеціальних закладах освіти. Проведений аналіз ефективності використання інформаційних технологій та застосування віртуального лабораторного обладнання в освітньому процесі загальноосвітніх закладів. На основі аналізу існуючих підходів до створення віртуального дослідницького обладнання розроблено програмне забезпечення і створені віртуальні лабораторні роботи з предмету фізика. Віртуальні лабораторні роботи забезпечені відповідним методичним забезпеченням. Розглянуті аспекти соціального та економічного ефекту використання віртуальних лабораторних робіт.
Ключові слова: лабораторний практикум, фізика, освітні заклади, LabVIEW.

Інженерні та освітні технології

УДК 004.4:519.688
С. 28-25
Мова Укр.
Бібл. 6 назв.

РОЗРОБКА НЕЙРОМЕРЕЖЕВОГО ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ ПЛАНУВАННЯ ТРАЄКТОРІЇ РУХУ ОБ’ЄКТУ НА ПЛОЩИНІ

Л. І. Коротка, н. Ю. Науменко
У роботі розглянуто побудову та реалізацію програмного модуля інтелектуальної системи планування траєкторії руху вільного від зіткнень мобільного робота. Запропонована система має працювати у двох режимах: стійкий стан системи, при якому робоча область не змінюється у процесі планування, або динамічної зміни робочого простору. В залежності від обраного режиму використовуються або хвильовий алгоритм пошуку шляху, або нейронна мережа Хопфілда. В останньому випадку основною ідеєю запропонованого підходу є використання нейронної карти для динамічного представлення робочого простору пошуку, інформація про який надходить ззовні.
Програмний код інформаційної підсистеми планування маршруту написано за допомогою мови С++, а для візуалізації процесу пошуку траєкторії руху робота використано графічну бібліотеку OpenGL.
Ключові слова: хвильовий алгоритм, нейронна мережа Хопфілда, інформаційна підсистема планування руху, мобільний робот.

Інженерні та освітні технології

УДК 697.34:004.51
С. 37-50
Мова Укр.
Бібл. 11 назв.

РЕАЛИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ ТЕМПЕРАТУРНОГО МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЕМ ГРУППЫ ЗДАНИЙ

А. Л. Перекрест, Се. С. Романенко, М. А. Кущ-Жирко
В работе представлена реализация распределенных систем мониторинга и управления с помощью возможностей LabView с использованием технологии распределенной переменной (SharedVariable) и модуля DSC Module. Техническая реализация распределенной системы включает локальные системы контроля температурных режимов и регулирования тепловой нагрузки отдельных зданий, а также диспетчерский пункт в виде персонального компьютера, подключенного к локальной телекоммуникационной сети университета. Локальные системы контроля и регулирования расположены в отдельных зданиях и подключены к локальной сети через промышленные интерфейсы связи. В результате работы создан интерфейс серверной части автоматизированной системы температурного мониторинга и управления теплопотреблением отдельных зданий, что позволяет упростить процесс обслуживания отдельных систем регулирования тепловой нагрузки, а также выполнять сравнительный анализ их эффективности по абсолютным и удельным показателям.
Ключевые слова: теплопотребление зданий, распределенные системы управления, автоматизированные системы мониторинга.