Випуск 3/2012 (19)

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.65:004.183
С. 30-36
Мова Рос.
Бібл. 10 назв.

АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОМУ КОМПЛЕКСІ

М. В. Загірняк, Д. Й. Родькін, Т. В. Коренькова
Виконано аналіз процесів перетворення енергії у всіх елементах силової структури електромеханічного комплексу з використанням складових миттєвої потужності. Встановлено, що мірою якості енергетичних процесів у системі є ефективна потужність. Запропоновано коефіцієнт пропускної здатності енергетичного каналу електромеханічного комплексу. Доведено, що змінна складова потужності, що відображає процеси обміну енергії в системі, призводить до зниження пропускної здатності енергетичного каналу об’єкта.
Ключові слова: миттєва потужність, ефективна потужність, енергетичний канал, пропускна здатність, електромеханічний комплекс.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 314.06.02
С. 37-39
Мова Рос.
Бібл. 1 назв.

ПЛАВНЕ ІМПУЛЬСНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗБУДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Ю. М. Іньков, В. П. Феоктістов, Я. А. Бредіхина
Розглянуто електропривод з потужним електродвигуном постійного струму послідовного збудження, плавне регулювання якого в зоні регулювання збудження реалізовано за допомогою широтно-імпульсного перетворювача, підключеного паралельно обмотці збудження. Обгрунтовано універсальний метод розрахунку регулювальних і пульсаційних характеристик електроприводу в зоні послаблення збудження. Як приклад приведено характеристики для тягового електродвигуна потужністю 250 кВт.
Ключові слова: електродвигун, регулювання збудження, імпульсне регулювання.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 681.5:62-83
С. 40-44
Мова Рос.
Бібл. 10 назв.

МЕТОД СИНТЕЗУ ТА РОБАСТНІСТЬ СПОСТЕРІГАЧІВ ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА, ЩО ПРАЦЮЮТЬ У КОВЗНИХ РЕЖИМАХ

С. М. Пересада, В. М. Трандафілов
Надано метод синтезу узагальненого спостерігача вектора потокозчеплення ротора асинхронного двигуна, що формує сімейство спостерігачів з ковзним режимом. Процедуру синтезу засновано на другому методі Ляпунова та методі еквівалентного керування. На основі загальної структури спостерігачів виконано аналітичне дослідження їхньої робастності до варіацій активного опору ротора асинхронного двигуна. Надано порівняльний аналіз робастності типових спостерігачів потокозчеплення, які працюють у ковзному режимі.
Ключові слова: асинхронний двигун, спостерігач потокозчеплення, ковзний режим, робастність.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 62-83
С. 45-47
Мова Укр.
Бібл. 3 назв.

ОСОБЛИВОСТІ ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ СИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ ПРИ ВРАХУВАННІ ВТРАТ У СТАЛІ

О. І. Толочко, В. В. Божко
Запропоновано систему векторного керування синхронним двигуном з постійними магнітами при врахуванні втрат у сталі. Отримано залежності для розрахунку складових струмів статора, які беруть участь у створенні електромагнітного моменту. Уточнено залежності для компенсації впливів перехресних зв’язків і проти-ЕРС. Порівняно роботу класичної системи векторного керування та запропонованої.
Ключові слова: синхронний двигун з постійними магнітами, векторне керування, втрати в сталі, контури регулювання струмів.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313.3
С. 48-52
Мова Англ.
Бібл. 8 назв.

КРИТИЧНІ НАВАНТАЖЕННЯ АСИНХРОННИХ ГЕНЕРАТОРІВ З ПОСЛІДОВНИМ САМОЗБУДЖЕННЯМ

О. І. Кіселичник, М. В. Пушкар, М. Бодсон
Представлено аналітичні умови для послідовного самозбудження асинхронних генераторів, отримані на основі результатів для паралельного самозбудження. Виведено формули для розрахунку критичного навантаження генератора з послідовним самозбудженням у функціях ємності та кутової частоти. Показано особливості границь послідовного самозбудження в порівнянні з паралельним. Представлено розрахункові та експериментальні графіки границь самозбудження, а також розрахункові тривимірні графіки критичного навантаження для обох варіантів самозбудження. Виявлено, що при послідовному самозбудженні, на відміну від паралельного, залежність критичного навантаження від ємності та швидкості не має точки екстремуму.
Ключові слова: асинхронний генератор, послідовне самозбудження, критичне навантаження, границя самозбудження.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 6283
С. 53-55
Мова Укр.
Бібл. 3 назв.

ПОКРАЩЕННЯ ДИНАМІЧНИХ РЕЖИМІВ КРАНОВИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ З АСИНХРОННИМ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ

Р. П. Герасимяк, О. Б. Бабійчук, С. П. Савич
Запропоновано засіб зниження коливань електромеханічної системи механізму підйому вибором необхідної жорсткості механічної характеристики електроприводу. Показано можливість зниження жорсткості до оптимальної в системі перетворювач частоти–асинхронний двигун відповідним зменшенням напруги без зміни частоти. Наведено результати моделювання системи для режиму підхоплення вантажу – найтяжчого для механізмів підйому. Зроблено порівняння динамічних характеристик цього режиму при роботі на природній і оптимальній характеристиках: перерегулювання, логарифмічного декремента затухання та коефіцієнта динамічності.
Ключові слова: електромеханічна система, коливання, оптимальна жорсткість характеристики.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 681.5:62-83
С. 56-60
Мова Рос.
Бібл. 6 назв.

ВЕКТОРНЕ КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ПРИ МАКСИМІЗАЦІЇ СПІВВІДНОШЕННЯ МОМЕНТ–СТРУМ В УМОВАХ СТРУМОВОГО КЕРУВАННЯ

С. М. Пересада, С. С. Дымко
Наведено теоретичне рішення задачі асимптотичного відпрацювання заданих траєкторій швидкості асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором при оптимізації енергетичної ефективності за критерієм максимізації співвідношення момент–струм в усталених режимах в умовах струмового керування. Доведено, що нелінійна система при дії розробленого алгоритму є локально експоненційно стійкою. Результати експериментальних досліджень співпадають з результатами, отриманими шляхом математичного моделювання, і свідчать про можливість практичної реалізації синтезованого алгоритму.
Ключові слова: асинхронний двигун, векторне керування, максимум співвідношення момент–струм, енергоефективність.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 62-83:621.77
С. 61-67
Мова Рос.
Бібл. 7 назв.

ЩОДО ПИТАННЯ ВИБОРУ ГІПЕРПОВЕРХНЕЙ КОВЗАННЯ В РЕЛЕЙНИХ СИСТЕМАХ

Є. В. Полілов, А. М. Батрак
Узагальнено відомі результати теорії релейного управління, виявлено ключові особливості роботи систем з розривними алгоритмами управління й невирішені суттєві проблеми, які стримують їх практичне використання. Запропоновано нові способи формування гіперповерхні ковзання, що гарантують збереження ковзних режимів, при цьому в системі можуть бути призначені бажані статичні й динамічні характеристики.
Ключові слова: ковзний режим, розривне управління, гіперповерхня ковзання.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.797:621.664
С. 68-69
Мова Укр.
Бібл. 2 назв.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНУ КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ПРИ МІНІМІЗАЦІЇ ЛОКАЛЬНИХ ФУНКЦІОНАЛІВ МИТТЄВИХ ЗНАЧЕНЬ ЕНЕРГІЙ

М. Я. Островерхов, М. П. Бурик
Розглянуто метод підвищення якості керування координатами електропривода шляхом синтезу законів ке-рування на основі концепції зворотних задач динаміки при мінімізації локальних функціоналів миттєвих зна-чень енергій, що забезпечує слабку чутливість до параметричних та координатних збурень. Результати експе-риментальних досліджень підтвердили ефективність розробленого закону керування швидкістю та показали його перевагу в порівнянні з традиційним законом керування.
Ключові слова: підпорядкована система, параметричні збурення, якість.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 681.511.4.001:621.3.052
С. 70-71
Мова Англ.
Бібл. 4 назв.

ПРО ЗАДАЧІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НЕЛІНІЙНОСТЕЙ В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМАХ

Д. Й. Родькін, Д. А. Мосюндз
Представлено обґрунтування необхідності та важливості аналізу систем та пристроїв з нелінійними характеристиками. Показано можливості застосування енергетичного методу в задачах ідентифікації параметрів електромеханічних систем, енергодіагностики, оцінки якості перетворення енергії в системах з нелінійними характеристиками.
Ключові слова: метод миттєвої потужності, энергодіагностика, ідентифікація, нелінійна індуктивність.