Випуск 3/2013 (3)

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 655.3/5
С. 7-28
Мова Укр.
Бібл. 37 назв.

ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСНУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО ЕЛЕКТРОННОГО НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ

О. П. Чорний, С. С. Романенко
Надано аналіз розвитку, нормативні засади створення електронних видань та їх класифікацію. Досліджено напрями розвитку наукових Інтернет-публікацій. Визначено складові елементи електронного видання, його беззаперечні переваги перед друкованим виданням. Досліджено сучасний стан розвитку технічних електронних наукових видань в Україні та запропоновано перспективні форми наукової комунікації для створення власного наукового електронного видання.
Ключові слова: електронне видання, Інтернет-публікація, Інтернет-комунікації, інформаційний ресурс.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 621.313
С. 29-40
Мова Укр.
Бібл. 15 назв.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВІДДАЛЕНОГО МОНІТОРИНГУ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

Є. Н. Кніжнік, А. Л. Перекрест, А. В. Маслівець
Розглянуто існуючі системи контролю параметрів теплоенергетичних об’єктів. Висунуто вимоги щодо систем віддаленої диспетчеризації. Спроектовано систему віддаленої диспетчеризації на базі кафедри «Системи автоматичного управління та електропривод» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Розглянуто питання щодо обміну інформації між об’єктами системи. Розроблено комп’ютерну програму для локального збору та передачі інформації про стан теплоенергетичних об’єктів з Web інтерфейсом для віддаленого доступу.
Ключові слова: системи теплопостачання, диспетчеризація, web-контроль та керування.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 621.313:517.91
С. 41-55
Мова Укр.
Бібл. 5 назв.

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ З АСИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ ПРИ ЖИВЛЕННІ ЇХ ВІД ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ З ШИРОТНО-ІМПУЛЬСНОЮ МОДУЛЯЦІЄЮ ВИХІДНОЇ НАПРУГИ

О. П. Чорний, В. К. Титюк
Розглянуто особливості моделювання й дослідження електроприводів з асинхронними двигунами шляхом чисельного розрахунку їх математичних моделей за допомогою бібліотек SimPowerSystems середовища Simulink математичного пакету Matlab. Зроблено акцент на особливостях математичних моделей з урахуванням перетворювачів, методів чисельного інтегрування систем диференціальних рівнянь моделей при їх дослідженні. Показано кількісні й якісні відмінності в рішеннях, які виникають при необґрунтованому виборі чисельного методу та його параметрів, а також при врахуванні в моделях реальних параметрів енергії на виході перетворювачів. Проаналізовано похибки, які можуть виникнути в рішеннях при моделюванні. Наведено результати моделювання.
Ключові слова: електропривод, асинхронний двигун, перетворювач частоти, особливості моделювання, чисельні методи.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 621.313
С. 56-70
Мова Рос.
Бібл. 20 назв.

СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ СКЛАДНИХ КОНСТРУКЦІЙ

М. А. Руденко
Розглянуто ефект витиснення струму в роторі асинхронних двигунів із подвійною білячою кліткою і глибокопазних асинхронних двигунах. Проаналізовано способи визначення електромагнітних параметрів ротора в асинхронних двигунах складних конструкцій з урахуванням ефекту витиснення струму. Розглянуто особливості схем заміщення асинхронних двигунів складних конструкцій з урахуванням ефекту витиснення на даних схемах. Визначено недоліки кожного з розглянутих способів, на основі чого був обраний найбільш доцільний спосіб визначення електромагнітних параметрів ротора з урахуванням ефекту витиснення струму для асинхронних двигунів складних конструкцій.
Ключові слова: ефект витиснення струму, двокліткові асинхронні двигуни, схеми заміщення, глибина проникнення струму, скін-шар.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 621.313.322
С. 71-79
Мова Рос.
Бібл. 6 назв.

СИСТЕМА РЕЗЕРВНО-АВАРІЙНОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ІЗОЛЬОВАНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ

О. Л. Величко, О. О. Сердюк, М.А. Кобилянський
Проведено аналіз особливостей роботи комплексів і пристроїв, що забезпечують безпеку навчальних лабораторій напівпідвального приміщення, на основі яких сформулювано вимоги до резервно-аварійного джерела електропостачання. Розроблено структуру та алгоритм роботи системи резервно-аварійного електропостачання, що дозволить підвищити надійність систем безпеки та життєзабезпечення навчальних лабораторій.
Ключові слова: резервно-аварійне джерело електропостачання, системи безпеки й життєзабезпечення.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 621.313.333
С. 80-93
Мова Рос.
Бібл. 16 назв.

МИТТЄВА ПОТУЖНІСТЬ ТРИФАЗНОЇ МЕРЕЖІ ЗМІННОГО СТРУМУ

Д. Й. Родькін, Ю. В. Ромашихін
Розглянуто особливості формування складових миттєвої потужності трифазної мережі. Доведено, що в симетричній трифазній системі в сигналі миттєвої потужності окрім постійної складової присутні гармоніки потужності, що кратні шести. Показано ефективність використання складових миттєвої потужності при аналізі енергопроцесів у трифазній мережі.
Ключові слова: миттєва потужність, трифазний електричний двигун.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 621.314.26
С. 94-104
Мова Рос.
Бібл. 6 назв.

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СПОСОБУ УПРАВЛІННЯ АСИНХРОННИМ ДВИГУНОМ ІЗ КОРОТКОЗАМКНУТИМ РОТОРОМ

М. Ю. Юхименко
Доведено можливість використання розробленого способу управління силовими ключами транзисторного перетворювача змінної напруги в колі статора асинхронного двигуна для покращення енергетичних і регулювальних показників електропривода. Виконано комплексну оцінку й порівняння енергетичних і регулювальних показників розробленої системи та найбільш поширених систем електропривода загальнопромислових механізмів. Визначено галузь раціонального використання розробленої системи й типові механізми, в яких вона може використовуватися. Виконано оцінку техніко-економічних показників розробленої системи.
Ключові слова: асинхронний двигун, транзисторний перетворювач напруги, алгоритми управління, регулювальні показники, енергетична ефективність.