Випуск 3/2014 (7)

Інженерні та освітні технології

УДК 655.4/5:621.3
С. 8-17
Мова Укр.
Бібл. 12 назв.

ВИКОРИСТАННЯ РЕФЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛУ ЯК ЗАСОБУ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАУКОВОЇ РОБОТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Романенко Св. С., Чорний О. П.
У роботі автори розглядають актуальність заснування електронного реферативного науково-технічного журналу, який виступає засобом упорядкування та зосередження в одному виданні відомостей про наукові публікації Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління. Традиційні методи представлення та розповсюдження наукової інформації не в повному обсязі виконують свої функції та задовольняють інформаційні потреби дослідників. Із бурхливим розвитком Інтернету все більше видавництв стали надавати електронні версії своїх видань у різних формах, які можна переглянути он-лайн або на веб-сайті. Електронні версії видань кардинально відрізняються від друкованих своєю специфікою представлення інформації, швидкістю розповсюдження матеріалів, економічною вигідністю, можливістю інтерактивного спілкування з авторами публікації, і головне доступністю з будь-якої точки світу. Наведено структуру видання та обґрунтування вибору програмних засобів реалізації електронного реферативного журналу. Використання усіх функцій даного видання дозволяє: істотно змінити характер роботи з реферативної інформацією та прискорити опрацювання інформаційних джерел при проведенні наукових та пошукових досліджень, не лише співробітників інституту, а й усіх фахівців в галузі електромеханіки та енергоресурсозбереження; слугує засобом ефективного та оперативного ознайомлення із науково-технічною інформацією в галузі електромеханіки та електротехніки, що для наукової комунікації є визначним критерієм для визнання новизни та пріоритету досліджень.
Ключові слова: науково-технічна інформація, реферативне видання, реферативний журнал, засоби наукової комунікації.

Інженерні та освітні технології

УДК 378.1
С. 18-31
Мова Укр.
Бібл. 5 назв.

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ З ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ТА ЗАСОБИ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ

Істоміна Н. М., Рєзнік Д. В.
В роботі розглянуті основні складові профорієнтації у прив’язці до етапів професійного становлення та розвитку особистості. В результаті аналізу цих складових виділені ключові точки профорієнтаційної роботи вищого навчального закладу. На основі вибраних ключових точок створений перелік профорієнтаційних заходів, який розподілений за рівнями виконання: загальний рівень університету та рівень випускаючої кафедри. Розглянута практична реалізація кожного профорієнтаційного заходу із створеного списку та їх вплив на успішність профорієнтаційної компанії з технічних спеціальностей. Виділено, що на сьогоднішній час вищий навчальний заклад повинен приділяти велику увагу рекламі в Інтернет середовищі. Доведено, що вибір конкурсних предметів зовнішнього незалежного тестування, має ключовий вплив на кількість абітурієнтів, які можуть вступити на технічні спеціальності.
Ключові слова: профорієнтація, технічні спеціальності, профорієнтаційні заходи.

Інженерні та освітні технології

УДК 621.313.13.014
С. 33-44
Мова Укр.
Бібл. 9 назв.

ОТРИМАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ІНДУКТИВНОСТІ ВЕНТИЛЬНО-ІНДУКТОРНОГО ДВИГУНА

Істоміна Н. М., Федотьєв А. В.
У роботі проаналізовані параметри необхідні для обчислення індуктивності вентильно-індукторного двигуна. Виділені дві групи показників: кутові та рівневі. В результаті огляду літературних джерел вибрані формули необхідні для обчислення цих показників. Сформований універсальний алгоритм обчислення параметрів індуктивності для будь-якого типу двигуна. Створений алгоритм забезпечується необхідними розрахунковими формулами. Як відомо конфігурація зубцевих зон статора та ротора визначає основні електромагнітні параметри вентильно-індукторного двигуна. В свою чергу конфігурація зубцевих зон залежить від кількості полюсів на фазу та кількості фаз. Використовуючи ці дані в якості базових, були отримані аналітичні залежності для обчислення всіх параметрів індуктивності згідно зі складеним алгоритмом. Побудовані тривимірні графіки та проаналізована інформативність отриманих аналітичних залежностей.
Ключові слова: вентильно-індукторний двигун, фазна індуктивність, аналітичні залежності.