Випуск 3/2015 (11)

Інженерні та освітні технології

УДК 001.891.009.12:378.4
С. 20-23
Мова Укр.
Бібл. 6 назв.

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СУЧАСНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

М. В. Загірняк, В. В. Никифоров, С. А. Сергієнко
Проведений аналіз існуючих методик оцінювання якості наукових досліджень з метою підвищення їх конкурентоздатності. Досліджено методологію, правила наповнення й умови індексації наукових періодичних видань і публікацій у міжнародних наукометричних базах даних Web of Science і SciVerce Scopus. На прикладі фахового періодичного видання «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» показано етапи поступового входження спочатку до національних, а згодом і до міжнародних наукометричних баз даних.
Ключові слова: наукометрія, база даних, імпакт-фактор, цитування, стаття, наукове видання.

Інженерні та освітні технології

УДК 37.378.1
С. 24-26
Мова Укр.
Бібл. 4 назв.

МОБІЛЬНІСТЬ – ШЛЯХ ІНТЕГРАЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

В. М. Шамардіна
За останні 10–15 років питання академічної мобільності встають все гостріше, оскільки практично у всіх вишах України з кожним роком зростає відсоток студентів, бажаючих до цього підключитися. Однак цей процес відпустити напризволяще не можна, потрібна цілеспрямована робота з організації документального супроводження, починаючи з укладання двосторонніх договорів з іноземними партнерами, конкурсного відбору студентів, узгодження навчальних планів та програм за різними напрямами підготовки фахівців, юридично правильного перезарахування оцінок успішності, отриманих за кордоном і таке інше. У цих умовах актуальним є можливість обміну досвідом між учасниками процесу мобільності, пошук ефективних форм співробітництва, аналіз досягнутих результатів і визначення подальших завдань. Німецькі технічні факультети, що створені в деяких університетах України, на цей час є хорошою базою для апробації окремих ініціатив співпраці з закордонними партнерами в освіти і в сфері науки за різними напрямами, а також можливостей поліпшення матеріально-технічного оснащення навчального процесу, залучення до нього в Україні провідних німецьких вчених. Для абітурієнтів навчання на таких факультетах є привабливим, а після їх закінчення випускники мають кращі шанси вдалого працьовлаштування.
Ключові слова: Болонський процес, академічна мобільність, навчальні плани, програми.

Інженерні та освітні технології

УДК 351.361
С. 27-28
Мова Укр.
Бібл. 3 назв.

ВИМОГИ РИНКУ У СФЕРІ СТАНДАРТІВ НА ТОВАРИ Й ПОСЛУГИ ТА ЇХ ПРОСУВАННЯ В НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

С. І. Кузьмин, О. О. Павленко
Висвітлюються питання: як знання стандартів може допомогти компаніям конкурувати на міжнародних ринках; чи є потреба на ринку праці у компетенціях в області стандартів. Автори показують постійно зростаючу важливість стандартів як нового засобу конкурентної боротьби та акцентують увагу на тому, що на навчання в сфері стандартизації суттєво впливає організація національної освітньої системи. Також описано, як в національних навчальних закладах організовано підготовку фахівців з питань стандартизації. Авторами дискутується питання щодо необхідності в горизонтальному загальному навчанні основам стандартизації студентів нетехнічних спеціальностей з метою продемонструвати їм міждисциплінарний характер стандартів у сучасному світі; питання щодо потреби в навчальних програмах із стандартизації для інших сфер (наприклад, митна справа тощо). Поетапно представлено діяльність Європейської Економічної Комісії Організації Об’єднаних Націй щодо просування стандартів і навчання стандартам, а також нову “Типову навчальну програму зі стандартизації” ЄЕК ООН і новий спецкурс “Основи стандартизації”. Як висновок авторироботи оцінюютьотримані результати та висловлюють свою думку стосовно проблеми, що досліджується.
Ключові слова: освіта в сфері стандартизації, навчання стандартам.

Інженерні та освітні технології

УДК 37.013:001.891
С. 29-31
Мова Укр.

ПЕДАГОГІЧНІ СИСТЕМИ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

В. В. Прошкін, І. О. Прошкіна
У роботі висвітлено поняття: „система”, „системний підхід”, „загальна теорія систем”, здійснено історичний екскурс становлення системного підходу в наукових дослідженнях. Указано особливості педагогічних систем, а також основні вимоги до їх опису. Зазначено, що структуру системи становлять виділені за певними критеріями елементи (компоненти), а також зв’язки між ними. Подано типову структуру педагогічної системи: цільовий компонент (мета, завдання, результат); суб’єкт-об’єктний компонент (викладачі та студенти, їх взаємодія в контексті об’єкту дослідження); змістовий компонент (форми та методи педагогічного процесу);технологічний компонент (педагогічна технологія реалізації різних форм і методів педагогічного процесу). Виділено принципи, особливості побудови та реалізації педагогічної системи.
Ключові слова: педагогічна система, наукове дослідження, системний підхід, структура педагогічної системи.

Інженерні та освітні технології

УДК 37.018
С. 32-35
Мова Укр.
Бібл. 6 назв.

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Т. Б. Поясок, О. І. Беспарточна
Розглянуто необхідність формування у системі освіти моральних, інтелектуальних, дидактичних принципів і норм її створення, подачі та розповсюдження інформації. Проаналізовано ознаки вступу суспільства в інформаційну еру. Виявлено основні параметри інформаційного суспільства та його сутність. Виявлено взаємозв’язки системи освіти та інформаційного суспільства та зпрогнозовано реакції системи освіти на виклики сучасного інформаційного суспільства. Виокремлено основні виклики інформаційного суспільства системі освіти. Визначено сутність інформатизації освіти. Виділено пріоритетні напрями модернізації системи освіти в умовах інформаційного суспільства. Акцентовано увагу на загрозах інформаційного суспільства освіті.
Ключові слова: інформаційне суспільство, система освіти, модернізація.

Інженерні та освітні технології

УДК 159.923.35:008
С. 36-38
Мова Укр.
Бібл. 9 назв.

РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУ ЯК РЕСУРСУ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

Г. Ф. Москалик
Зроблено спробу розкрити поняття інтелекту, визначити його роль як ресурсу розвитку сучасної цивілізації. Увага приділена ролі ресурсів у розвитку сучасного суспільства. Аналізується поняття інформаційно-інтелектуальних ресурсів. Розглядаються інтелектуальні ресурси як стратегічний чинник суспільного розвитку. Описується проблема реалізації інтелектуального потенціалу суспільства через інтелектуальну працю. Автор роботи аналізує сучасну кризу університету як соціального інституту, що ознаменована пошуком нових ефективних форм свого існування в умовах глобальних ринків та експансії інформаційних технологій. Модернізація української освіти та науки у їхній єдності, що забезпечує інтелектуальний поступ суспільства відповідно до світових стандартів цивілізаційного розвитку, передбачає надання підтримки навчальним та науковим закладам, стимулювання інноваційної діяльності, дотримання принципу єдності освіти та науки, усебічну інформаційну забезпеченість освітньої системи.
Ключові слова: інтелект, ресурси, інтелектуальний потенціал суспільства, інтелектуальна праця, криза університету.

Інженерні та освітні технології

УДК 371.693
С. 39-41
Мова Укр.
Бібл. 5 назв.

СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ, КРИТЕРІЇОЦІНКИ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ЕКОЛОГІВ

І. О. Солошич, O. M. Солошич
Обґрунтовано необхідність формування дослідницької компетентності майбутніх фахівців-екологів, які здатні поєднати в своїй професійній діяльності досягнення науки та результати особистої науково-дослідної діяльності. Розглянуто дослідну виробничу функцію та типові задачі діяльності фахівців напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Виділено дослідницьку компетентність майбутніх фахівців-екологів, що поєднує в собі когнітивну, аксіологічну, або мотиваційно-ціннісну, методологічну, праксеологічну, діяльнісну, комунікативну, рефлексивну, емоційно-вольову, контрольно-оціночну компоненти. Відповідно до визначених структурних компонентів дослідницької компетентності майбутніх фахівців-екологів розроблено зміст критеріїв, що дозволяють визначити рівень її сформованості: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операціональний, комунікативний, особистісно-смисловий.
Ключові слова: дослідницька компетентність, фахівці-екологи, структурні компоненти.

Інженерні та освітні технології

УДК 372.834
С. 42-44
Мова Укр.

ЮРИДИЧНА ОСВІТА Й ЮРИДИЧНА НАУКА: ЧИ МОЖЛИВЕ ЇХ ВІДОКРЕМЛЕНЕ ІСНУВАННЯ?

І. І. Митрофанов
Досліджуються питання реформування вищої юридичної освіти, що гуртуватися на взаємодії останньої з юридичною наукою. Труднощі при викладанні юридичних дисциплін виникають у зв’язку з постійними змінами законодавства. Знання, що передаються студентами юристам мають бути істинними – відповідати об’єктивній правовій реальності. Констатується наявність певних особливостей встановлення істини в правотворчості, правореалізації й у самій юридичній науці. Ці особливості мають враховуватися науково-педагогічними працівниками при викладанні юридичних дисциплін у вищій школі, а встановити їх можливо завдяки науковій діяльності самих працівників. Аналізуються недоліки сучасної вищої юридичної освіти. Акцентується увага на прогалинах у підготовці студентів-юристів нашого університету. Вказується на необхідність зайняття науковою діяльністю кожним науково-педагогічним працівником. Робиться висновок, що сучасний вищий навчальний заклад має виконувати не лише функцію викладання навчальних дисциплін, передбачених відповідними освітньо-професійними програми підготовки студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.030401 – «Правознавство», але й зосереджувати науковий потенціал, який необхідно постійно розвивати через планову наукову діяльність.
Ключові слова: юридична освіта, юридична наука, конвергенція юридичної освіти та науки, модернізація юридичної освіти.

Інженерні та освітні технології

УДК 35.088.6:378.1
С. 45-47
Мова Укр.
Бібл. 4 назв.

РЕФОРМУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

В. Д. Шаповал
Роботу присвячено актуальній проблемі – низькій якості юридичної освіти, що пов’язується, насамперед, із надмірною кількістю юридичних вищих навчальних закладів, більшість із яких не спроможні забезпечити належний рівень навчання. Їхні випускники не можуть нормально працевлаштуватися, а якщо й приступають до юридичної роботи на державній службі або в приватному секторі, не справляються з покладеними на них обов’язками внаслідок своєї некомпетентності. Для підтвердження зазначеного можна навести таку статистику: кількість вищих навчальних закладів, що випускають правників, в Україні нині сягає майже 300, тоді як у Польщі їх налічується лише 25, у Німеччині – 42, у Великій Британії – 97 і навіть у Сполучених Штатах Америки – менше 200. Зважаючи тільки на ці цифри, вже можна поставити під сумнів доцільність наявної кількості юристів в Україні. За даними Міністерства освіти і науки України, перевипуск юристів в Україні становить 400 %, а роботу за спеціальністю знаходить лише один із 12 випускників юридичних факультетів [1].
Ключові слова: реформування, юридична освіта, юридичні вищі навчальні заклади, статистика.

Інженерні та освітні технології

УДК 378:612.821
С. 48-50
Мова Укр.
Бібл. 5 назв.

ПОЗИТИВНА МОТИВАЦІЯ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – УМОВА УСПІШНОЇ АДАПТАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

С. М. Сошенко
Висвітлено актуальність впливу позитивної мотивації до професійної діяльності на адаптацію студентів-першокурсників. З`ясовано чинники адаптації та високої успішності майбутніх психологів, а саме: позитивна мотивація до майбутньої професійної діяльності сприяє успішній адаптації особистості, проте відповідні результати досягаються за рахунок фізіологічних втрат організму та високої працездатності студентів. Зазначено, що викладач відіграє ключову роль у навчальному процесі щодо вчасного виявлення адаптації-дезадаптації студентів-першокурсників та психологічної корекції з метою впливу на успішність навчання й створення психологічного комфорту.
Ключові слова: мотивація до професійної діяльності, соціальна адаптації, дезадаптація, студенти.