Випуск 3/2016 (15)

Інженерні та освітні технології

УДК 378.147:9(560)
С. 8-12
Мова Англ.
Бібл. 5 назв.

СУКУПНІСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ У ТУРЕЦЬКІЙ ОСВІТІ: МИНУЛЕ ТА СУЧАСНЕ

Василишина Н. М.
У статті розглядається питання про підвищення рівня вищої освіти Туреччини шляхом підготовки педагогічних кадрів. Так, в рамках дослідження ми позначили основні цілі, принципи турецької національної освіти.
З огляду на такі положення, дане дослідження було направлене, щоб підкреслити ключові компетенції викладачів вищої школи, які необхідні для формування відповідних експертів. Дослідження представило погляди на цю проблему відомих вчених, дослідників, науковців, для того, щоб розглянути дане питання глобально.
Відповідно, метою нашої роботи було: дати огляд про ефективність викладачів з різних точок зору; визначити характеристики ефективних викладачів англійської мови; представити діяльність, спрямовану на підвищення якості турецьких викладачів на прикладі “Анатолійскої підготовки викладачів вищої школи”.
Результати дослідження увінчалися узагальненим визначенням ефективності вчителя, зробленим Хантом, зокрема: “Сукупність характеристик, компетенцій і поведінки викладачів на всіх рівнях освіти, які дозволяють студентам досягти бажаних результатів, які можуть реалізовувати конкретні цілі навчання разо із більш загальними, такі як можливість вирішувати проблеми, критично мислити, працювати спільно, і стати ефективними громадянами “.
Робота була завершена концепцією, що навіть викладачі-експерти перебувають завжди в процесі професійного зростання; і, таким чином, ефективність вчитель повинна сприйматися як «рідина», а не «фіксоване явище».
Ключові слова: Турецька освіта, цілі, принципи, викладачі вищої школи, ефективність викладача, викладачі англійської мови, характеристики.

Інженерні та освітні технології

УДК 771.388.8”322”(075.3)
С. 14-24
Мова Укр.
Бібл. 10 назв.

ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ В УНІВЕРСИТЕТІ ЯК ЗАСІБ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ДЛЯ ВСТУПУ НА ТЕХНІЧНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Чорний О. П., Огарь В. О., Перекрест А. Л., Романенко С. С.
У статті наведені приклади практичних занять для школярів 10-11 класів при проведенні навчальної (технологічної) практики в лабораторіях університету на кафедрі, що забезпечує підготовку та випуск фахівців першого, другого та третього освітнього рівня за галуззю знань «Електрична інженерія». Заняття відповідають програмі підготовки і забезпечують вивчення основних фізичних законів у механіці та електротехніці із застосуванням сучасних електронних систем і комп’ютерних програм. Приведені приклади практичних занять є структурно та методично завершеними. Дана стаття є першою частиною роботи. Приведені практичні заняття орієнтовані на опанування інформаційними технологіями в електромеханіці та автоматиці. В наступних статях автори планують розглянути заняття з інформаційного пошуку, а також принципів побудови електричних схем і дії їх механічних та електричних компонентів.
Ключові слова: вищий навчальний заклад, університет, технічні спеціальності, практичні заняття, профорієнтація.

Інженерні та освітні технології

УДК 62-783.5:378.147.8:681.5
С. 26-38
Мова Укр.
Бібл. 6 назв.

ВІРТУАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС-ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ ЗАХИСТУ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ

Чорний О. П., Сергієнко С. А.
Розглянуте питання програмного синтезу віртуального комплексу-тренажера. Віртуальний комплекс призначений для застосування у навчальному процесі при підготовці студентів технічних спеціальностей з метою ознайомлення, відпрацювання та набуття ними практичних навичок щодо застосування методів захисту асинхронних двигунів при підготовці до лабораторних робіт та самостійної роботи, а також для його застосування у науково-дослідній роботі студентів та аспірантів кафедри. Віртуальний комплекс являє собою спеціалізований імітатор, призначений для реалізації елементів методу активного навчання та набуття навичок у предметній області з питань захисту асинхронних двигунів. Усі зазначені підсистеми віртуального комплексу реалізовано засобами LabView у вигляді SubVI.
Визначені вимоги щодо реалізації задач віртуального комплексу, які передбачають можливість його модернізації для розширення функціональних можливостей.
Ключові слова: віртуальний комплекс, тренажер, захист, асинхронні двигуни.

Інженерні та освітні технології

УДК 51-72
С. 40-48
Мова Укр.
Бібл. 12 назв.

ЗАСТОСУВАННЯ ДИНАМІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ДАНИХ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ МОСТОВИХ КРАНІВ

Лепіхов О. В., Хрипко С. Л.
У багатьох областях техніки вирішуються завдання, пов’язані з моделюванням поведінки систем під динамічним навантаженнями протягом часу. Моделювання переслідує мету як спостереження за ходом робіт, так і оцінки надійності функціонування системи та її оптимізації. Прикладом такої важливої технічної системи є конструкція мостових кранів.
Для реалізації оптимальних конструкцій кранів раніше застосовували розрахункові методи, в першу чергу, з використанням законів статики, які недостатні та дають досить наближені характеристики в динамічних процесах пересування і ударних навантажень. Тому виникає необхідність застосування математичного моделювання для графічного представлення динаміки поводження системи. Математичне моделювання рухів кранів дозволяє визначити їх раціональні з точки зору стійкості, надійності і безпеки важливі елементи конструкції.
У даній роботі розроблена програма для моделювання динамічних вертикальних коливань мостових кранів. Як середовище розробки було обрано пакет MATLAB Simulink. Володіючи широкими можливостями для програмування, і має перевагу в швидкодії при моделюванні динамічних процесів, що робить його одним з найкращих для розробки програм моделювання механізмів. Створена програма дозволяє відобразити переміщення, зміну швидкості і прискорення мас крана у вертикальній площині на нерівностях промислової рейкової колії в будівлі.
Ключові слова: математичне моделювання, динаміка крана, Matlab.