Випуск 4/2012 (20)

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.34
С. 10-13
Мова Рос.
Бібл. 6 назв.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА НА ОСНОВІ АДАПТИВНОГО СПОСТЕРІГАЧА ПОВНОГО ПОРЯДКУ

С. М. Пересада, С. М. Ковбаса, Д. Л. Приступа
Синтезовано новий алгоритм ідентифікації електричних параметрів асинхронного двигуна, який дозволяє визначати параметри його схеми заміщення як при нерухомому роторі, так і при повнофазному керуванні з вільним обертанням ротора. Алгоритм базується на адаптивному спостерігачеві потокозчеплення повного порядку, який, при забезпеченні умов персистності збудження, гарантує асимптотичність оцінювання змінних, що ідентифікуються. Представлені результати математичного моделювання свідчать про його високу швидкість сходимості та перспективність для використання в процедурах самоналаштування систем векторного керування асинхронними двигунами.
Ключові слова: ідентифікація, асинхронний двигун, адаптивний спостерігач.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313
С. 14-19
Мова Укр.
Бібл. 7 назв.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІАГНОСТИКИ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ЗА АНАЛІЗОМ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИГНАЛІВ

Д. Г. Мамчур, М. В. Загірняк, А. П. Калінов
Розглянуто теоретичні основи методу діагностики асинхронних двигунів на основі аналізу фазних струмів і запропоновано підхід до проведення діагностики на основі аналізу сигналів потужності окремих фаз та сумарної потужності трьох фаз асинхронного двигуна. Теоретичні засади, на яких базуються дані методи, ґрунтуються на аналізі спектрального складу електричних сигналів асинхронного двигуна та визначенні наявності гармонік, викликаних появою дефектів. Експериментальні дослідження ефективності роботи розглянутих методів показали переваги методу, що базується на аналізі сигналу потужності. 
Ключові слова: діагностика, асинхронний двигун, спектральний аналіз.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

ДК 255:29.1
С. 20-24
Мова Укр.
Бібл. 7 назв.

СПОСТЕРІГАЧ ТЕПЛОВОГО СТАНУ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ МАКСИМАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО НАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ

Є. Нолле, Н. Нойбергер, О. С. Бешта, С. С. Худолій, О. В. Балахонцев
Розглядається проблема опосередкованого визначення температури й забезпечення максимальної продуктивності механізмів повторно-короткочасного режиму роботи з невизначеним робочим циклом. Представлено методику визначення температури асинхронного двигуна за допомогою тримасової динамічної теплової моделі. У методиці враховано нестаціонарність складових втрат і тепловіддачі двигуна при регулюванні швидкості й навантаження. Отримано залежності й запропоновано підхід до регулювання асинхронним електроприводом, що дозволяє сформувати такий робочий цикл, при якому двигун буде максимально використаний за навантажувальною здатністю.
Ключові слова: динамічна теплова модель, асинхронний двигун, навантажувальна здатність.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК  255:29.1

С.   25-29

МоваРос.

Бібл.5 назв.

СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ЛІНІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

А. Л. Юдіна, О. П. Чорний, Бердай Абдельмажід

Для статистичної оцінки сили лінійного зв’язку змінних стану електромеханічної системи використаний частотний аналог коефіцієнту кореляції двох випадкових процесів – функція когерентності. Аналіз розрахованих значень функції когерентності із застосуванням згладжених кореляційних функцій і усереднювання за ансамблем реалізацій процесів дозволив зробити  про доцільність використання часового вікна, що обмежене чвертю періоду вхідної напруги, для отримання значущих відмінностей у роботі лінійної, близької до лінійної та нелінійної систем.

Ключові слова: електромеханічна система, лінійні та нелінійні властивості, функція когерентності.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК  621.313.333

С.   30-35

МоваУкр.

Бібл.9 назв.

КОРЕКЦІЯ РЕЖИМУ РОБОТИ ЧАСТОТНО-РЕГУЛЬОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ З НЕСИМЕТРИЧНИМ АСИНХРОННИМ ДВИГУНОМ

А. В. Чумачова, А. П. Калінов

Обґрунтовано необхідність компенсації змінних складових трифазної активної потужності та електромагнітного моменту асинхронного двигуна, що викликані його несиметрією. Пропонується метод компенсації цих складових засобами частотно-регульованого електропривода. Обґрунтовано вирази для визначення корегуючої напруги для компенсації змінних складових трифазної активної потужності та електромагнітного моменту асинхронного двигуна, що викликано несиметрією фаз статора.

Ключові слова: несиметрія, миттєва потужність, складові потужності, компенсація, асинхронний двигун.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК  621.3.002.5:621.311.61:621.313.001.5

С.   36-42

МоваРос.

Бібл.7 назв.

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ КОМПЛЕКСИ З НАКОПИЧУВАЧАМИ ЕНЕРГІЇ

ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН

А. І. Ломонос, Д. Й. Родькін, Д. А. Мосюндз

Проведено аналітичну оцінку напрямів досліджень і розробок, які дозволили б під час комплексного підходу створити умови для підвищення ресурсу працездатності машин постійного струму з використанням можливостей випробувальних комплексів і систем випробування електроремонтних підприємств. Розглянутий енергетичний метод є доступним засобом вирішення складних електротехнічних задач з визначення параметрів навантажувальних режимів.

Ключові слова: електротехнічний комплекс, накопичувач енергії, машина постійного струму, енергетичний метод.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК  621.316.9

С.   43-48

МоваРос.

Бібл.3 назв.

КАНАЛИ ТА ЇХ ПАРАМЕТРИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ ВІД СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ТЯГОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ ШАХТНИХ ЕЛЕКТРОВОЗОСОСТАВОВ

О. М. Сінчук, В. О. Чорна, Е. С. Гузов, І. О. Сінчук, Р. А. Пархоменко, Л. В. Сменова

Надано принципи побудови багаторівневої системи моніторингу та діагностики електричного обладнання тягових електротехнічних комплексів. Наведено результати досліджень з виявлення можливостей передачі даних про стан основних вузлів електровозного транспорту в умовах шахт. Проаналізовано можливі канали передачі даних від шахтного рухомого складу диспетчерам шахти та гірничого підприємства. Обгрунтовано доцільність використання контактної мережі як каналу передачі даних, а також обрано діапазон приймально-передаючих частот каналів. Наведено схему підсистеми передачі даних про стан електричного обладнання електровоза.

Ключові слова: канал передачі інформації, шахтний транспорт, контактна мережа, моніторинг.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК  621.313

С.   49-53

МоваРос.

Бібл.7 назв.

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ КРІПЛЕННЯ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА

Г. О. Гаврилець

Розглядається методика визначення параметрів кріплення асинхронного двигуна на жорсткій основі. Методику засновано на визначенні та аналізі електромагнітного моменту та сили, що породжує вібрацію, вимірюванні та аналізі віброшвидкості, застосуванні методу електромеханічних аналогій для складання ідентифікаційної моделі та енергетичного методу для визначення чисельних значень коефіцієнтів жорсткості й демпфірування кріплення.

Ключові слова: вібрація, асинхронний двигун, електромагнітний момент, координатні перетворення, ряд Фур’є, миттєва потужність.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   622.012.2:621.311.1

С.    54-56

Мова  Укр.

Бібл.3 назв.

ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГАСІННЯ ЕЛЕКТРОРУШІЙНОЇ СИЛИ ВИБІГУ ДВИГУНІВ ЯК СПОСОБУ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ДІЛЬНИЧНОГО ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ

К. М. Маренич, С. В. Василець

Перехідні процеси в багатомашинних шахтних електротехнічних комплексах після вимкнення напруги живлення за наявності витоку струму на землю суттєво впливають на показники електробезпеки, що недостатньо враховано в існуючих апаратах захисту від витоків струму на землю. Отримано аналітичні залежності загальної кількості електрики, що проходить через опір тіла людини за час аварійного процесу, від сталої часу затухання електрорушійної сили вибігу асинхронних двигунів споживачів та ємності ізоляції кабельної мережі. Доведено ефективність примусового гасіння електрорушійної сили вибігу двигунів для підвищення електробезпеки дільничного електротехнічного комплексу шахти.

Ключові слова: дільниця шахти, електротехнічний комплекс, двигун, напруга.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.65:532.528

С.    57-62

Мова  Рос.

Бібл.4 назв.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФІЗИЧНОЇ МОДЕЛІ НАСОСНОГО КОМПЛЕКСУ З УРАХУВАННЯМ КАВІТАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

О. О. Сердюк, Т. В. Коренькова

Виконано опис устаткування фізичної моделі насосного комплексу для дослідження кавітаційних процесів в усмоктувальному патрубку насоса та у трубопроводі. Розроблено метод визначення границь безкавітаційної роботи насосного комплексу, що дозволяє визначити критичне значення відносної частоти обертання робочого колеса насоса, відповідне початку розвитку кавітаційних процесів у трубопроводі. Наведено експериментальні криві зміни напору в насосному комплексі при наявності кавітаційних процесів в усмоктувальному патрубку насоса та трубопроводі для різних швидкісних режимів руху потоку рідини. З урахуванням останнього в роботі виконано оцінку погрішності запропонованого методу визначення границь безкавітаційної роботи насосного комплексу.

Ключові слова: насосний комплекс, кавітаційні процеси, фізична модель.