Випуск 4/2013 (4)

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 378.146
С. 15-19
Мова Укр.
Бібл. 5 назв.

ФОРМУВАННЯ ГРАФІКА ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

О. П. Чорний, Ю. В. Лашко, Т. П. Коваль
Розглянуто питання формування навчального процесу за допомогою поєднання традиційних методів організації навчального процесу та інформаційно-комунікаційних технологій, що дозволяє оцінювати ефективність засвоєння інформації студентами та цілеспрямовано формувати аудиторну, самостійну й індивідуальну роботу та оптимізувати розклад занять. Застосування кібернетичних моделей дозволяє виконувати кількісне оцінювання якості процесу навчання для підвищення ефективності засвоєння навчального матеріалу і, як наслідок, якість навчання. Це досягається шляхом розрахунку неоднорідного диференціального рівняння динамічної моделі швидкості засвоєння потоку інформації протягом семестру й виділення на ній інтервалу повторюваності. Оптимізаційними методами визначають дату проведення консультаційних або індивідуальних занять, що забезпечить найменше значення суми квадратів відхилень від середнього значення, у розкладі занять на періоді повторюваності.
Ключові слова: підготовка фахівців, графік навчального процесу, консультаційні й індивідуальні заняття, моделі навчання, оптимізація.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 378.146
С. 15-19
Мова Укр.
Бібл. 5 назв.

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

І. А. Кузнецова
Розкривається зміст і значення контролю навчально-пізнавальної діяльності у вищій школі. Вказується на актуальність вивчення проблеми контролю, дається аналіз недоліків та інтересів щодо подальшого вивчення питання контролю знань студентів, визначаються основні завдання системи контролю якості підготовки фахівців, наголошується на утвердженні особистісно орієнтованого підходу до навчання.
Ключові слова: контроль, навчально-пізнавальна діяльність, якість підготовки, перевірка, оцінювання.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 371.3:004.451:004.451
С. 20-30
Мова Укр.
Бібл. 10 назв.

КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА НАВЧАЛЬНА СИСТЕМА З ДИСЦИПЛІНИ «ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ ПРОМИСЛОВИХ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ»

Є. В. Носач
Обґрунтовано необхідність створення комп’ютеризованих інформаційно-методичних комплексів для викладання технічних дисциплін з можливістю доступу з мережі Інтернет. Розроблено такий комплекс з навчальної дисципліни «Операційні системи промислових комп’ютеризованих систем управління». На основі структури дисципліни розроблено схему інформаційно-навчального комплексу, згідно з якою реалізовано гіперпосилання та логічні зв’язки між основними розділами. Для можливості самоперевірки студентами отриманих знань реалізовано підсистему тестування, що дає змогу налаштувати систему, обрати тематику питань та зберегти отримані результати. Наведено роботу сторінок комп’ютеризованої системи та підпрограми тестування.
Ключові слова: освіта, операційна система, дистанційне навчання, електронний комплекс, тестування.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 378.147.016:51:62-057.4
С. 31-39
Мова Укр.
Бібл. 12 назв.

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МАТЕМАТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ

О. С. Грицюк
Досліджено застосування сучасних педагогічних технологій у професійній підготовці студентів інженерних спеціальностей. Особлива увага приділяється використанню проблемного навчання у процесі математичної підготовки з метою підвищення когнітивного рівня студентів та розвитку пошуково-дослідницьких здібностей. Доведено, що доцільно використовувати самостійну роботу студентів на кожному етапі вивчення математичних дисциплін. Запропоновано модель математичної підготовки майбутніх інженерів із застосуванням проблемного навчання.
Ключові слова: професійна підготовка, математична підготовка, проблемне навчання, педагогічна технологія, студактивне навчання.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 377.6
С. 40-46
Мова Укр.
Бібл. 6 назв.

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ТА РЕДАГУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ CASE-STUDY

Ю. Л. Билина
Аналізуються шляхи застосування в навчальному процесі інформаційно-комунікаційних технологій, що дозволяють якісно змінити професійну підготовку студентів. Акцентується увага на необхідності змін підходів у педагогіці, оновленні або переосмисленні традиційних форм і методів навчання. Досліджуються можливості використання такого інтерактивного методу, як case-study (або методу аналізу ситуацій), який позитивно зарекомендував себе у світовій педагогічній практиці. Автор досліджує можливості використання цього методу для формування інформаційної компетентності майбутніх журналістів як способу не лише отримати нові знання про професію, а й сформувати початкові навички професійної діяльності та виробити систему ціннісних орієнтацій особистості.
Ключові слова: інформаційна компетентність, інтерактивний метод, case-study, журналістика.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 621.313
С. 47-55
Мова Укр.
Бібл. 4 назв.

ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ MICROSOFT VISUAL BASIC

А. М. Ніколаєнко, Є. Т. Чумак, Ю. П. Таран
Отримано математичну модель довжини заготовки на ливарно-прокатному модулі; за допомогою системи об’єктно-орієнтованого візуального програмування Visual Basic пакета Microsoft Visual Studio 6.0 спроектовано комбіновану систему автоматичного регулювання положення петлі заготовки на ливарно-прокатному модулі, впровадження якої у виробництво на Запорізькому алюмінієвому комбінаті призвело до збільшення продуктивності ливарно-прокатного модуля на 3 %.
Ключові слова: ливарне колесо, прокатний стан, заготовка, катанка, імітаційна модель, програмний модуль, система автоматичного регулювання.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 62-83-52 : 681.325-181.4
С. 56-62
Мова Рос.
Бібл. 7 назв.

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СХЕМИ ЗАМІЩЕННЯ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ЗА ПАСПОРТНИМИ ДАНИМИ ПІД ЧАС ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА

Р. А. Чепкунов
Надано вирази визначення параметрів схеми заміщення асинхронного двигуна на основі паспортних даних, що наведені на табличці асинхронного двигуна. Вирази можуть використовуватися при введенні в експлуатацію таких асинхронних електроприводів, в яких потрібно ввести ці параметри в пам’ять процесора. Дано вирази для оцінки впливу зазначених параметрів на роботу електроприводу.
Ключові слова: асинхронний двигун, параметри схеми заміщення, паспортні дані.