Випуск 4/2014 (8)

Інженерні та освітні технології

УДК 004.383.3
С. 8-18
Мова Укр.
Бібл. 7 назв.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ШЛЯХОМ ФОРМУВАННЯ РОЗКЛАДУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

Чорний О. П., Коваль Т. П., Сівякова Г. О.
В роботі розглянуто питання ефективності навчання студентів за допомогою поєднання традиційних методів організації навчального процесу та інформаційно-комунікаційних технологій, що дозволяє оцінювати ефективність засвоєння інформації студентами та цілеспрямовано формувати аудиторну, самостійну й індивідуальну роботу, а у подальшому навіть оптимізувати розклад занять. Застосування кібернетичних моделей дозволяє виконувати кількісне оцінювання якості процесу навчання для підвищення ефективності засвоєння навчального матеріалу і, як наслідок, якість навчання. Використання отриманих регресійних моделей забезпечує визначення часу проведення індивідуальних, консультаційних занять та ефективного засвоєння навчальної інформації.
Ключові слова: якість навчання, регресійні моделі, формування розкладу, індивідуальні та консультаційні заняття.

Інженерні та освітні технології

УДК 378:373.3.091.12.011.3
С. 19-25
Мова Укр.
Бібл. 5 назв.

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У СПОРТИВНО-МАСОВІЙ РОБОТІ З УЧНЯМИ

Колосовська В. В.
Робота присвячена особливостям визначення рівня сформованості професійно орієнтованих умінь і навичок майбутніх учителів початкових класів до реалізації особистісно-орієнтованого підходу у спортивно-масовій роботі з учнями. Аналізуються результати педагогічного експерименту, організованого і проведеного серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Актуальність дослідження полягає в тому, що в реаліях сучасної вищої школи одним із головних завдань є формування професійно орієнтованих умінь у майбутніх учителів початкових класів. Висвітлено динаміку даних рівня сформованості готовності за професійно спрямованим критерієм студентів експериментальної та контрольної груп. Продемонстровані результати педагогічного експерименту вказують на значні позитивні зміни рівнів сформованості готовності за професійно спрямованим критерієм студентів експериментальної групи, що, в свою чергу, пояснюється впровадженням у навчально-виховний процес підготовки активних методів навчання, спрямованих на розвиток творчого потенціалу майбутніх учителів початкових класів, використанням проблемного методу, методів опрацювання дискусійних питань, ділових ігор, проведенням розроблених сценаріїв спортивно-масових заходів.
Ключові слова: професійно орієнтовані уміння, майбутні учителі.

Інженерні та освітні технології

УДК 37.032
С. 26-33
Мова Укр.
Бібл. 1 назв.

АНАЛІЗ СТАНУ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ ТА РІВНІ ЇЇ СФОРМОВАНОСТІ

Борисова А. О.
В роботі представлена частина результатів та їх аналіз експериментального дослідження формування методичної компетентності майбутніх викладачів в умовах магістратури спеціальності «Педагогіка вищої школи». Відповідно визначеним компонентам методичної компетентності як інтегративної властивості особистості, виділено чотири основні ознаки сформованості зазначеної здатності у майбутніх викладачів: інформаційно-змістовий критерій; мотиваційно-ціннісний критерій; операційно-технологічний критерій; самоосвітній критерій. По кожному критерію визначено сукупність показників, які використовувалися при діагностиці сформованості досліджуваної властивості у майбутніх викладачів.
Ключові слова: методична компетентність, аналіз, рівні, формування, магістрант.

Інженерні та освітні технології

УДК 37.018
С. 35-41
Мова Укр.
Бібл. 7 назв.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СИСТЕМИ ОСВІТИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Поясок Т. Б., Беспарточна О. І.
Робота присвячена виявленню взаємозв’язків системи освіти та інформаційного суспільства та прогнозовано реакції системи освіти на виклики сучасного інформаційного суспільства. Охарактеризовано сучасний стан розвитку суспільства; доведено, що в інформаційному суспільстві сфера освіти повинна випереджати інформатизацію інших галузей людської діяльності. Виявлено основні параметри інформаційного суспільства та його сутність; акцентовано увагу на тому, що сучасні глобалізаційні процеси вимагають розвитку спільноти знань. Виділено пріоритетні напрями модернізації системи освіти в умовах інформаційного суспільства. Виокремлено виклики інформаційного суспільства системі освіти; виявлені зміст викликів інформаційного суспільства та реакції системи освіти на них; акцентовано увагу на загрозах інформаційного суспільства освіті.
Ключові слова: інформаційне суспільство, освіта, виклики інформаційного суспільства, реакції системи освіти.

Інженерні та освітні технології

УДК 378.146
С. 42-47
Мова Укр.
Бібл. 2 назв.

ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Максимова Л. П.
У роботі представлені найбільш значущі принципи від комплексної реалізації яких залежить якість професійної підготовки майбутніх економістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій. До таких принципів віднесені принципи державної політики України, принципи організації навчального процесу, принципи навчання. Принципи державної політики України відображають сутність і характерні риси державної політики у сфері освіти. До принципів організації професійної підготовки, віднесені принципи активізації пізнавальної діяльності майбутніх економістів. Серед принципів навчання виділені ті, які визначають зміст, організаційні форми і методи професійної підготовки майбутніх економістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій та забезпечують її ефективність. В статті окреслені принципи, кожної із груп та розкрито їх зміст.
Ключові слова: принципи, якість професійної підготовки, інформаційно-комунікаційні технології.

Інженерні та освітні технології

УДК 004.4
С. 49-62
Мова Укр.
Бібл. 20 назв.

ВЕБ-СЕРВІС УТОЧНЕННЯ РЕЛЕВАНТНОСТІ ВЕБ-ДОКУМЕНТІВ ПОШУКОВОЇ ВИДАЧІ GOOGLE НА ОСНОВІ ПОВЕДІНКИ КОРИСТУВАЧА

Костенко П. П., Левченко І. В.
Проаналізовано стан популярності всесвітньої мережі Інтернет та розглянуто основні проблеми пошукових систем, зважаючи на приведену статистику перевантаження інформації. Сформульовано практичну проблему встановлення релевантності в сучасних пошукових системах, розглянуто існуючі рішення для підвищення релевантності пошукової видачі та запропоновано новий підхід до уточнення релевантності веб-ресурсів. Розглянуто основні технічні засоби розробки запропонованого сервісу з аргументацією щодо вибору технічного інструментарію. Наведено опис інтерфейсу, приклад використання та представлено переваги нового методу уточнення релевантності веб-ресурсів на основі поведінки користувача.
Ключові слова: Інтернет, Google, пошукова система, релевантність.