Випуск 4/2016 (16)

Інженерні та освітні технології

УДК 378.316.61:147.31
С. 8-13
Мова Англ.
Бібл. 2 назв.

НАЙДОЦІЛЬНІШІ ПІДХОДИ НАБУТТЯ ВМІНЬ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ ІЗ ОБМЕЖЕНИМ КІЛЬКІСТЮ ГОДИН НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ

Василишина Н. М.
У даній статті обговорюються найбільш складні підходи, методи, які можуть бути реалізовані в навчальному процесі вищої школи. Ми провели детальний аналіз висновків, зроблених в галузі викладання іноземної мови такими видатними вченими, як: Вайнер, Ленберг, Джонсон і Ньюпорт, Дженкин і Левіс, Чой і Мерфі, Дженніфер Дженкінс.
В результаті ми зробили резюме, що, незважаючи на чиленну кількість достатніх результатів в набутті вмінь іноземної мови студентами, до сих пір в сучасній освіті існує багато труднощів, особливо беручи до уваги той факт, що програмам з іноземної мови характерна обмежена кількість годин. Таким чином, з’являється наступне протиріччя, яке може бути сформульоване, як таке: сучасні вимоги до фахівців і професіоналів високі, але рівень вищої освіти є недовершеним і обмеженим.
Отже, основним завданням нашого дослідження боло з’ясувати, які підходи є доречними та трудомісткими, виділити актуальні проблеми сучасних студентів, які гальмують досягнення високих результатів у навчальному процесі.
При пошуку раціонального рішення даного протиріччя, ми провели огляд чотирьох принципів Вайнера. Крім того, у ході наукового дослідження нами були перераховані труднощі, які студенти можуть мати у вимові, граматиці і лексиці. Проте, крім викладання фактичного матеріалу, таке поняття, як «відповідний мотиваційний контекст» набув великого значення і є невід’ємним інструментом в отриманні знань з іноземної мови.
Підводячи підсумок, ми закінчили нашу частину дослідження висновком про те, що поряд із великою кількістю різних методів, технік, підходів, які передбачаються використовувати в різних навчальних ситуаціях, є багато перешкод, що необхідно подолати наставниками для досягнення педагогічних цілей. Перспективи подальшого дослідження були окреслені відповідно.
Ключові слова: іноземна мова, принципи, проблеми, студенти, доцільний, ефективний, мотиваційний контекст.

Інженерні та освітні технології

УДК 378.013+613.11+611.672+612.06
С. 15-23
Мова Укр.
Бібл. 17 назв.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СТУДЕНТІВ 17-19 РОКІВ

Самокиш І. І.
В статті наведені результати кореляційного аналізу показників функціонального тестування зі зміною потужності навантаження за замкненим циклом та антропометричних й фізіометричних показників студентів. Обстежено 150 студентів (86 дівчат та 64 хлопця, які відносились до основної медичної групи) першого і другого курсів віком 17-19 років. Показана ступінь впливу параметрів фізичного розвитку на результати функціонального тестування (фізична працездатність, частота серцевих скорочень (ЧСС) протягом навантаження, ефективність регуляції серцевої діяльності, енергетичний рівень), а також установлені достовірні взаємозв’язки різної сили між ними. На основі проведеного кореляційного аналізу були отримані нові дані, які доповнюють наявну інформацію про функціональні резерви організму студентів.
Ключові слова: кореляційний аналіз, функціональні резерви, фізичний розвиток, функціональне тестування, студенти.

Інженерні та освітні технології

УДК 378:159.923
С. 24-31
Мова Укр.
Бібл. 13 назв.

СТРУКТУРА ДІАЛОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Беспарточна О. І., Зюман Г. Ю.
Розглянуто особливості діалогічного спілкування. Досліджено умови виникнення діалогічного спілкування, його основні характеристики. Визначено роль діалогічного спілкування у особистісно-орієнтованому навчанні. Обґрунтовано умови, за яких відбувається ефективне діалогічне спілкування у особистісно-орієнтованому навчанні, а саме: суб’єкт-суб’єктна спрямованість, наявність спільного змістовного поля, різниця в точках зору на предмет діалогу, активізація мисленєвих процесів, необхідність рефлексії. Виділена структура діалогічного спілкування, виокремленні фактори, які впливають на появу бар’єрів у діалогічному спілкуванні чи стають його стимулами. Визначено як зазначені фактори можуть використовуватись у навчальному процесі.
Ключові слова: спілкування, діалог, суб’єкт-суб’єктні відносини, змістове поле, особистісно-орієнтоване навчання.

Інженерні та освітні технології

УДК 378:159.923
С. 33-43
Мова Укр.
Бібл. 8 назв.

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ВНЗ

Беспарточна О. І., Анісимов А. О.
Розглянуто особливості педагогічної взаємодії викладачів, студентів та інформаційно-комунікаційного середовища навчального закладу у розрізі трисуб’єктної дидактики. Визначено роль кожного суб’єкта педагогічної взаємодії. Виділено та обґрунтовано умови, за яких відбувається ефективна педагогічна взаємодія учасників навчального процесу, а саме: творчий стиль педагогічної діяльності викладачів; ІКТ-компетентність учасників педагогічної взаємодії; педагогічний моніторинг підготовки фахівців; організація соціально-психологічної атмосфери, ефективної для навчально-пізнавальної діяльності.
Ключові слова: педагогічна взаємодія, трисуб’єктна взаємодія, педагогічні умови, інформаційно-комунікаційне навчальне середовище.