Хребтова О. А.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.3.016.34
С. 61-69
Мова Рос.
Бібл. 13 назв.

ВИЗНАЧЕННЯ МОМЕНТУ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ПРИ РУШАННІ

О. А. Хребтова, В. В. Ченчевой, В. О. Огарь
Розглянуто спосіб визначення параметрів мережі живлення для частотно-регульованого асинхронного електроприводу в умовах важкого пуску й рушання. Установлено, що застосування регресійної моделі, яка відображає поліноміальну залежність пускового моменту й струму від амплітуди та частоти напруги мережі живлення, дозволяє отримати максимально допустимий пусковий момент при мінімальному пусковому струмі з урахуванням кривої намагнічування для технологічних механізмів в умовах важкого рушання й пуску. Регресійну модель отримано методом планування експерименту, вхідні параметри якого визначалися на базі математичної моделі асинхронного двигуна в трифазній системі координат. Для апроксимації кривої намагнічування за експериментальними даними авторами запропоновано використовувати функцію Локон (Верзьера) Аньезі, яка відображає реальні процеси в області низьких частот напруги живлення.
Ключові слова: частотно-регульований електропривод, важкі умови рушання й пуску, крива намагнічування, математична модель, гіпотетичний метод, регресійна математична модель.

УДК 255:29.1, 621.313.39, 378.147.026.7
№ держреєстрації 0113U001192

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ МЕХАНІЗМУ ПІДЙОМУ ЗЛИВНОЇ ГРЕБЛІ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

А.І. Гладир, О.А. Хребтова, О.Ю. Лещук
Звіт з НДР: 73 с., 32 рис., 4 табл., 39 джерел.
Цілий ряд виробничих механізмів або агрегатів потребує забезпечення синхронного або синфазного обертання окремих його елементів при різній їх завантаженості. Виконання вимоги синхронності їх роботи забезпечують завдяки спеціальному їх включенню в схемі “електричного валу”.
Низька надійність, складність обслуговування, незадовільні енергетичні показники морально застарілих систем синхронного обертання з допоміжними асинхронними машинами є підставою для пошуку сучасних технічних рішень, що забезпечують необхідну якість технологічного процесу при мінімальних енергетичних і експлуатаційних витратах.
Висока аварійність і недостатня енергетична ефективність допоміжних механізмів українських гідроелектростанцій (ГЕС), спричинена використанням морально застарілого та ненадійного обладнання, призвели до необхідності пошуку раціональних варіантів модернізації. Завдання оновлення допоміжних механізмів гідроелектростанції може вирішуватися шляхом часткової заміни і модернізації існуючого устаткування.
Мета роботи є підвищення енергоефективності і зниження аварійності, забезпечення надійності і довговічності електротехнічного і технологічного устаткування механізму підйому затвору зливний греблі.
Ідея роботи полягає в урахуванні недоліків конструктивних та технологічних особливостей механізму підйому та розробці, на його основі модернізованої системи електроприводу.
Розроблена модернізована система електроприводу механізму підйому може бути використана в усіх системах синхронного обертання, де необхідна точність позиціонування робочого органу при переміщенні. Розроблено лабораторний комплекс, який дозволяє досліджувати режими роботи слідкуючого і позиційного приводів, систем синхронного обертання і синфазного руху складових ланок системи. Розроблено спосіб керування та спосіб пуску синхронізованими асинхронними електроприводами для забезпечення синфазного руху елементів затвору по напрямних, запобіганні можливості перекосу металоконструкції, компенсації впливу зазорів в механічних передачах та повздовжніх деформацій в канатах, підвищення надійності та працездатності обладнання за рахунок покращення умов роботи технологічного механізму.
Представлені результати досліджень та нові схеми управління системою рушання та синхронного переміщення технологічного механізму пройшли апробацію й використовуються в навчальному процесі на кафедрі систем автоматичного управління і електроприводу в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського.
АСИНХРОНИЙ ДВИГУН, ВЛАСТИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО МЕХАНІЗМУ, МОМЕНТ РУШАННЯ, СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.