Я. В. Романчук

Б. І. Приймак, Я. В. Романчук

Поліноміальна апроксимація оптимальних законів формування потокозчеплення асинхронного двигуна в зоні зниження поля

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 116–117.

Розглядається питання практичної реалізації векторного керування асинхронним двигуном з максимізацією момента на високих швидкостях ротора. Для отриманих чисельним шляхом оптимальних законів формування потокозчеплення ротора застосовано метод поліноміальної апроксимації.  Представлено результати дослідження  точності екстремального керування моментом асинхронного двигуна у залежності від степеня  полінома.