Ю. О. Артеменко

Інженерні та освітні технології

УДК 378.016:81’25
С. 54-56
Мова Укр.
Бібл. 4 назв.

ФОРМУВАННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Ю. О. Артеменко, Ю. М. Шульженко
Розглянуто особливості формування перекладацької компетенції майбутніх перекладачів у вищій школі. Розмежовано поняття «перекладацької компетенції» та «фахової компетентності перекладача» на тій підставі, що перше є ієрархічно нижчою ланкою по відношенню до другого і, відповідно, є однією з його складових. Представлено загальну характеристику фахової компетентності перекладача та її структуру, що включає низку таких компетенцій, як білінгвальна, екстралінгвістична, власне перекладацька, особистісна й стратегічна. Деталізовано структуру перекладацької компетенції та субкомпетенцій, що входять до її складу: проаналізовано її базові, специфічні та спеціальні складові; окреслено інструментальну та дослідницьку субкомпетенції; визначено основні навички та уміння, якими має оволодіти майбутній перекладач у процесі професійної підготовки у вищій школі.
Ключові слова: компетенція, компетентність, перекладацька компетенція, фахова компетентність.