Юхименко М. Ю.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313.332
С. 52-60
Мова Рос.
Бібл. 12 назв.

ОСОБЛИВОСТІ КОМУТАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ ЗМІННОГО СТРУМУ З ТРАНЗИСТОРНИМ ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ НАПРУГИ

М. Ю. Юхименко
Розглянуто комутаційні процеси в регуляторі змінної напруги, проведено зіставлення спектрів і показників якості вихідної напруги трифазних перетворювачів напруги при формуванні різних видів широтно-імпульсної модуляції за синусоїдальним законом. Запропоновано критерії оцінки якості вихідної напруги перетворювача з широтно-імпульсною модуляцією, визначено способи її формування, що забезпечують найкращу якість вихідної напруги. Досліджено можливість зниження енергії втрат у силових напівпровідникових ключах регуляторів напруги. Показано способи поліпшення показників якості вихідної напруги, зниження втрат, підвищення співвідношення основної гармоніки до живлячої напруги.
Ключові слова: транзисторний перетворювач напруги, широтно-імпульсна модуляція, коефіцієнт гармонік, підвищення амплітуди основної гармоніки напруги.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 621.797
С. 85-96
Мова Рос.
Бібл. 7 назв.

УЗАГАЛЬНЕНІ МОДЕЛІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ НАПРУГИ В КОЛІ СТАТОРА

М. Ю. Юхименко
Розглянуто питання дослідження енергоефективності асинхронного двигуна при багатофакторних варіаціях поєднань режимних і конструктивних параметрів, видів навантаження, методів модуляції напруги й параметрів перетворювача. Розроблено методику розрахунку зміни втрат в асинхронних двигунах, які працюють від перетворювачів напруги, що відрізняється врахуванням способу широтно-імпульсної модуляції напруги, частоти і шпаруватості імпульсів. Було виконано дослідження й прогнозування зміни енергоефективності роботи асинхронного двигуна під час зміни параметрів імпульсної напруги і зміни навантаження. Запропоновано методи підвищення енергоефективності роботи асинхронного двигуна шляхом цілеспрямованої зміни поєднання режимних параметрів.
Ключові слова: асинхронний двигун, енергетична ефективність, перетворювач змінної напруги, математична модель, широтно-імпульсна модуляція.

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах

УДК 621.314.26
С. 94-104
Мова Рос.
Бібл. 6 назв.

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СПОСОБУ УПРАВЛІННЯ АСИНХРОННИМ ДВИГУНОМ ІЗ КОРОТКОЗАМКНУТИМ РОТОРОМ

М. Ю. Юхименко
Доведено можливість використання розробленого способу управління силовими ключами транзисторного перетворювача змінної напруги в колі статора асинхронного двигуна для покращення енергетичних і регулювальних показників електропривода. Виконано комплексну оцінку й порівняння енергетичних і регулювальних показників розробленої системи та найбільш поширених систем електропривода загальнопромислових механізмів. Визначено галузь раціонального використання розробленої системи й типові механізми, в яких вона може використовуватися. Виконано оцінку техніко-економічних показників розробленої системи.
Ключові слова: асинхронний двигун, транзисторний перетворювач напруги, алгоритми управління, регулювальні показники, енергетична ефективність.

УДК 621.797: 621.664
№ держреєстрації 0113U001196

ПОЛІПШЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ З АСИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ НА ОСНОВІ ТРАНЗИСТОРНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ НАПРУГИ

Д.Й. Родькін, М. Ю. Юхименко
Звіт з НДР: 80 с., 35 рис., 18 табл., 28 джерел.
Мета роботи полягає в покращенні регулювальних і енергетичних характеристик асинхронного електропривода з транзисторним перетворювачем напруги в ланцюзі статора.
Об’єктом дослідження є система електропривода з асинхронним двигуном з перетворювачем напруги в колі статора з покращеними характеристиками перетворення енергії.
Предмет дослідження – процес електромеханічного перетворення енергії в АД і формування електромагнітного моменту двигуна при живленні від транзисторного перетворювача напруги.
Була доведена можливість і доцільність застосування системи «Транзисторний перетворювач напруги – АД» з комбінованим управлінням силовими ключами, як засобу реалізації зменшення втрат потужності в режимі холостого ходу або малих значень коефіцієнта завантаження асинхронного двигуна.
В процесі проведення досліджень був розроблений комбінований спосіб і алгоритми управління силовими ключами транзисторного перетворювача напруга, який забезпечує здійснення необхідного закону зміни механічних координат робочого органу технологічного механізму, можливість поліпшення коефіцієнта потужності електроприводу.
Були отримані аналітичні залежності швидкості й моменту електропривода технологічного механізму при управлінні від транзисторного перетворювача в колі статора. Досліджена зміна моменту електропривода при несинусоїдальній живлячій напрузі.
Розроблена математична модель транзисторного асинхронного електропривода, яка, на відміну від існуючих, дозволяє досліджувати процес формування електромагнітного моменту асинхронного двигуна з врахуванням імпульсного характеру живлячої напруги й впливу параметрів і алгоритмів управління перетворювачем на процес зміни вихідних координат електромеханічної системи.
Представлені результати досліджень та нові схеми управління параметрами перетворення електричної енергії пройшли апробацію й використовуються в навчальному процесі на кафедрі систем автоматичного управління і електроприводу в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського.
АСИНХРОНИЙ ДВИГУН, ТРАНЗИСТОРНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ, ЕНЕРГЕТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СПОСІБ КЕРУВАННЯ ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.