Зачепа Ю. В.

УДК 62-83: 621.313.333: 621.311.6
С. 22
Мова Укр.

АСИНХРОННИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД ПРИ ЖИВЛЕННІ ВІД АВТОНОМНОГО АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА СПІВСТАВНОЇ ПОТУЖНОСТІ

Зачепа Ю. В.
У дисертації розв’язано актуальну наукову задачу підвищення ефективності застосування автономних асинхронних генераторних комплексів із живленням споживачів співставної потужності.
Більшість резервних електростанцій експлуатується в режимах з різко змінним навантаженням. У результаті дослідження пускових процесів асинхронного електропривода із живленням від асинхронного генераторного комплексу встановлено, що критичними для процесу самозбудження є саме великі пускові струми при малому коефіцієнті потужності. У результаті напруга на шинах асинхронного генераторного комплексу без прийняття спеціальних заходів може зменшитися до значень, коли стійка робота ввімкнених споживачів стає неможливою, і підключені електродвигуни розганяються досить повільно або зовсім не розганяються.
Шляхом розв’язання цієї проблеми є запропонована система регульованого пуску асинхронних двигунів з керуванням динамічним моментом, що дозволяє впровадити режими «сприятливої» комутації за рахунок пофазного підключення навантаження за визначеним алгоритмом. Для забезпечення якісних і кількісних характеристик вихідної напруги асинхронного генераторного комплексу розроблено адаптивну систему стабілізації параметрів з низькою чутливістю до координатних і параметричних збурень, що працює за принципом зонного регулювання.
Ключові слова: асинхронний генератор, асинхронний електропривод, адаптивна система керування, перевантажувальна здатність, пускова система.
[Зачепа Ю. В. Асинхронний електропривод при живленні від автономного асинхронного генератора співставної потужності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн.наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Ю. В. Зачепа. – Кременчук, 2014. – 22 с.]

Захист відбудеться 17 квітня 2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 45.052.01 Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за адресою: ауд. 1211, корпус № 1, вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за адресою: вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600.

УДК 004.358:371.693:681.518.54:629.331.5
№ держреєстрації 0113U000435

СТВОРЕННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ТРЕНАЖЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ І СИСТЕМ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ І ПОТОЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ЕЛЕКТРОМОБІЛЯ

Родькін Д. Й., Чорний О. П., Зачепа Ю. В., Ромашихін Ю. В., Мосюндз Д. А., Зачепа Н. В.
Звіт з НДР: 156 с., 74 рис., 16 табл., 48 джерел, 1 додат.
Об’єкт досліджень: процеси перетворення та передачі енергії в автономних енергосилових установках електромобілів.
Предмет дослідження: динамічні та статичні характеристики автономної енергосилової установки.
Мета дослідження: розробка теоретичних положень щодо створення віртуальних тренажерних комплексів для дослідження автономних енергосилових установок.
Методи дослідження: фундаментальні положення фізики, теорії автоматичного керування та електротехніки при створенні математичних моделей дизельного двигуна внутрішнього згоряння, асинхронного генераторного генератора, випрямно-перетворювальних пристроїв, типових споживачів електричної енергії; енергетичні методи діагностики поточного стану електрообладнання та ідентифікації параметрів основних вузлів електромеханічної системи з використанням апарату миттєвої потужності; математичне моделювання та експериментальні дослідження для перевірки теоретичних положень і наукових результатів.
Основні наукові та практичні результати, їх значення. Інтерес до проблеми перетворення енергії помітно виріс у середині 90-х років минулого століття, коли в основному у зв’язку з досягненнями в освоєнні перетворювальних пристроїв, цифрових систем вимірювання та управління, з’явилася можливість аналізу потужності в тимчасовій області, так само, як і сигналів напруги та струму. Зазначені сигнали у зв’язку з тим, що вони формуються з використанням нелінійних елементів – пристроїв силової електроніки – навіть у першому наближенні неприпустимо уявляти як сигнали без спотворень, тобто синусоїдальними. Яка б теорія не створювалася, вона повинна бути працездатною з несинусоїдними сигналами, з тим чи іншим спектром гармонік. Додатково згадане правило вказує на необхідність аналізу процесів перетворення енергії у всіх ланках ланцюга, що визначає структуру мережі живлення, електромеханічної системи і виробничого механізму. Зазначені ланки можуть мати різну фізичну природу, що визначає відповідну картину перетворення в кожній з ланок комплексу; водночас об’єктивні закони природи і, перш за все, закон збереження енергії визначають єдність, наступність і послідовність протікання процесів перетворення енергії. Це вказує на необхідність створення загальної теоретичної бази, показників і характеристик енергопроцесів незалежно від того, в якому з ланок вони протікають. Такий підхід дозволяє значною мірою вирішувати різні технічні та технологічні завдання з дотриманням правила трьох «Е» або наближення в тій чи іншій мірі до нього.
Результати роботи можуть бути використані при створенні тренажерних комплексів для дослідження автономних систем генерації енергії та діагностики й ідентифікації поточного стану систем електроприводу.
Соціальний ефект полягає у підвищенні ефективності діагностики та ідентифікації поточного стану систем електроприводу.

Ключові слова: АВТОНОМНА ЕНЕГЕТИЧНА СИСТЕМА, СИЛОВА ГІБРИДНА УСТАНОВКА, ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН, ДІАГНОСТИКА ПОТОЧНОГО СТАНУ.
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.