Загірняк М. В.

У першому випуску реферативного журналу
наведено монографії та підручники
за три попередні роки

УДК 621.3.048
ISBN 978-617-669-043-6
С. 552
Мова Укр.

ІЗОЛЯЦІЯ ТА ПЕРЕНАПРУГИ В ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМАХ І УСТАНОВКАХ
ВИСОКОЇ НАПРУГИ

М. В. Загірняк, Б. І. Невзлін, В. В. Орлов
Розглянуто основні електричні характеристики зовнішньої та внутрішньої ізоляції електроустановок при номінальних напругах, грозові та внутрішні перенапруги в електричних системах, захист від перенапруг і їх обмеження, ізоляційні конструкції, координація ізоляції ліній електропередачі та основного електрообладнання високої напруги.
Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами підготовки «Електротехніка та електротехнології», «Електромеханіка». Він може бути корисним також науковим та інженерно-технічним працівникам, що займаються викладеними у посібнику питаннями.
[Загірняк М. В. Ізоляція та перенапруги в електричних системах і установках високої напруги / Загірняк М. В., Невзлін Б. І., Орлов В. В. – Навчальний посібник. – Харків: Видавництво «Точка», 2012. – 552 с. – ISBN 978-617-669-043-6. – укр.]

УДК 159.9:658.012.32
ISBN 978-966-575-194-6
С. 224
Мова Рос.

МАГНІТНІ СЕПАРАТОРИ. ПРОБЛЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ

М. В. Загірняк, Ю. А. Бранспіз, І. О. Шведчикова
У монографії розглянуто теоретичні та практичні аспекти удосконалення конструкцій і методів розрахунку магнітних сепараторів. Проведено системний аналіз відомих конструкцій магнітних сепараторів з використанням результатів історичних та патентно-інформаційних досліджень. Запропоновано нові методологічні інструменти для вирішення завдань пошукового проектування. Виконано направлений синтез нових структурних магнітних сепараторів з використанням закону гомологічних рядів. Показано різноманітність існуючих в інженерній практиці підходів до вирішення задач розрахунку магнітних сепараторів.
Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються розробкою магнітних сепараторів, а також може бути корисна для студентів таі аспірантів відповідних спеціальностей.
[Загирняк М. В. Магнитные сепараторы. Проблемы проектирования / М. В. Загирняк, Ю. А. Бранспиз, И. А. Шведчикова. – Монография; Под общей ред. М. В. Загирняка. – К.: Техніка, 2011. –
224 с. – ISBN 978-966-575-194-6. – русс.]

УДК 159.9:658.012.32
ISBN 978-966-8669-88-0
ББК 88.4
С. 194
Мова Укр.
Бібл. 127 назв.

ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

М. В. Загірняк , А. Б. Почтовюк
У пропонованому посібнику викладаються основні положення навчальної дисципліни «Психологія управління». На основі багаторічного досвіду детально розглядаються теоретичні засади психології управління.
Навчальний посібник складається з 13 розділів, що охоплюють всі аспекти дисципліни – від теоретичних відомостей до запитань і завдань для самоконтролю засвоєних знань, містить необхідні таблиці і список рекомендованої літератури.
Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, науковців, які досліджують психологічні проблеми менеджменту, а також фахівців у галузі управління й ділової психології.
[Загірняк М. В. Психологія управління: навчальний посібник / М. В. Загірняк, А. Б. Почтовюк. –- Харків: видавництво «Точка» , 2011. – 194 с. – Бібліогр.: С. 185–193. – ISBN 978-966-8669-88-0. – укр.]

УДК 621.311.07.027.4
ISBN 978-966-8931-80-2
ББК 31.2
С. 256
Мова Укр.
Бібл. 240 назв.

АПАРАТИ, СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ТА ЗАХИСТУ
РУДНИКОВИХ ЕЛЕКТРО-УСТАНОВОК НАПРУГОЮ ДО 3,3 КВ

М. М. Басов, В. С. Дзюбан, М. В. Загірняк, А. П. Калінов
Представлено результати створення теоретичних основ для забезпечення необхідного рівня експлуатаційної надійності, безпеки та продуктивності підземних електроустановок і систем електропостачання при застосуванні високих рівнів напруги живлення до 3,3 кВ. Здійснено аналіз та узагальнення стану проблем, пов’язаних із безпечною експлуатацією вибухозахищеного рудникового електроустаткування й систем підземного електропостачання. Створено наукову базу, нові принципи й технічні рішення, на основі яких була розв’язана проблема електробезпеки при експлуатації рудникових електроустановок напругою до 3,3 кВ.
У цілому робота охоплює сукупність питань, що пов’язані із забезпеченням необхідного рівня експлуатаційної надійності, безпеки та продуктивності підземних електроустановок і систем електропостачання при застосуванні високих рівнів напруги. Монографія може бути корисною для фахівців електротехнічної галузі, наукових співробітників, викладачів, аспірантів та студентів.
[Басов М. М. Апарати, системи керування та захисту рудникових електроустановок напругою до 3,3 кВ: Монографія / М. М. Басов, B. C. Дзюбан, М. В. Загірняк, А. П. Калінов. – Кременчук:
ПП Щербатих О.В., 2010. – 256 с. – Бібліогр.: С. 232–255. – ISBN 978-966-8931-80-2. – укp.]

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 681.3
С. 105-112
Мова Укр.
Бібл. 11 назв.

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗАСВОЄННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ТЕХНІЧНИХ ФАХІВЦІВ

О. П. Чорний, М. В. Загірняк, Ю. В. Лашко, Т. П. Коваль
Розвинено підхід до оцінювання ефективності засвоєння інформації, що дозволяє спрямовано формувати не тільки самостійну, а й індивідуальну роботу студента. Застосування кібернетичних моделей дозволяє виконувати кількісне оцінювання якості процесу навчання. Такий підхід може бути покладений в основу оптимізації розкладу занять, проведення самостійної та індивідуальної роботи зі студентами. Розвиток цих підходів забезпечить отримання соціального й економічного ефекту при застосуванні лабораторного устаткування нового покоління – віртуальних електротехнічних лабораторних та дослідних стендів і комплексів.
Ключові слова: оцінювання якості навчання, кібернетична модель, віртуальні лабораторні комплекси.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.65:004.183
С. 30-36
Мова Рос.
Бібл. 10 назв.

АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОМУ КОМПЛЕКСІ

М. В. Загірняк, Д. Й. Родькін, Т. В. Коренькова
Виконано аналіз процесів перетворення енергії у всіх елементах силової структури електромеханічного комплексу з використанням складових миттєвої потужності. Встановлено, що мірою якості енергетичних процесів у системі є ефективна потужність. Запропоновано коефіцієнт пропускної здатності енергетичного каналу електромеханічного комплексу. Доведено, що змінна складова потужності, що відображає процеси обміну енергії в системі, призводить до зниження пропускної здатності енергетичного каналу об’єкта.
Ключові слова: миттєва потужність, ефективна потужність, енергетичний канал, пропускна здатність, електромеханічний комплекс.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313
С. 14-19
Мова Укр.
Бібл. 7 назв.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІАГНОСТИКИ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ЗА АНАЛІЗОМ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИГНАЛІВ

Д. Г. Мамчур, М. В. Загірняк, А. П. Калінов
Розглянуто теоретичні основи методу діагностики асинхронних двигунів на основі аналізу фазних струмів і запропоновано підхід до проведення діагностики на основі аналізу сигналів потужності окремих фаз та сумарної потужності трьох фаз асинхронного двигуна. Теоретичні засади, на яких базуються дані методи, ґрунтуються на аналізі спектрального складу електричних сигналів асинхронного двигуна та визначенні наявності гармонік, викликаних появою дефектів. Експериментальні дослідження ефективності роботи розглянутих методів показали переваги методу, що базується на аналізі сигналу потужності. 
Ключові слова: діагностика, асинхронний двигун, спектральний аналіз.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.65:004.183

С.    83-91

Мова  Рос.

Бібл.13 назв.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СКЛАДОВИХ МИТТЄВОЇ ПОТУЖНОСТІ ПОЛІГАРМОНІЙНИХ СИГНАЛІВ

М. В. Загірняк, Д. Й. Родькін, Т. В. Коренькова

Розглянуто механізм формування складових миттєвої потужності полігармонійних сигналів з позиції теорії множин. Запропоновано математичний апарат для визначення канонічних, неканонічних та псевдоканонічних компонент миттєвої потужності. Доведено ефект підсилення знакозмінної складової потужності через співпадіння частот канонічних и псевдоканонічних компонент. Відзначено можливість розширення комплексу оцінок енергопроцесів у просторі миттєвої потужності.

Ключові слова: миттєва потужність, полігармонійний сигнал, ефективна потужність, показники енергопроцесів.