Загірняк М. В.

УДК 621.313:621.314:621.316
ISBN 978-617-669-136-5
ББК 31.2
С. 320
Мова Рос.
Бібл. 148 назв.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН, АППАРАТОВ И ТРАНСФОРМАТОРОВ С ОБОБЩЕННЫМ ЛИНЕЙНЫМ РАЗМЕРОМ

Загирняк М. В. , Прус В. В. , Невзлин Б. И.
Проанализированы существующие и обоснованы новые методики обобщенного выбора электрических машин, аппаратов и трансформаторов на основе сведений, приведенных в их каталогах.
Рассмотрены известные теоретические и экспериментальные и получены уточненные (реальные) зависимости энергетических и электромагнитных параметров от обобщенного линейного размера для основных типов и исполнений рассмотренного электрооборудования. Проведена оценка погрешности предложенных соотношений.
Разработаны и обоснованы критерии рационального выбора электрических машин, аппаратов и трансформаторов и их серий, требующие для их определения только данных, приводимых обычно в соответствующих каталогах.
Представленная монография может быть полезна для научных сотрудников, инженерно-технических работников, занятых исследованием и проектированием электромеханического оборудования, а также преподавателям, аспирантам и студентам, связанным в своей деятельности с изложением и изучением электротехнических дисциплин.
[Загирняк М. В. Функциональная взаимосвязь параметров электрических машин, аппаратов и трансформаторов с обобщенным линейным раз мером : монографія / М. В. Загирняк, В. В. Прус, Б. И. Невзлин. – Харьков: Издательство «Точка», 2014. – 188 с. ISBN 978-617-669-136-5. – Библиогр.: 148 назв. – рус.]

УДК 331.108.2
ISBN 978-617-7050-63-5
С. 248
Мова Укр.
Бібл. 54 назв.

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Загірняк М. В., Почтовюк А. Б.
У навчальному посібнику в доступній формі розглянуто основні питання, що передбачені державним освітнім стандартом і навчальною програмою з дисципліни «Управління персоналом». Посібник детально структурований, складається з інформаційної частини, резюме з основними термінами та висновками до кожного розділу, контрольних запитань і рекомендованої літератури, що дає змогу студентові ефективно опрацювати навчальний матеріал з даної дисципліни.
Посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, науковців, які досліджують проблеми менеджменту, а також фахівців у галузі управління та економіки. Може бути використаний у вищих навчальних закладах для підготовки бакалаврів за напрямами 6.030601 «Менеджмент», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» і магістрів – за спеціальностями 8.030504 «Економіка підприємства» і 8.030507 «Маркетинг» та ін
[Загірняк М. В. Управління персоналом : навч. посібник / М. В. Загірняк, А. Б. Почтовюк. – Харків : ТОВ «ДРУКАРНЯ МАДРИД», 2014. – 248 с. – ISBN 978-617-7050-63-5. – Бібліогр. : 54 назв. – укр.]

УДК 681.3:658.56
№ держреєстрації 0112U002173

НАУКОВІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ВІРТУАЛЬНИХ ТРЕНАЖЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ АНАЛОГІВ ПРОМИСЛОВИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ, КЕРУВАННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ, ПІДГОТОВКИ КАДРІВ 

Загірняк М. В., Чорний О. П., Родькін Д. Й., Коренькова Т. В., Перекрест А. Л., Солошич І. О., Огарь В. О., Кравець О. М., Романенко Св. С., Носач Є. В., Юдіна Г. Г., Романенко Се. С.
Звіт з НДР: 229 с., 213 рис., 45 табл., 42 джерел.
Об’єкт досліджень: процеси перетворення енергії в електромеханічних системах. Предмет дослідження: віртуальні тренажерні комплекси – аналоги промислових електромеханічних систем.
Мета дослідження: розробка науково-обґрунтованих принципів побудови віртуальних тренажерних комплексів аналогів промислових електромеханічних систем для їх дослідження, керування, проектування, а також у структурі професійної освіти для підготовки фахівців інженерних спеціальностей, виробничого персоналу при приведенні перепідготовки або підвищенні кваліфікації.
Метод дослідження – розробка теоретичних положень і аналіз процесів підготовки фахівців інженерних спеціальностей, виробничого персоналу при приведенні перепідготовки або підвищенні кваліфікації, експериментальні дослідження та моделювання на основі математичних моделей у вигляді систем диференційних рівнянь із застосуванням розроблений віртуальних комплексів в тому числі аналогів промислових електромеханічних систем.
Розвиток сучасного суспільства, його глобальна інформатизація і трансформація, впровадження сучасних інтенсивних методів виробництва потребують розробки принципово нових і адекватних часу підходів до дослідження, керування, проектування промислових електромеханічних систем (ЕМС). Для вирішення задач дослідження ЕМС розроблена технологія створення віртуальних лабораторних комплексів та віртуальних тренажерних комплексів – аналогів промислових об’єктів. Об’єкти віртуального тренажерного комплексу поводяться аналогічно фізичним об’єктам в штатних та аварійних режимах роботи. Такий підхід дозволяє також змінити якість і організацію навчального процесу, суттєво підвищить якість професійної підготовки не тільки студентів, а й виробничого персоналу при приведенні перепідготовки або підвищенні кваліфікації, забезпечить легкий перехід на нові форми сучасного обладнання, досконалого володіння ним.

Основні наукові та практичні результати, їх значення. Економічна ефективність полягає в тому, що застосування комплексів на об’єктах промисловості і комунального господарства забезпечить ефективне керування процесами перетворення енергії, вирішення задач енерго- та ресурсозбереження із значним економічним ефектом; основними споживачами отриманих практичних та теоретичних результатів є підприємства гірничодобувної, металургійної промисловості, транспорту та інші з насиченим парком складних технічних об’єктів (сто), вищі навчальні заклади та організації, що проводять підготовку та перепідготовку фахівців з технічних спеціальностей, науково-дослідні лабораторії.
Ключові слова: ВІРТУАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ, ІДЕНТИФІКАЦІЯ, ДІАГНОСТИКА, ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЕНЕРГІЇ, СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ.
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.