Збірник матеріалів конференції «Електромеханічні та енергетичні системи методи моделювання та оптимізації»

Л. Г. Євтушенко

Комбінована система керування асинхронним генератором з компенсацією реактивної потужності у вузлі електричної мережі

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 33–34.

Розроблена структура електроенергетичного комплексу з асинхронним генератором для забезпечення компенсації неактивних складових потужності вузла електричної мережі.

Обґрунтовано використання мережевого перетворювача комплексу генерації енергії на базі асинхронного генератора для керування потоком активної та неактивної складових потужності для зниження рівня неактивної потужності у вузлі мережі. Отримана структура системи має певну симетрію відносно конденсаторного накопичувача, як з графічної позиції, так і з позиції напряму перетворення енергії реактивного характеру.

Розроблена структура системи керування мережевим перетворювачем відповідно до основних положень p-q теорії, яка, шляхом формування складової реактивного струму у каналі управління, забезпечує режим мережевого перетворювача, який додатково забезпечує компенсацію неактивних складових потужності вузла мережі.

Г. О. Гаврилец

Критические частоты в электромеханической системе

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук    14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С.35–36.

Выполнен анализ возможных резонансных режимов в электромеханической системе и их негативных последствий. Указаны численные значения критических частот и причины их изменения. Обоснована необходимость поиска научно-технических решений для обеспечения надежной работы системы при прохождении критических частот. 

О.А. Позігун, В.К. Титюк

Математична модель продуктивності конвеєрної установки з керований грузопотоком та регульованою швидкість руху стрічки

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XIV Міжнарoдної науково-технічної конференції молодих вчених і спеціалістів, у місті Кременчук 14-15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 37-38.

Стаття присвячена математичній моделі конвеєрної установки з керованим грузопотоком та змінною швидкістю стрічки в пакеті Simulink. В дослідженні розподілу питомого навантаження вздовж конвеєра було запропоновано розглядати конвеєр як систему з розподіленими параметрами. Для практичних розрахунків був  використаний різновид методу кінцевих елементів, коли конвеєр представлений у вигляді послідовно з’єднаних елементів, навантаження яких розглядається як зосереджене. Розроблений алгоритм реалізовано у вигляді блоку Simulink, перевірено адекватність роботи запропонованої моделі при регулюванні подачі та швидкості руху конвеєра.

В. П. Аксенов, А.И. Шеремет

Методы управления электроприводом транспортной тележки для уменьшения перекоса рамы

Электромеханические и энергетические системы, методы моделирования и оптимизации. Сборник научных трудов XІV Международной научно-технической конференции молодых ученых и специалистов в городе Кременчук 14–15 апреля 2016 г. – Кременчук: КрНУ, 2016. –  С. 39–40.

В работе рассмотрены методы снижения перекоса рам транспортных устройств. Определен оптимальный метод устранения перекоса для исследуемого объекта.

Рассмотрена актуальность разработки математической модели с целью создания  бездатчикового управления тележкой для улучшения ее характеристик и повышения надежности.

С.В. Казанський, В.І. Моссаковський, А.В. Яковенко

Моделювання теплових режимів силових оливних трансформаторів

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 41–42.

Наведено послідовність моделювання нестаціонарних теплових режимів силових оливних трансформаторів в електричних мережах.

Показано, що створена авторами динамічна модель контролю нестаціонарних теплових режимів силових оливних трансформаторів дозволяє оперативно уточнювати значення допустимого перевантаження за струмом та визначати інтегральний показник старіння ізоляції обмоток.

М.А. Торбанюк, А.В. Чермалых 

Определение устойчивости башенных кранов против опрокидывания с помощью математической модели

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 43–44.

В работе произведен синтез универсальной математической модели, которая на основании нормативных документов реализует требуемые зависимости для определения устойчивости башенных кранов от опрокидывания. При этом определяется устойчивость крана в целом относительно основного критерия устойчивости, а также вычисляется количественный показатель, позволяющий оценить степень устойчивости или неустойчивости башенного крана.

О.І. Дорогань, О.О. Ушкаренко

Оптимізація складу дизель-генераторних агрегатів суднової електроенергетичної установки

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 45–46.

В роботі запропоновано алгоритм вибору оптимальних значень потужностей дизель-генераторних агрегатів, який засновано на статистичному аналізі інформації про роботу суднової електростанції за певний період часу. Алгоритм вибору оптимальних потужностей дизель-генераторів заснований на критеріях мінімізації витрат палива і максимізації часової завантаженості двигунів. 

А. В. Войтко, В. Ю. Ноженко

Особенности построения электрического аналога электромеханической вибрационной системы зарезонансного типа

Электромеханические и энергетические системы, методы моделирования и оптимизации. Сборник научных работ ХІV Международной научно-технической конференции молодых ученых и специалистов в городе Кременчуг 14–15 апреля 2016 г. – Кременчуг: КрНУ, 2016. – С. 47–48

Определены основные принципы правильности построения и электрического аналога электромеханической вибрационной системы.

А. В. Федотьєв, І. С. Сергієнко, С. А. Сергієнко

Особливості моделювання дробновимірних регуляторів у системах автоматичного керування електроприводами

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 49–50.

Запропоновано підхід до моделювання у програмному середовищі Matlab систем автоматичного керування з дробновимірними регуляторами. Реалізація диференціювання дробового порядку з використанням концепції систем із дискретним часом на основі рівняння Грюнвальда–Лєтнікова дозволяє проводити дослідження електромеханічних систем із заданою точністю з урахуванням можливості динамічної зміни всіх параметрів, що впливають на розрахунок дробновимірного керуючого впливу без необхідності зміни структури моделі.

С. В. Шевчук

Оцінка втрат енергії в силовій частині частотно-керованого електропривода з різними законами формування вихідної напруги

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІV Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених і спеціалістів у місті Кременчук   14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016.– С. 51–52.

Представлено математичну модель системи перетворювач частоти–асинхронний двигун, яка дозволяє проводити дослідження енергетичних режимів роботи систем регульованого електропривода. Наведено порівняльну характеристику трьох законів керування силовими ключами автономного інвертора напруги, яка проводилася на основі таких показників, як втрати енергії в силовій частині перетворювача; втрати енергії у двигуні; споживана з мережі активна потужність; активна потужність на виході перетворювача частоти; потужність на валу двигуна.