Збірник матеріалів конференції «Електромеханічні та енергетичні системи методи моделювання та оптимізації»

Б.І. Приймак, В.В. Кучеренко

Параметрична чутливість межової швидкості зони ослаблення поля асинхронного двигуна з максимізацією момента

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 53–54.

В статті розглядається дослідження впливу варіацій параметрів асинхронного електроприводу на межову швидкість зони ослаблення поля двигуна за максимізації момента в умовах умов обмеженнях струму та напруги статора. Встановлено, що на межову швидкість суттєво впливають зміни активних опорів та  напруги ланки постійного струму привода. Найгіршим для рушійного режиму є поєднання  варіацій опорів і напруги з різними знаками, а  для генераторного режиму – поєднання варіацій цих величин з однаковими знаками.

В. Г. Ковальчук, Т. В. Коренькова

Переходные процессы в насосном комплексе с частотно-регулируемым электроприводом при работе на трубопроводную сеть с противодавлением

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 55–56.

Показано, что на протекание переходных процессов в насосном комплексе существенным образом влияет геометрия трубопровода, наличие статического напора в гидросистеме, способ запуска технологического механизма. Для снижения динамических нагрузок в гидросистеме предложено осуществлять плавный разгон/торможение электродвигателя с заданным темпом нарастания/снижения входного напряжения. 

Б. І. Приймак, В.М. Марчук

Підвищення енергоефективності асинхронного генератора з векторним керуванням

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 57–58.

Розглядається задача підвищення енергоефективності векторно-керованих асинхронних генераторів. Отримано алгоритм оптимізації сумарних  втрат потужності в генераторі. У цьому алгоритмі  для підвищенні точності у порівнянні з  прототипом здійснене  повніше  врахування втрат. Запропоноване рішення дозволить підвищити коефіцієнт корисної дії генератора у зоні малих навантажень.

В. Ю. Мошковский

Пути снижения потерь в электромеханических системах

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XIV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 59–60.

Проведен анализ мирового потребления электроэнергии электрическими машинами. Отмечено, что ежегодное увеличение выработки электроэнергии негативно влияет на экологическую среду. Установлено, что потери электроэнергии приводят к снижению энергоэффективности электромеханических систем. Проведен анализ путей, с помощью которых можно снижать потери в электромеханических системах, и приведены способы повышения энергоэффективности электромеханических систем. 

А.В. Чебаненко, А.И. Шеремет

Разработка адаптивной системы управления электроприводом шпинделя фрезерного станка на базе программы Ncstudio

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 61–62.

Исследована работа системы ЧПУ Ncstudio при обработке сложнопрофильных изделий фрезерованием, выявлены ее недостатки. Предложена функциональная схема адаптивной системы управления рабочей подачей фрезерного станка. Приведен метод измерения мощности при фрезеровании.

Н. В. Зачепа, К. Г. Петрук

Реалізація кривої намагнічування асинхронного генератора з використанням графічного середовища програмування Lab VIEW

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 63–64.

Роботу присвячено реалізації кривої намагнічування асинхронного генератора з використанням графічного середовища програмування Lab VIEW. Розробка віртуального продукту дає можливість дослідження петлі гістерезису як самостійного елементу, так і інтегрованого у будь-яку іншу складну електромеханічну систему, наприклад, асинхронний генератор, неврахування якої може вплинути на характер протікання енергетичних процесів.

С. О. Бур’ян, Р. В. Андрієнко

Розробка та дослідження оцінювача продуктивності насосної установки на основі штучної нейронної мережі

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XIV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–15 квітня 2016 р. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 65–66.

У статті розроблено оцінювач продуктивності насосної установки. Приведена структурна схема тренування нейронної мережі. Одержані графіки роботи оцінювача та похибки оцінки.

Є. В. Бурдільна

Синтез регресійних моделей процесу зміни струму в обмотках синхронного двигуна при його пуску

Электромеханические и энергетические системы, методы моделирования и оптимизации. Сборник научных работ ХІV Международной научно-технической конференции молодых ученых и специалистов в городе Кременчуг 14–15 апреля 2016 г. – Кременчуг: КрНУ, 2016. – С. 67–68

На основі виділених характерних процесів зміни струму синхронного двигуна під час його пуску та залежностей зміни температури обмоток у часі визначено регресійні поліноміальні моделі 3-го ступеня та знайдено їх коефіцієнти для різних проміжків часу. Отримані моделі дозволять реалізувати мікропроцесорну систему для формування керуючого впливу приводного вентилятора системи охолодження електричних машин. 

М. З. Волков, В .В. Бушер

Система керування електроприводами баштового крану

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 69–70.

Для оптимізації роботи контейнерного пере-вантажувача було розглянуто застосування оптимального за швидкодією закону управління механізмом горизонтального переміщення в поєднанні з роботою електроприводів підтягуючих тросів для придушення коливань вантажу. Був застосований спостерігач механізму пересування з підтягуючими тросами та управління швидкостями ідеального холостого ходу електроприводів цього механізму. В результаті досліджень доведено, що поєднання цих законів управління дозволяє ефективно гасити коливання вантажу, що виникають в результаті вплив дії, що задають і збурюючих впливів, а також через похибки визначення параметрів механізму.

Т. Ю. Бояренцева, С. С. Старостін

Система позиційного електропривода з поліоптимальним керуванням

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
14–15 квітня 2016. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 71–72.

Проаналізовано умови поліоптимального процесу позиціонування. Виконано синтез системи позицій­ного регулювання з покращеними динамічними властивостями. Забезпечено мінімально можливий час позиціонування при зменшенні на 20 % втрат електроенергії. Створено передумови для практичної реалізації електромеханічної системи.