Звіти з НДР

УДК 004.358:371.693:681.518.54:629.331.5
№ держреєстрації 0113U000435

СТВОРЕННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ТРЕНАЖЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ І СИСТЕМ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ І ПОТОЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ЕЛЕКТРОМОБІЛЯ

Родькін Д. Й., Чорний О. П., Зачепа Ю. В., Ромашихін Ю. В., Мосюндз Д. А., Зачепа Н. В.
Звіт з НДР: 156 с., 74 рис., 16 табл., 48 джерел, 1 додат.
Об’єкт досліджень: процеси перетворення та передачі енергії в автономних енергосилових установках електромобілів.
Предмет дослідження: динамічні та статичні характеристики автономної енергосилової установки.
Мета дослідження: розробка теоретичних положень щодо створення віртуальних тренажерних комплексів для дослідження автономних енергосилових установок.
Методи дослідження: фундаментальні положення фізики, теорії автоматичного керування та електротехніки при створенні математичних моделей дизельного двигуна внутрішнього згоряння, асинхронного генераторного генератора, випрямно-перетворювальних пристроїв, типових споживачів електричної енергії; енергетичні методи діагностики поточного стану електрообладнання та ідентифікації параметрів основних вузлів електромеханічної системи з використанням апарату миттєвої потужності; математичне моделювання та експериментальні дослідження для перевірки теоретичних положень і наукових результатів.
Основні наукові та практичні результати, їх значення. Інтерес до проблеми перетворення енергії помітно виріс у середині 90-х років минулого століття, коли в основному у зв’язку з досягненнями в освоєнні перетворювальних пристроїв, цифрових систем вимірювання та управління, з’явилася можливість аналізу потужності в тимчасовій області, так само, як і сигналів напруги та струму. Зазначені сигнали у зв’язку з тим, що вони формуються з використанням нелінійних елементів – пристроїв силової електроніки – навіть у першому наближенні неприпустимо уявляти як сигнали без спотворень, тобто синусоїдальними. Яка б теорія не створювалася, вона повинна бути працездатною з несинусоїдними сигналами, з тим чи іншим спектром гармонік. Додатково згадане правило вказує на необхідність аналізу процесів перетворення енергії у всіх ланках ланцюга, що визначає структуру мережі живлення, електромеханічної системи і виробничого механізму. Зазначені ланки можуть мати різну фізичну природу, що визначає відповідну картину перетворення в кожній з ланок комплексу; водночас об’єктивні закони природи і, перш за все, закон збереження енергії визначають єдність, наступність і послідовність протікання процесів перетворення енергії. Це вказує на необхідність створення загальної теоретичної бази, показників і характеристик енергопроцесів незалежно від того, в якому з ланок вони протікають. Такий підхід дозволяє значною мірою вирішувати різні технічні та технологічні завдання з дотриманням правила трьох «Е» або наближення в тій чи іншій мірі до нього.
Результати роботи можуть бути використані при створенні тренажерних комплексів для дослідження автономних систем генерації енергії та діагностики й ідентифікації поточного стану систем електроприводу.
Соціальний ефект полягає у підвищенні ефективності діагностики та ідентифікації поточного стану систем електроприводу.

Ключові слова: АВТОНОМНА ЕНЕГЕТИЧНА СИСТЕМА, СИЛОВА ГІБРИДНА УСТАНОВКА, ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН, ДІАГНОСТИКА ПОТОЧНОГО СТАНУ.
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.

УДК 681.3:658.56
№ держреєстрації 0112U002173

НАУКОВІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ВІРТУАЛЬНИХ ТРЕНАЖЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ АНАЛОГІВ ПРОМИСЛОВИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ, КЕРУВАННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ, ПІДГОТОВКИ КАДРІВ 

Загірняк М. В., Чорний О. П., Родькін Д. Й., Коренькова Т. В., Перекрест А. Л., Солошич І. О., Огарь В. О., Кравець О. М., Романенко Св. С., Носач Є. В., Юдіна Г. Г., Романенко Се. С.
Звіт з НДР: 229 с., 213 рис., 45 табл., 42 джерел.
Об’єкт досліджень: процеси перетворення енергії в електромеханічних системах. Предмет дослідження: віртуальні тренажерні комплекси – аналоги промислових електромеханічних систем.
Мета дослідження: розробка науково-обґрунтованих принципів побудови віртуальних тренажерних комплексів аналогів промислових електромеханічних систем для їх дослідження, керування, проектування, а також у структурі професійної освіти для підготовки фахівців інженерних спеціальностей, виробничого персоналу при приведенні перепідготовки або підвищенні кваліфікації.
Метод дослідження – розробка теоретичних положень і аналіз процесів підготовки фахівців інженерних спеціальностей, виробничого персоналу при приведенні перепідготовки або підвищенні кваліфікації, експериментальні дослідження та моделювання на основі математичних моделей у вигляді систем диференційних рівнянь із застосуванням розроблений віртуальних комплексів в тому числі аналогів промислових електромеханічних систем.
Розвиток сучасного суспільства, його глобальна інформатизація і трансформація, впровадження сучасних інтенсивних методів виробництва потребують розробки принципово нових і адекватних часу підходів до дослідження, керування, проектування промислових електромеханічних систем (ЕМС). Для вирішення задач дослідження ЕМС розроблена технологія створення віртуальних лабораторних комплексів та віртуальних тренажерних комплексів – аналогів промислових об’єктів. Об’єкти віртуального тренажерного комплексу поводяться аналогічно фізичним об’єктам в штатних та аварійних режимах роботи. Такий підхід дозволяє також змінити якість і організацію навчального процесу, суттєво підвищить якість професійної підготовки не тільки студентів, а й виробничого персоналу при приведенні перепідготовки або підвищенні кваліфікації, забезпечить легкий перехід на нові форми сучасного обладнання, досконалого володіння ним.

Основні наукові та практичні результати, їх значення. Економічна ефективність полягає в тому, що застосування комплексів на об’єктах промисловості і комунального господарства забезпечить ефективне керування процесами перетворення енергії, вирішення задач енерго- та ресурсозбереження із значним економічним ефектом; основними споживачами отриманих практичних та теоретичних результатів є підприємства гірничодобувної, металургійної промисловості, транспорту та інші з насиченим парком складних технічних об’єктів (сто), вищі навчальні заклади та організації, що проводять підготовку та перепідготовку фахівців з технічних спеціальностей, науково-дослідні лабораторії.
Ключові слова: ВІРТУАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ, ІДЕНТИФІКАЦІЯ, ДІАГНОСТИКА, ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЕНЕРГІЇ, СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ.
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.

УДК (005+001.8):378.147-057.8:62
№ держреєстрації 0114U005102

СИНТЕЗ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Чорний О. П., Сівякова Г. О., Романенко Cв. C., Чорна О. А., Коваль Т. П.
Звіт з НДР: 96 с., 37 рис., 21 табл., 71 джерел, 6 додат.
Для підвищення якості процесу навчання з використанням автоматизованих систем необхідно впроваджувати математичні та інформаційні моделі, що враховують індивідуальні особливості студентів, наприклад такі, як здатність до сприйняття навчальної інформації та схильність до її забування тощо, що дозволяє, формалізувавши навчальний процес, з одного боку, описати його в загальних термінах, а з іншого – створити індивідуальне керування для кожного студента. Відомі аналітичні моделі мають різну теоретичну чи практичну цінність, характеризуються різноплановим підходом. Задача вибору відповідної моделі для аналізу ефективності системи навчання потребує теоретичних досліджень і практичних рішень і є актуальною.
В роботі розглянуте питання ефективності навчання студентів за допомогою поєднання традиційних методів організації навчального процесу та інформаційно- комунікаційних технологій, що дозволяє оцінювати ефективність засвоєння інформації студентами та цілеспрямовано формувати аудиторну, самостійну й індивідуальну роботу, а у подальшому навіть оптимізувати розклад занять. Застосування кібернетичних моделей дозволяє виконувати кількісне оцінювання якості процесу навчання для підвищення ефективності засвоєння навчального матеріалу і, як наслідок, якість навчання.
Мета роботи і задачі дослідження. Тому метою даних досліджень є дослідження процесу засвоєння навчальної інформації студентів з урахуванням розкладу занять, а також визначення часу проведення консультацій і індивідуальних занять, які забезпечать підвищення ефективності засвоєння інформації з урахуванням психофізіологічних особливостей студентів.
Задачі дослідження:
* аналіз математичних моделей для розрахунку процесу засвоєння інформації;
* розрахунок засвоєння інформації з урахуванням розкладу занять та психофізіологічних особливостей студентів;
* дослідження впливу часу проведення консультацій і індивідуальних занять на ефективність засвоєння інформації з урахуванням психофізіологічних особливостей студентів.
Об’єкт дослідження. Процес засвоєння студентами навчальної інформації.
Предмет дослідження. Інформаційні технології розрахунку засвоєння студентами навчальної інформації.
Методи досліджень. Математичне моделювання процесів засвоєння інформації на основі диференційних рівнянь, експериментальні дослідження в студентських групах під час занять.
Основні наукові та практичні результати, їх значення. Наукова новизна роботи полягає у створенні методів організації навчального процесу на основі поєднання традиційних методів та інформаційно-комунікаційних технологій, що дозволяє оцінювати ефективність засвоєння інформації студентами та цілеспрямовано формувати їх аудиторну, самостійну й індивідуальну роботу.
Практичне значення роботи полягає у можливості виконувати кількісне оцінювання якості процесу навчання, розрахунку засвоєння інформації з урахуванням розкладу занять та психофізіологічних особливостей студентів, можливості оптимізації розкладу занять.
Ключові слова: ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ, МОДЕЛІ НАВЧАННЯ, ОПТИМІЗАЦІЯ.
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.

УДК 621.313.017.71.045.001.2:621.3.017.72
№ держреєстрації 0114U005103

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ НАГРІВАННЯ ОБМОТОК ПОТУЖНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН ДЛЯ СИНТЕЗУ СИСТЕМ КЕРОВАНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ

Чорний О. П., Бурдільна Є. В.
Звіт з НДР: 41 с., 27 рис., 16 табл., 18 джерел.
Питання пуску синхронних двигунів досліджені досить повно. Відомо, що пускові режими приводять до прискореного виходу СД з ладу за таких причин як: динамічні навантаження на підшипникові вузли, високі пускові струми, перегрів обмоток статора і ротора та зменшення терміну служби ізоляції тощо. Але в кожному конкретному випадку, для кожного окремого механізму необхідно знайти ті причини, дія яких на СД при його пуску найбільша. Це, з однієї сторони, дозволить проаналізувати умови роботи СД в даному технологічному процесі, а з другої сторони – створити і застосувати найбільш ефективну пускову систему.
Об’єкт досліджень: автоматизований електропривод системи охолодження СД.
Мета досліджень: дослідження процесів нагріву обмоток СД для синтезу системи керованого охолодження.
Методи досліджень: експериментальні дослідження на лабораторному стенді, математичні розрахунки.
Основні наукові та практичні результати, їх значення. Результати роботи можуть бути використані в промисловості на підприємствах гірничо-видобувної, металургійної та транспортної галузі, що експлуатують потужні електричні машини.

Ключові слова: СИСТЕМА ОХОЛОДЖЕННЯ, СИНХРОННИЙ ДВИГУН, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОЦЕСИ НАГРІВАННЯ.
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.

УДК 681.51/54:004.451.642
№ держреєстрації 0114U005104

АНАЛІЗ ОБ’ЄКТІВ З ВІДДАЛЕНИМ КЕРУВАННЯМ ЇХ РЕЖИМАМИ РОБОТИ ТА МОНІТОРИНГОМ ПАРАМЕТРІВ

Чорний О. П., Перекрест А. Л., Журавель Т. В., Романенко Се. С., Молодика І. С.
Звіт з НДР: 46 с., 46 рис., 1 табл., 19 джерел.
Мета дослідження: аналіз принципів побудови та режимів роботи електромеханічних об’єктів з віддаленим контролем та керуванням їх роботою.
Об’єкт досліджень: Процеси в електромеханічних системах з віддаленим керуванням їх режимами роботи.
Предмет дослідження. Структура, апаратне та програмне забезпечення комп’ютерних систем для віддаленого контролю режимів та керування електромеханічним обладнанням.
Методи дослідження – розробка теоретичних положень і аналіз режимів роботи електромеханічних систем з електроприводом шляхом віддаленого керування їх режимами роботи. Для розробки комп’ютерних систем віддаленого керування електромеханічним обладнанням використовувався ієрархічний підхід.
Основні наукові та практичні результати, їх значення. Проаналізовано проблему забезпечення та контролю необхідного мікроклімату для навчальних аудиторій. Розглянуто питання комплексної автоматизації та диспетчеризації будівель. Розроблено комп’ютеризовану систему для віддаленого контролю та управління режимами роботи вентиляційного обладнання аудиторії 2105 кафедри «Системи автоматичного управління та електропривод» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Створено алгоритм створення програми диспетчерського управління, інтерфейс користувача в Labview.
Результати роботи можуть бути використані в навчальному процесі при проведенні лабораторних, практичних занять і самостійній роботі, в науково-дослідних лабораторіях, на промислових підприємствах.
Ефективність полягає у зниженні затрат на створення дослідницьких навчальних стендів за рахунок використання одиничних варіантів обладнання з віддаленим керуванням їх режимами через мережу Internet, які забезпечують виконання основних завдань дослідження режимів роботи електромеханічних систем. Соціальний ефект полягає у підвищенні якості отриманих знань і підготовки фахівців.
Ключові слова: ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНА СИСТЕМА, ЕЛЕКТРОПРИВОД, ВІРТУАЛЬНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ КОМПЛЕКС, ВІДДАЛЕНЕ КЕРУВАННЯ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.

УДК 621.3011.72.011.2
№ держреєстрації 0114U005105

АНАЛІЗ НЕЛІНІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ З ВИКОРИСТАННЯМ СКЛАДОВИХ МИТТЄВИХ ОПОРІВ ТА ПРОВІДНОСТЕЙ

Калінов А. П., Малякова М. С.
Звіт з НДР: 43 с., 11 рис., 3 табл., 13 джерел.
Мета роботи. Розвиток методів аналізу нелінійних електричних кіл змінного струму шляхом реалізації їх у частотній області
Об’єкт досліджень. Електричні та енергетичні процеси в нелінійних електричних колах змінного струму.
Предмет досліджень. Електричні кола змінного струму з нелінійними елементами.
Основні наукові та практичні результати, їх значення. Запропоновано метод представлення нелінійного опору та провідності у частотній області, який дозволяє формувати рівняння балансу складових електричних величин для розв’язання прямої задачі електротехніки.
Дістав подальшого розвитку метод малого параметру шляхом реалізації його у частотній області з використанням частотних складових нелінійного опору та провідності, що на відміну від відомого методу дозволяє уникнути складних тригонометричних перетворень та є гарно адаптованим для задач автоматизації аналітичних та чисельних розрахунків
Результати роботи можуть бути використані в навчальному процесі при проведенні лабораторних, практичних занять і самостійній роботі, в науково-дослідних лабораторіях.
Ключові слова: НЕЛІНІЙНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА, МЕТОД МАЛОГО ПАРАМЕТРА, ЧАСТОТНА ОБЛАСТЬ, ДИСКРЕТНА ЗГОРТКА.
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.

УДК 621.313.333.044.045.004.63:681.518.54
№ держреєстрації 0114U005106

ДІАГНОСТИКА ПОШКОДЖЕНЬ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ЗА СИГНАЛОМ ЕРС У ОБМОТКАХ СТАТОРА ПРИ ВІДКЛЮЧЕННІ ВІД МЕРЕЖІ ЖИВЛЕННЯ

Калінов А. П., Мамчур Д. Г., Ромашихіна Ж. І.
Звіт з НДР: 44 с., 27 рис., 16 джерел.
Мета роботи. Підвищення достовірності діагностики пошкоджень стрижнів ротора АД шляхом виділення інформаційних ознак пошкоджень, присутніх у сигналі ЕРС однієї активної сторони котушки, з використанням теорії Z-перетворення.
Об’єкт досліджень. Електромагнітні процеси в АД за наявності пошкоджень стрижнів ротора.
Предмет досліджень. Інформаційні ознаки пошкоджень у сигналі електрорушійної сили в обмотках статора після відключення АД від мережі живлення.
Основні наукові та практичні результати, їх значення. Представлено розвиток методу діагностики пошкоджень стрижнів ротора асинхронних двигунів за аналізом сигналу електрорушійної сили, яка наводиться в обмотках статора після відключення двигуна від мережі живлення. На основі розрахунку електромагнітного поля у повітряному проміжку асинхронного двигуна показано, що в сигналі електрорушійної сили фази обмотки статора відсутні інформаційні ознаки, які відповідають спотворенням електромагнітного поля від пошкоджень стрижнів ротора.
Запропоновано використовувати декомпозицію сигналу електрорушійної сили фази обмотки статора на сигнали електрорушійних сил активних сторін котушки з використанням теорії Z-перетворення, що дозволяє виділити інформаційні ознаки пошкоджень стрижнів, які неможливо виявити у сигналі електрорушійної сили фази.
Використання вейвлет-аналізу виділеного сигналу електрорушійної сили однієї активної сторони котушки дозволяє підвищити достовірність діагностики пошкоджень стрижнів ротора асинхронних двигунів. Використання декомпозиції діагностичного сигналу, який є сумою коефіцієнтів вейвлет-розкладу сигналу електрорушійної сили фази обмотки статора, дозволяє спростити процедуру виділення інформаційних ознак пошкоджень стрижнів ротора. Ефективність запропонованого методу діагностики підтверджена експериментально.
Результати роботи можуть бути використані в навчальному процесі при проведенні лабораторних, практичних занять і самостійній роботі, в науково-дослідних лабораторіях, на промислових підприємствах.
Ключові слова: АСИНХРОННИЙ ДВИГУН, ПОШКОДЖЕННЯ СТРИЖНІВ РОТОРА, ВІДКЛЮЧЕННЯ ДВИГУНА ВІД МЕРЕЖІ ЖИВЛЕННЯ, ЕЛЕКТРОРУШІЙНА СИЛА, Z-ПЕРЕТВОРЕННЯ.
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.

УДК 62-83:621.313.333.072.9.016.313
№ держреєстрації 0114U005107

СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЧАСТОТНОРЕГУЛЬОВАНИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ З НЕСИМЕТРИЧНИМИ АСИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ

Калінов А. П., Мельников В. О., Костенко А. В., Чепкунов Р. А.
Звіт з НДР: 39 с., 24 рис., 4 табл., 23 джерел.
Мета роботи. Поліпшення енергетичних показників частотнорегульованих електроприводів за рахунок підвищення точності настроювання систем керування за електромагнітними параметрами та шляхом компенсації несиметрії обмоток статора асинхронного двигуна.
Об’єкт досліджень. Процеси перетворення енергії в асинхронному двигуні.
Предмет досліджень. Енергетичні показники частотнорегульованього електропривода при несиметрії обмоток статора асинхронного двигуна.
Основні наукові та практичні результати, їх значення. Розвинено методи опосередкованого визначення енергетичних показників роботи ЧРЕП без вилучення двигуна із технологічного процесу, що, на відміну від відомих, дозволяють, при мінімальній інформації про параметри схеми заміщення, оцінити енергетичну ефективність роботи АД в умовах неякісності напруги живлення, конструктивної й параметричної несиметрії електричної машини й зміни режимів її роботи на основі миттєвих значень фазних струмів і напруг статора;
Набули подальшого розвитку методи компенсації несиметрії обмоток статора АД у частотно-регульованому ЕП зі скалярним керуванням за рахунок використання крос-векторної теорії миттєвої потужності, що, на відміну від існуючих, дозволяє компенсувати змінні складові споживаної потужності або електромагнітного моменту двигуна та зменшити несиметрію струмів без апаратних змін у силовому колі ЕП.
Удосконалено систему векторного керування електроприводом шляхом розділення контурів регулювання потокозчеплення та активної складової струму за кожною фазою асинхронного двигуна окремо, що, на відміну від існуючих систем керування, дає можливість налагодження регуляторів потокозчеплення фаз відповідно до несиметрії електромагнітних параметрів схеми заміщення та корекції режимів роботи електропривода шляхом зміни сигналів задання потокозчеплення фаз.
Результати роботи можуть бути використані в навчальному процесі при проведенні лабораторних, практичних занять і самостійній роботі, в науково-дослідних лабораторіях, на промислових підприємствах.
Ключові слова: АСИНХРОННИЙ ДВИГУН, СИСТЕМА КЕРУВАННЯ, НЕСИМЕТРІЯ, ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ, КОМПЕНСАЦІЯ, ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПАРАМЕТРИ.
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.

УДК 697.34:519.87; 697.34.001.3
№ держреєстрації 0114U005108

ІДЕНТИФІКАЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ЦИВІЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ

Перекрест А. Л., Журавель Т. В., Романенко Се. С., Найда В. В.
Звіт з НДР: 40 с., 19 рис., 5 табл., 17 джерел.
Мета дослідження: визначення найбільш точної за певними критеріями структури параметричної моделі системи опалення, встановлення загальних (системних) принципів систем опалення будівель з різними схемами теплових пунктів.
Об’єкт досліджень: Процеси в системах опалення корпусів навчального закладу.
Предмет дослідження. Математичне забезпечення комп’ютерних систем для керування опаленням цивільних будівель.
Методи дослідження – розробка теоретичних положень і аналіз режимів роботи систем опалення будівель при регулюванні їх технологічних параметрів. Прогнозування характеристик систем опалення з використанням розробленої математичної моделі.
Розглянуто особливості функціонування систем опалення цивільних будівель, проведено аналіз схем теплових пунктів досліджуваних будівель та принципів їх роботи. Розглянуто методи отримання математичного опису систем опалення, принципи обробки експериментальних даних, проведено аналіз існуючих підходів і засобів ідентифікації систем опалення будівель. Здійснено параметричну ідентифікацію систем опалення корпусів навчального закладу, проведено порівняльний аналіз результатів та встановлено загальні принципи систем опалення будівель з різними схемами теплових пунктів.
Результати роботи можуть бути використані в навчальному процесі при проведенні лабораторних, практичних занять і самостійній роботі, в науково-дослідних лабораторіях, на промислових підприємствах.
Очікуваний науковий результат та його значущість: розроблено математичну модель систем теплопостачання з різними схемами теплових пунктів. Підвищено інформативність ідентифікації систем опалення за рахунок порівняльного аналізу різних структур їх моделей.
Ефективність полягає у визначенні реальних динамічних властивостей систем теплопостачання цивільних будівель за рахунок порівняльної параметричної ідентифікації з використанням критеріїв оптимізації, що дозволяє встановлювати початкові дані для подальшого настроювання регуляторів у контурах регулювання температур теплоносія системи опалення цивільної будівлі.
Ключові слова: СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ, ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ТЕПЛОВИЙ ПУНКТ, ПАРАМЕТРИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.

УДК 628.81:371.62
№ держреєстрації 0114U005109

СИСТЕМА РЕЖИМНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ МІКРОКЛІМАТУ НАВЧАЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ

Перекрест А. Л., Журавель Т. В.
Звіт з НДР: 33с., 18 рис., 6 табл., 11 джерел.
Мета дослідження: розробка принципу режимного регулювання параметрів мікроклімату навчальних будівель.
Об’єкт досліджень: системи опалення корпусів навчального закладу.
Предмет дослідження. Технічна реалізація системи керування опаленням будівель.
Методи дослідження – розробка теоретичних положень і аналіз режимів роботи систем опалення будівель при регулюванні їх технологічних параметрів.
Будівлі навчальних закладів характеризуються періодичним використанням. Для зменшення теплоспоживання таких будівель доцільно використовувати переривчасте опалення зі зниженням температури внутрішнього повітря в неробочий період часу, вночі, у вихідні та святкові дні.
У роботі запропонована структура та технічна реалізація системи режимного регулювання параметрів мікроклімату навчальних будівель, яка враховує дані про теплові параметри системи опалення, режим роботи будівлі, температурний графік опалення та формує керуючі впливи на виконавчі механізми теплового пункту відповідно до визначених інерційних показників будівлі.
Очікуваний науковий результат та його значущість: розроблено принцип режимного регулювання параметрів мікроклімату навчальних будівель. Підвищено енергетичну ефективність систем теплопостачання шляхом зменшення теплоспоживання за рахунок врахування графіку теплопостачання та реальних характеристик об’єкту керування при дотриманні нормативних параметрів мікроклімату.
Ефективність полягає у зменшенні теплоспоживання навчальними спорудами при відпрацюванні типових режимів роботи будівель за рахунок автоматичного формування керуючих впливі на виконавчі механізми теплового пункту відповідно до уточнених температурних графіків і динамічних характеристик будівлі.
Ключові слова: СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ, ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ТЕПЛОВИЙ ПУНКТ, ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК ОПАЛЕННЯ, РЕЖИМ РОБОТИ БУДІВЛІ, РЕЖИМНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
Умови одержання звіту: за договором. 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, тел.: (03566) 31147.